?niversiteler ve Y?K 4

?niversiteler ve Y?K 4

Fotoğraf: Can Erok/DHA

Sorgulayan, ara?t?ran ??renciler yerine kabullenen ??rencilerin yeti?mesi Y?K??n ba?ar?l? oldu?unun temel g?stergelerinden biridir


Kurulu?undan bu yana ?niversiteleri ?d?zenleme? faaliyetini s?rd?ren Y?K, bir?ok a??dan Y?K?? kuranlar?n hedeflediklerini ger?ekle?tirdi?ini s?yleyebiliriz. ?zg?r bilimsel ?al??malar yerine talimatla ara?t?rmalar yap?lmas?, ?zerklik yerine y?netim kadrolar?n?n atamalarla olu?turulmas?, sorgulayan, ara?t?ran ??renciler yerine, kabullenen ??renciler yeti?tirilmesi gibi sonu?lar bug?n Y?K??n ba?ar?l? oldu?unun temel g?stergelerinden say?lmal?. Ancak, bu ba?ar?lar?n arkas?nda, bilimsel ?al??malar?n durumu, ?niversitelerin temel i?levi olan evrensel bilginin ?retilmesi gibi konularda Y?K sistemi tamamen ??km?? durumda.
Bug?n ?niversite ??rencilerinin b?y?k ?o?unlu?u Y?K??n varl???ndan bile habersiz. Bu da kurumun ba?ar?l? oldu?unu g?steriyor. ?stanbul ?niversitesi?nde g?r??t???m?z ??renci ve ara?t?rma g?revlilerinin bir k?sm? Y?K??n gerekli oldu?unu belirtirlerken bir k?sm? da kald?r?lmas? gerekti?ini s?ylediler.
G?lay ?zata (?? ?leti?im Fak?ltesi Gazetecilik B?l?m? 4. s?n?f ??rencisi):
?niversitelerin bilimsel e?itim verebilmeleri i?in ?ncelikle demokratik ve ?zerk bir yap?land?rmaya sahip olmalar? gerekmektedir. Kald? ki bilimsel bir e?itimin, olmazsa olmaz ko?ulu ele?tirel bakabilmektir. ?lk??retim ve lise e?itimini ezberci bir sistem ?zerine kurmu? bir ??rencinin ?ok da ele?tirel bakmas?n? bekleyemeyiz. ?niversitelerin ger?ekten bilgi ?reten merkezler olmas? isteniliyorsa sosyal k?lt?rel alanlar?n geni?letilmesi, e?itim m?fredat?n?n de?i?tirilmesi ve en ?nemlisi ?niversitelere de yabanc? dil, bilgisayarl? e?itim olanaklar?n?n geli?tirilmesi gerekmektedir.
Ersin Turan (?? ?leti?im Fak?ltesi Ara?t?rma G?revlisi):
Y?K?? bir?ok a??dan tart??abiliriz ama kuru kuruya hemen kald?ral?m demek do?ru bir ?ey de?il. ??nk? bir sisteme ?ncelikle do?ru bir alternatif koymak laz?m. ??nk? be?enelim ya da be?enmeyelim ?eyrek as?rd?r bu sistemle ya??yoruz. Bunu pat diye kald?rmak bana pek mant?kl? gelmiyor. Bir de bu iktidar?n insaf?na b?rak?l?rsa daha da k?t? sonu?lar ??kar ortaya. ??nk? her gelen h?k?met bunu kendi ideolojik bak?? a??s?na g?re yorumlar ya da de?i?tirir. Y?K, ?niversiteleri kontrol eden, sistematize eden bir kurum. Bunu kald?r?rsan?z akademik hayat fel? olur; o zaman do?uya kimseyi g?nderemezsiniz.
Hediye Esra Ercan (?? ?leti?im Fak?ltesi Ara?t?rma G?revlisi):
D?nyada Y?K gibi bir kurum ve bir ?rne?i daha yok. Madem ki ?niversiteler ve Y?K, bilimsel ?al??man?n, bilimsel ?aban?n birer ara?lar? ve unsurlar?, o zaman bilimsel yakla??m d?nyada hangi ara?larla, nas?l ?al??malar ortaya ??kar?yor; buna bakmak laz?m. Bug?n gelinen noktada Y?K??n ?niversitelerde ne bilimsel ?zerkli?i art?r?c?, ne demokratik alan? art?r?c? herhangi bir katk? var.
Ay?e Eken (?? Fen-Edebiyat Fak?ltesi Ara?t?rma G?revlisi):
Ben Y?K??n gerekli bir kurum oldu?unu d???nm?yorum ??nk? Y?K askeri cuntan?n bir kurumu. Bug?n askeri bu cuntayla y?netilmedi?imize g?re bu kurumun bir anlam? yok. Madem demokratik bir ?lkeyiz, madem d???nce ?zg?rl??? var, o zaman neden Y?K var anlam?yorum. ?imdi demokratik bir sistemde cuntan?n kurumlar?n?n olmas? ?ok sa?ma ve i?in do?as?na ayk?r?. Kald? ki Y?K??n ?niversitelerde demokratik ve bilimsel alan?n ?n?ndeki en ?nemli etken oldu?unu d???n?yorum.
Y?K kald?r?lmal?

