Ekranda ?ter?r? d?nemi

Uzun s?redir ya?am ve magazin haberlerine fazlaca yer vermeleri nedeniyle ele?tirilen ana haber b?ltenleri, son haftalarda birden y?n de?i?tirdi.


Uzun s?redir ya?am ve magazin haberlerine fazlaca yer vermeleri nedeniyle ele?tirilen ana haber b?ltenleri, son haftalarda birden y?n de?i?tirdi.
16-31 Ekim tarihleri aras?nda, reytingi y?ksek be? ana haber b?ltenini inceleyen Medya Takip Merkezi (MTM), g?n?n en ?ok izlenen programlar? aras?nda olan ana haber b?ltenlerini mercek alt?na ald?. Ortaya ??kan analiz sonu?lar?na g?re, ya?am ve magazin haberleri % 67 oran?nda azal?rken, ter?r ile ilgili haberler ise 8 kat?ndan fazla art?? g?sterdi.
Genel i?erikli yay?n yapan 5 televizyon kanal?n?n ana haber b?ltenini kapsayan analiz ?al??mas?na g?re, b?ltenlerin d?? haberlere ilgisinde de ?nceki d?nemlere g?re, y?zde 7 oran?nda d???? ger?ekle?ti. B?ltenlerde yay?mlanan haberlerin y?zde 94?? yurt haberlerinden olu?urken, d?? haberlerin oran? ise y?zde 6?da kald?.
16-31 Ekim d?neminde ana haber b?ltenlerinin en ?ok ele ald??? konu, ?at??malar, ter?r ve s?n?r ?tesi operasyon oldu. 21 Ekim?de Hakk?ri?de ya?anan ?at??man?n ard?ndan televizyon kanallar? ?ter?r? haberleri i?in birbiriyle yar???r hale geldi. B?ltenlerde yay?mlanan haberlerin y?zde 58?inin ?ter?re? ayr?ld???n?n tespit edildi?i ara?t?rma sonu?lar?na g?re, konuya en geni? yer veren kanal, 15 g?nl?k s?re?te 10 saate yak?n habere yer veren ATV oldu. Ter?r/sava? haberlerine en ?ok yer veren di?er kanallar ise 9?ar saatle Star TV ve Kanal D ile 8 saatle Show TV oldular.
Ana haber b?ltenlerinin en ?ok yer verdi?i ikinci haber i?eri?i ise y?zde 15?lik oranla politika/siyaset hakk?nda oldu. ?Ter?r? konusuna ayr?lan s?renin yakla??k d?rtte biri miktar?nda yer verilen politika haberleri, en fazla Kanal D ekranlar?nda yay?mland?.
Ayn? ara?t?rma sonu?lar?na g?re; cinayet, kaza, kavga, h?rs?zl?k gibi ya?am haberleri, ana haber b?ltenlerinde en ?ok i?lenen bir di?er konuydu. Ya?am, magazin, program tan?t?mlar? gibi konulara en ?ok yer veren kanal, a??k arayla Show TV oldu. Show TV?nin ana haber b?lteninde ya?am haberlerine ve program tan?t?mlar?na ay?rd??? s?re, politika haberlerinin s?resini a?t?. Ya?am ve magazinel haberlere en ?ok yer veren bir di?er kanal ise Star TV oldu.
Artan ?at??malar? gerek?e g?steren baz? kanallar, magazin ve e?lence programlar?n? yay?ndan kald?rmak veya bir s?reli?ine ertelemek, baz? yerli dizileri o haftalarda yay?mlamamak gibi kararlar ald?lar. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net