Serbest k?rs?den bar?? ?a?r?s?

ODT? Bar?? G?nleri kapsam?nda ger?ekle?tirilen serbest k?rs? etkinli?inde, ??renciler bar?? ve karde?lik ?a?r?s? yapt?.


ODT? Bar?? G?nleri kapsam?nda ger?ekle?tirilen serbest k?rs? etkinli?inde, ??renciler bar?? ve karde?lik ?a?r?s? yapt?.
Uluslararas? Gen?lik Toplulu?u?nun d?zenledi?i Serbest K?rs? etkinli?i ?nceki ak?am Fizik ?imleri?nde yap?ld?. Etkinli?in a??l???nda ??renciler mumlarla bar?? i?areti olu?turdu. Serbest K?rs??de s?z alan ??renciler sava? ve ?at??man?n ??z?m getirmeyece?ini vurgulayarak, T?rkiye?nin bar?? ve karde?li?e ihtiyac? oldu?unu ifade ettiler. Etkinlikte bir de Bar?? Defteri a??l?rken, ??renciler bar??a ili?kin d???ncelerini Bar?? Defteri?ne yazd?lar.
?te yandan Bar?? G?nleri ?er?evesinde Karikat?ristler ve Mizah??lar Derne?i?nin haz?rlad??? bar?? temal? karikat?r sergisi d?n Fizik ?imleri?nde a??ld?. Sergi Bar?? G?nleri?nin sonuna kadar a??k olacak. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net