?a?lar Do?an (?? 2. s?n?f ??rencisi):
Bence Y?K bug?ne kadar ?niversitelerin, ??rencilerin ve akademisyenlerin ba??na gelmi? en b?y?k belad?r. Sonunda 12 Eyl?l askeri darbesinin bir kurumu ve yap?s?d?r. ?niversitenin bilimsel yap?s?na da ters bir kurum bence. Bir an ?nce kald?r?lmas? gerekiyor. ??nk? bug?ne kadar Y?K??n bir ??renciden yana tav?r ald???n? veya ??renciyi korudu?unu hat?rlam?yorum.
Aynur ?zin (?? 4. s?n?f ??rencisi):
Y?K??n ??renciden yana bir kurum oldu?unu d???nm?yorum. ??nk? Y?K cuntan?n getirdi?i bir kurumdur. B?yle bir kurumun ortaya tersi bir duru? koymas?n? beklemek de yanl??t?r. Son d?nemde Medyadaki kimi tart??malarda Y?K??n ?uras?n? kald?ral?m, buras?n? k?rpal?m ya da bir k?sm?n? de?i?tirelim tart??malar?n? da gereksiz buluyorum ??nk? de?i?tirilecek bir yan? kalmam??t?r bu konuda yap?lacak tek ?ey ise Y?K?? kald?rmakt?r.
Ferhat Turgaz (?? ?leti?im Fak?ltesi 3. s?n?f ??rencisi):
Y?K ??renciler i?in ?al??an demokratik bir kurumdur. Kald?r?lmas?ndan yana de?ilim. ??nk? her kurumun bir amac? vard?r. Devlet b?y?klerimiz, b?yle bir kurumun varl???na ihtiya? duymam?? olsalard? zaten, b?yle bir kurum olmazd?. Sonu?ta Y?K de bir devlet kurumudur. Kald?r?lmas? gerekiyorsa bunu kald?rabilecek devlet kurumlar? var, onlar kald?rs?n.
B?TT
Haz?rlayanlar: B?lent Zeytin-?ahin Do?an

İLGİLİ HABERLER

17 Ekim 2018 20:17
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki boş bir arazide, yakılarak öldürülmüş kedi bulundu. Kediyi beslediğini söyleyen Sevim Köse Boztepe 'Bu vahşettir' dedi.
17 Ekim 2018 15:26
Doğu Karadeniz’deki kullanılan kimyasal gübrenin yerine TEMA Vakfı tarafından oluşturulan örnek bahçelerde yeni bir organik gübreleme modeli uygulandı

Toplam Query: 36