Bakan G?ler anlamakta zorluk ?ekiyormu?!

Kazda???nda alt?n arama faaliyetlerine kar?? ??kan y?re halk?n? ve ?evrecileri ajanl?kla su?layan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Hilmi G?ler, imal? a??klamalar?na devam etti.


Kazda???nda alt?n arama faaliyetlerine kar?? ??kan y?re halk?n? ve ?evrecileri ajanl?kla su?layan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Hilmi G?ler, imal? a??klamalar?na devam etti.
G?ler, T?rkiye B?y?k Millet Meclisi?ndeki Plan B?t?e Komisyonu?ndaki g?r??melerin ard?ndan da gazetecilere yapt??? a??klamada, ?evrecilere y?nelik su?lamalarda bulundu. G?ler, ?Alt?n konusu olunca burada bir hassasiyet var, bir gariplik var, ben bunu anlamakta zorluk ?ekiyorum? dedi. ?anakkkale?ye protesto edilece?ini bile bile gitti?ini belirten G?ler, b?lgede olu?an ?evre hassasiyetini de takdirle kar??lad???n? s?yledi. Daha ?nceki a??klamalar?n? yineleyen G?ler, ??ED raporunu beklemek laz?m. ?ED raporu olumsuz ??karsa alt?n madeni i?letmeleri a??lmaz. Konu bu kadar basittir. Ayr?ca s?k?len a?a?lar yerine yeniden dikim yap?labilir. Konuyu bu kadar g?ndemde tutmaya gerek yok? dedi.
G?ler?in a??klamas?na tepki g?steren Kazda?lar? Koruma Giri?imi ?yelerinden S?heyla Do?an, ???te bakan?n ?evre hassasiyetini g?steren a??klamalar? dedi. bakan?n a??klamalar?n?n ?eli?kili oldu?unu ifade eden Do?an, ?unlar? s?yledi: ?Ajanl?k imal? su?lamalar? kabul etmiyoruz ve ?iddetle k?n?yoruz. Bakan G?ler, s?k?len a?a?lar?n yerine a?a? dikildi?ini s?yl?yor. Ancak burada kesilen ard?? a?a?lar? s?k?ld?kten sonra bir daha dikilemez. Ayr?ca ekosistem zarar g?r?yor. O zaman insanlar? ?ld?relim, yerine ?ocuk yapal?m. Bu b?yle bir ?ey. Bakan?n bu s?zleri ?evreye zarar verilmedi?i anlam?nda ise b?y?k bir ?arp?tmad?r.?
Muhalefetten ?rk?yorlar
Kazda???nda alt?n arama faaliyetlerine kar?? geli?tirilen muhalefetin t?m T?rkiye?ye yay?ld???n? ve esas olarak maden yasas?na muhalefet ?eklinde geli?ti?ini belirten Do?an, iktidar?n da bu nedenle ?rkt???n? s?yledi. Do?an, maden yasas?n?n talan ve y?k?m yasas? olarak nitelendirildi?ine dikkat ?ekerek, ??lkeyi ?ok uluslu maden ?irketlerinin talan?na a?an maden yasas? de?i?melidir. Kazda???nda b?y?yen bu muhalefetin hedefinde maden yasas? vard?r. ?ktidar bu nedenle ?rk?yor ve ?evrecileri su?layan a??klamalarda bulunuyorlar? dedi. Kazda???nda y?r?tt?kleri m?cadelenin s?rece?ini dile getiren Do?an, ?evre illerde ?rg?tlenme ?al??malar?na devam ettiklerini kaydetti. Do?an, Devlet Bakan? K?r?ad T?zmen ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakan? Hilmi G?ler?in su?lay?c? a??klamalar?n?n kendilerini y?ld?rmayaca??n? ifade etti. (?zmir/D?HA)
www.evrensel.net