Genelgeye kar?? tek ses: Durdurun

SES, T?rk Sa?l?k-Sen, T?rk Radyoloji Derne?i ve T?rk Medikal Radyoteknoloji Derne?i ?yeleri ve sa?l?k emek?ileri,


SES, T?rk Sa?l?k-Sen, T?rk Radyoloji Derne?i ve T?rk Medikal Radyoteknoloji Derne?i ?yeleri ve sa?l?k emek?ileri, T?rkiye?nin ?e?itli yerlerinde yapt?klar? ortak eylemlerle radyasyonla ?al??an personelin g?nl?k ?al??ma saatlerini 5 saatten 9 saate ??kartan genelgenin iptal edilerek, ?al??ma ko?ullar?n?n Avrupa Sosyal ?art??nda kabul edilen standartlara uygun hale getirilmesini istedi.
?stanbul ?i?li Etfal Hastanesi?nde yap?lan eylemde sa?l?k emek?ileri ad?na konu?an T?rk Medikal Radyoteknoloji Derne?i ?stanbul ?ube Ba?kan? Selim Alt?nar?k, genelgenin acilen iptal edilmesi gerekti?ini s?yledi. Alt?nar?k genelgenin radyasyonla ?al??an personeli kansere teslim etmek anlam?na geldi?i belirtti. Sa?l?k teknisyenlerinin fiziki ko?ullar? uygun olmayan ortamlarda ?al??t???n? s?yleyen Alt?nar?k, eski teknoloji ?r?n? cihazlar?n yenilenmesinin gerekli oldu?unu, ?al??anlar?n maruz kald??? radyasyonu ?l?en dozimetre isimli cihazlar?n d?zenli kontrol edilmesi gerekti?ini s?yledi.
?apa T?p Fak?ltesi Temel Bilimler binas? ?n?nde yap?lan bas?n a??klamas?nda konu?an SES Aksaray ?ube Ba?kan? Song?l Beydilli de ?Avrupa?da 3 bin ki?iye bir radyoloji teknisyeni d??mekte iken T?rkiye?de 6 bin ki?iye bir teknisyen d???yor? diyerek ?al??ma ko?ullar?na dikkat ?ekti.
?? yava?latacaklar
Mersin?de ise ilk a??klama Mersin Toros Devlet Hastanesi ?n?nde T?rk Sa?l?k-Sen taraf?ndan ger?ekle?tirildi. A??klamada radyoloji ?al??anlar?n?n radyasyona maruz kalmalar?n?n kabullenilemez oldu?u dile getirilirken uygulamaya son verilmesi i?in i? yava?lat?laca??na yer verildi. T?rk Sa?l?k-Sen ?yeleri daha sonra SES Mersin ?ubesi?nin ?Radyasyon vitamin de?ildir? slogan? ile ger?ekle?tirdikleri bas?n a??klamas?na kat?ld?lar. SES Malatya ?ubesi binas?nda Hasan Kald?k taraf?ndan yap?lan a??klamada da y?netmeli?in geri ?ekilmesi istendi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net