G?NCEL

 • Adalet Bakan? Mehmet Ali ?ahin?in iade edilen sekiz asker i?in s?yledikleri tarihe ge?ecek. Bakan ?ahin, askerlerin kurtulduklar?na sevinememi?.


  Adalet Bakan? Mehmet Ali ?ahin?in iade edilen sekiz asker i?in s?yledikleri tarihe ge?ecek. Bakan ?ahin, askerlerin kurtulduklar?na sevinememi?. AKP?li baz? bakanlar ve y?neticiler de benzer a??klamalar yapt?klar?na g?re, ?ahin?in s?zleri AKP?nin olaya ili?kin g?r??lerini yans?t?yor.
  Bu s?zlere ne demeli? Yukar?da s?yledi?imiz gibi, tarihe ge?ecek s?zler... Ba?ta Ba?bakan olmak ?zere AKP?liler biraz gerilimli bir ortam olursa ne dediklerini bilmiyorlar, ya da daha do?rusu, politikay? unutup kafalar?n?n i?indeki ger?ek d???ncelerini fa? ediyorlar.
  Bakan ?ahin ve AKP?lilere birka? hususu hat?rlatmak istiyorum.
  Birincisi; bir silahl? ?at??mada, ister sava? olsun, ister d???k yo?unluklu sava? ya da egemenlerimizin sevdi?i gibi ?ter?r eylemi? olsun, insanlar esir ya da rehine durumuna d??ebilir. Hi? kimse esir ya da rehine durumuna d??enleri vatan hainli?i ile su?layamaz. Bu en az?ndan yapt???n?z ?vatan, millet, sakarya edebiyat??na ayk?r?d?r.
  ?kincisi; askerlerin kurtar?lmas?n? istemiyorsan?z, niye Barzani?ye, ABD?ye yalvard?n?z? Askerleri DTP?lilerin almas? m? sizi rahats?z etti?
  Askerinizin esir al?nmas? sizi b?ylesine rahats?z ediyorsa ve onlar?n esir d??mektense ?lmesini tercih ediyorsan?z, bu d???ncelerinizi ??uval ge?irme olay?? s?ras?nda niye kamuoyuna a??klamad?n?z? O durum, gariban askerlere ve DTP?ye sald?rmaktan farkl? de?il mi? Onlara yapt???n?z efeli?i ABD ve ??uval ge?irilen subaylar?n? komutan?na kar?? yapam?yorsunuz.
  Anla??lan birka? askerin esir edilmesi sizi ?ok rahats?z etti. Peki, ??? be? ?apulcu? dediklerinizin bir taburu basmas?, ?ok say?da askeri ?ld?rmesi ve esir almas? rahats?z etmedi mi? Bu olayda sorumlu olan subaylar hakk?nda soru?turma a?t?rd?n?z m?? Bu olay nedeniyle askeri silsile ile ?emriniz alt?ndaki? askeri yetkililerden hesap sordunuz mu? ?rne?in, muhatab?n?z bir askeri yetkiliyi ?a??r?p, ?Karde?im size b?t?eden d?nya para ay?r?yoruz, en modern silahlar, helikopterler, panzerler, tanklar, toplar, ob?sler, gece g?r??l? d?rb?nler, termal radarlar vs. al?yoruz, nas?l b?yle bir ?ey olabiliyor?? dediniz mi? Soramad?n?z de?il mi? Sizin g?c?n?z gariban sekiz ere yetiyor.
  Sekiz er ve ailesi ecel terleri d?kerken, analar ?ocuklar?ndan ?mit kesmi?ken, siz onlar ?zerinden ?irkin politikan?z? yapmaya ?al???yorsunuz. Ama kimseyi inand?ram?yorsunuz. ??yle bir sokaklarda konu?ulanlara kulak verin, partinizin en alt kademelerindeki ?yelere insanlar?n neler konu?tuklar?n? bir sorun.
  Kimse, sizin ?milli onur g?sterileri?nizi yutmuyor.
  Bir insan?n hayat?, sizin gibilerin t?m?n?n ?milli onur? g?sterilerinden ?nemlidir.
  Ger?ekten milli onur gibi bir hasletiniz varsa, bunu emperyalistlere kar?? g?sterin!
  Kamil Tekin S?rek
  www.evrensel.net