Yazara yarg?s?z infaz

Roj TV?de bir programa kat?ld??? gerek?esiyle Cumhuriyet gazetesiyle ili?i?i kesilen Yazar Erdo?an Ayd?n, uygulamaya tepki g?sterdi.


Roj TV?de bir programa kat?ld??? gerek?esiyle Cumhuriyet gazetesiyle ili?i?i kesilen Yazar Erdo?an Ayd?n, uygulamaya tepki g?sterdi.
Erdo?an Ayd?n, 23 Ekim g?n?, Hollandal? Senat?r D?zg?n Y?ld?r?m ve Pir Sultan Abdal Derne?i Ba?kan? Kaz?m Gen? ile birlikte Roj Televizyonu?nda A?HM?in, ?Zorunlu din derslerinin laikli?e ayk?r? oldu?u? karar?, Alevilerin haklar?, laiklik ve AKP anayasas?n?n demokrasi a??s?ndan ne oldu?unun tart???ld??? a??k oturuma kat?lm??t?. Ayd?n, oturuma ili?kin, ?Sosyalist kimlikli bir insan olarak e?itlik, ?zg?rl?k ve adaleti savundum. Her zaman her platformda a??klad???m demokratik, bar????l, laik, evrensel hukuk ilkelerine dayanan g?r??lerimi dile getirdim. K?rt hareketinin silahl? eylemlerinin bar??a, T?rkiye?nin demokratikle?mesine, K?rt sorununun tart???lmas?na ve ??z?m?ne yard?mc? olmad???n? belirttim? ifadelerini kulland?. Ayd?n, Fethullah??l???yla bilinen gazete ve televizyonlarda, hatta liberal, milliyet?i kesimlerin de genellikle ba?vurdu?u, bildik ?T?rk Silahl? Kuvvetleri?ne hakaret etti? ?eklinde ?arp?tmalarla kendisine kar?? adeta lin? kampanyas? a??ld???n? s?yledi.
Ayd?n, Cumhuriyet gazetesine ?e?itli ele?tiriler y?neltti. ?Cumhuriyet yazar? Roj TV?de? ?eklinde haberler yap?lmas? ?zerine Cumhuriyet gazetesi y?netiminin kendisiyle hi?bir diyaloga girmeden, bas?n ahlak?na uymayan tav?rlar geli?tirdi?i yorumunu yapan Ayd?n, gazeteye girmesi gereken Ha?l? Seferleri ekseninde ba?nazl??? ve s?m?rgecili?i sorgulad??? yaz?s?yla, Cumhuriyet Dergi?ye girmesi gereken bir yaz?s?n?n yay?nlanmayarak kendisiyle otomatikman ili?kinin kesildi?ini s?yledi. Bununla da yetinmeyen gazete; T?YAP Kitap Fuar??nda konu?mac? olarak ilan etti?i s?yle?ilerden Ayd?n??n ismini ??kartt? ve fuarda sergilenece?ini ilan etti?i, ?nceden Cumhuriyet Kitaplar??nca yay?nlanm?? kitaplar? ile ilk kez fuarda okurla bulu?acak olan ?teki Tarih adl? kitab?n? da stand?ndan kald?rd?. (?stanbul/EVRENSEL)
Memik Horuz
www.evrensel.net