34 belediye alt?na kar?? birle?ti

Kazda???n?n alt?n aranarak talan edilmesine kar?? duran 34 belediye, ?Madra Da?? ve Kazda?? Belediyeler Birli?i? ?at?s? alt?nda toplanma karar? ald?.


Kazda???n?n alt?n aranarak talan edilmesine kar?? duran 34 belediye, ?Madra Da?? ve Kazda?? Belediyeler Birli?i? ?at?s? alt?nda toplanma karar? ald?. Belediyeler, bu birliktelik ile alt?n madenine kar?? verilen m?cadeleyi birle?tirme kararl?l???n? da ortaya koydu. Belediyeler, ayn? zamanda K???kkuyu Belediyesi?nin ?Kazda???nda alt?n arama ?al??malar?n?n durdurulmas?? ve ?i?letme izinlerinin verilmemesi? kararlar?n? destekleyeceklerini a??klad?.
Bal?kesir?in Burhaniye il?esinde Burhaniye Belediyesi Park D???n Salonu?nda, Kazda?? ve Madra Da???n?n eteklerinde bulunan toplam 34 belediyenin ba?kanlar? bir toplant? ger?ekle?tirdi. Toplant?da s?z alan belediye ba?kanlar?, maden tekellerinin ?ok g??l? olduklar?na dikkat ?ekerek bunlara kar?? m?cadele vermek i?in bir birli?in olu?turulmas? gerekti?ine dikkat ?ektiler.
Toplant?ya ev sahipli?i yapan Burhaniye Belediye ve K?rfez Belediyeler Birli?i Ba?kan? yapt??? konu?mada Kazda?? ve Madra Da?? ?evresinde bulunan belediyelerin y?relerindeki alt?n arama ?al??malar?na kar?? bulu?tuklar?n? dile getirdi. Akova, belediyelerin maden arama ?al??malar? ile ilgili olarak verilen m?cadelede birlikte hareket etmek istediklerini s?yleyerek 8 belediye ba?kan?n?n kurucular kurulunu olu?turdu?u ?Kazda?? ve Madra Da?? Belediyeler Birli?i? kurulmas?na karar verildi?ini duyurdu. Belediyeler Birli?i?nin daha g??l? hareket edece?ine de?inen Akova, birli?in k?sa s?rede K???kkuyu Belediyesi?nin ?Kazda???nda alt?n arama ?al??malar?n?n durdurulmas?? ve ?i?letme izinlerinin verilmemesi? kararlar?n? destekleyen kararlar alaca??n? da dile getirdi.
Eylem plan? haz?rlanacak
Toplant?da konu?an Alt?noluk Belediye Ba?kan? , vakit ge?irilmeden bir eylem plan?n?n ortaya konarak hareket edilmesi gerekti?ini s?yledi.
Kad?k?y Belediye Ba?kan? ise, ?Buran?n havas?ndan, suyundan, do?as?ndan faydalanan her kesimin maden aramalar?na kar?? ??kmas? gerekir. Balya?daki madende su ve ?evre kirlenmesinden dolay? hayvanlar ?l?yor. ?irketler ise ?len hayvanlar?n paras?n? vererek k?yl?y? susturuyor. Yar?n insan ?l?mleri ba?lad???nda da m? verip olay? kapatacaklar? T?rk milleti sat?l?k de?ildir? diye konu?tu.
?anakkale?nin Yenice il?esinin Kalk?m Beldesi Belediye Ba?kan? Necdet G?rhan da beldesinde ya?anan yoksullu?a ve madencilerin beldesinde b?rakt??? b?y?k ekonomik gelire dikkat ?ekerek, belediyeler birli?inin b?lgenin ekonomik kalk?nmas? konusunda ?al??mas? gerekti?ini belirtti.
Kom?ular da etkilenir
?anakkale Kumkale Belediye Ba?kan? S?leyman Erten ise, ?Kazda???n? emperyalist g??lere kar?? savunmak zorunday?z. E?er Kazda???na sahip ??kmak Alman olmaksa, ben Alman?m. Kazda???nda bu yabanc? ?irketler suyumuzu, d?nyada ilk iki aras?nda olan Kazda???n?n havas?n?, tar?m?m?z? zehirlemekte. Bu kay?plar sadece bizlerin de?il, ileriki y?llarda Yunan adalar?n?n bile etkilenmesine neden olur. Kazda???n?n alt? da ?st? de zengin? dedi.
Yap?lan konu?malarda sadece alt?n aramalar?n?n de?il, bunlar?n yan?nda ?inko ve kur?un gibi madenlerin aranmas?n?n da engellenmesi istenirken ?Kazda???n? emperyalist g??lere b?rakmayaca??z? yaz?l? pankart a??ld?. (Burhaniye/EVRENSEL)
?zer Akdemir
www.evrensel.net