?E?itime ayr?lan b?t?e art?r?lmal??

E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, TBMM?de g?r???lecek Milli E?itim Bakanl???n?n (MEB) 2008 y?l? b?t?esine ili?kin de?erlendirmelerde bulundu.


E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, TBMM?de g?r???lecek Milli E?itim Bakanl???n?n (MEB) 2008 y?l? b?t?esine ili?kin de?erlendirmelerde bulundu. Din?er e?itime ayr?lan pay?n en az y?zde 5?ler seviyesine y?kseltilmesi gerekti?ini belirtirken, ?e?itli a??l??lara kat?lmak ?zere gitti?i Malatya?da a??klamalar yapan Milli E?itim Bakan? H?seyin ?elik, e?itim b?t?esinin yeterli oldu?unu savundu.
Alaaddin Din?er sendika genel merkezinde d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda milli gelirden e?itime ayr?lan pay?n y?zde 3.33?ten, en az y?zde 5?e ??kar?lmas? gerekti?ini belirterek 2007 y?l?nda 21.3 milyar YTL olan e?itim b?t?esinin artan okul, derslik ve ??renci say?s?na kar??n 2008 y?l? i?in 22.9 milyar YTL olarak ?ng?r?ld???n? hat?rlatt?. Bu rakam?n 15.4 milyar YTL?sini personel harcamalar?n?n olu?turdu?unu ifade eden Din?er, okullara yeterli ?denek ayr?lmad??? i?in e?itim harcamalar?n?n ?nemli bir k?sm?n?n ?e?itli adlar alt?nda velilerden al?nd???n? s?yledi. B?t?e i?in ayr?lan ?denek miktar?n?n, gelecek y?l?n ??renciler ve veliler a??s?ndan yeni sorunlarla ve s?k?nt?larla ge?ece?ini g?sterdi?ini kaydeden Din?er, ?Anla??lan odur ki AKP h?k?meti, e?itimin sorunlar? artt?k?a e?itimi kamu kaynaklar?yla finanse etmek yerine b?t?eden yeterli pay ay?rmayarak e?itimin ve y?ksek??retimin giderlerini tamamen yurtta?lar?n ?zerine y?kmaktad?r? diye konu?tu.
B?t?e vak?f ?niversitelerine
Din?er, 2008 y?l? i?in ?niversitelere ise 7 milyar 318 milyon YTL ayr?ld???n?, bunun da milli gelirin y?zde 1?ine denk geldi?ini kaydederek, ?Bu oran ?lkemizde y?ksek??retime ne kadar ?nem verildi?inin g?stergesidir? diye konu?tu. H?k?metin 2008 y?l? program?nda ?zel ve vak?f ?niversitelerinin desteklenece?inin belirtildi?ine i?aret eden Din?er, ?Bu durum a??k?a kamu ?niversiteleri aleyhine bir uygulamad?r ve kamu ?niversitelerindeki y?ksek??retimin niteli?ini olumsuz etkileyecektir? dedi.
E?itimi ?zele havale etti
?e?itli a??l??lara kat?lmak ?zere Malatya?da bulunan Milli E?itim Bakan? H?seyin ?elik ise, ?Milli E?itim Bakanl???n?n b?t?e bir numaral? b?t?edir?
T?rkiye?de ilk ve orta ??retimde okuyan ??renci say?s?n?n 20 milyon oldu?una dikkati ?eken Milli E?itim Bakan? ?elik, ?B?t?n ?skandinav ?lkelerinin toplam n?fusu yani ?sve?, Norve?, Finlandiya, Danimarka ve ?rlanda?n?n toplam n?fusu T?rkiye?nin ??renci mevcudu kadard?r. ?ngiltere, Almanya ve Fransa?n?n e?itime ay?rd??? b?t?e bizim b?t?emiz kadard?r? dedi. ?elik, ?e?er d?nya ile yar??mak gibi ?abam?z varsa, ?zel sekt?r?, ???nc? sekt?r dedi?imiz sivil toplum ?rg?tlerini harekete ge?irmeliyiz? dedi.

(HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net