Haks?zl?klara dur demek i??ilerin elinde

Merhaba Evrensel okurlar?, i??i karde?lerimiz. Biz, Manisa-Akhisar?da bulunan Keskino?lu Fabrikas??nda bir d?nem ?al??m?? ve a??r ?al??ma ko?ullar?na dayanamay?p i?i b?rakan iki arkada??z.


Merhaba Evrensel okurlar?, i??i karde?lerimiz. Biz, Manisa-Akhisar?da bulunan Keskino?lu Fabrikas??nda bir d?nem ?al??m?? ve a??r ?al??ma ko?ullar?na dayanamay?p i?i b?rakan iki arkada??z. ?u anda ba?ka bir fabrikada ?al??maktay?z. Sizlerle bir sorunumuzu payla?mak istedik. Bize bu imkan? tan?d??? i?in Evrensel gazetesine ?ok te?ekk?r ederiz. ?ncelikle ?unlar? belirtmek isteriz; bir s?re ?nce, bizim eski i?yerimiz olan Keskino?lu ile ilgili Evrensel?de ??kan haber ve mektuplar? okuduk ve yaz?lanlar?n oradaki ?al??ma ko?ullar?n? ?ok g?zel yans?tt???n? d???n?yoruz. Bir zamanlar biz de ?ok a??r ?al??ma ko?ullar?nda adeta k?le gibi ?al???yorduk o fabrikada. Hakk?n? savunmaya kalkarsan ba??ndaki yetkililer kap?y? g?sterip ?Be?enmiyorsan ??kabilirsin, burada ?al??mak isteyen ?ok insan var? diyorlard?. Tabii bunda ?lkemizdeki i?sizli?in de pay? ?ok b?y?k. Ama bu durum, patrona, i??inin hakk?n? yeme ?zg?rl???n? vermiyor, veremez. Ama ??yle bir durum da mevcut; ?o?u i??i arkada??m?z kendi haklar?n? bilmiyor. Halbuki i??iler olarak bizler haklar?m?z? ara?t?rmaya ba?lad???m?zda ve birlik oldu?umuzda i?ler de?i?ebilir. Biz i??ilerin bizden ba?ka dostu yok. El ele verip m?cadele edersek, ba?aramayaca??m?z ?ey yok.
Biz Keskino?lu?nda gece g?nd?z k?le gibi ?al???rken, bir yandan da bu ?al??ma ko?ullar?na daha fazla dayanamayaca??m?z? d???n?p, kendimize ba?ka bir i? armaya ba?lad?k. Di?er yandan da tazminat?m?z? nas?l alabiliriz diye ara?t?rmaya ba?lad?k. ??nk? bu fabrikaya y?llar?m?z? vermi?tik. Haklar?m?z? ??renmeye ba?lad?k. Fazla mesai ve fazla mesaiden do?an haklar?m?z eksik ?deniyordu ve buna dayanarak i? akdimizi feshedersek tazminat?m?z? alabiliyormu?uz. 31.08.2006 tarihinde i? akdimizi feshetti?imize dair ihtarnameyi Keskino?lu?na g?nderdik. Ertesi g?n ba?ka bir fabrikada i?e ba?lad?k. Birka? g?n sonra bize cevap geldi. Yalan beyanda bulundu?umuzu s?yl?yorlard?. Biz de olay?n ara?t?r?l?p, ger?eklerin ortaya ??kmas? i?in ?al??ma Bakanl??? ?zmir B?lge M?d?rl????ne dilek?e g?nderdik. Birka? ay sonra bize cevap geldi. Ger?ekler ortaya ??km??t?. 4857/24-2 bendine g?re tazminat almaya hak kazanm??t?k. Keskino?lu?nu aray?p hak etti?imiz tazminat? almaya geliyoruz dedik. Onlar ise ?Biz sizi arayaca??z, bekleyin? dediler ama aramad?lar, yine arad?k yine ayn? cevab? verdiler. ???nc?s?nde ise tazminat?n?z? vermiyoruz dediler. Bir y?ldan beri kazand???m?z hakk?m?z? vermiyor bize Keskino?lu. Elimizde, kazand???m?za dair belge var.
Gazetelerde haberleri ??k?yor b?y?d?klerine dair. Ama i? i??inin hakk?n? vermeye gelince o ?b?y?kl???? g?steremiyorlar.
?imdi buradan Keskino?lu?nda ?al??an i??i arkada?lar?m?za sesleniyoruz. Ortada hemen yan? ba??n?zda Graniser i??ilerinin ba?ar?s? var. ???iler olarak el ele verip, tek yumruk olunursa bu haks?zl?klara dur denilebilir. Yeter ki birlik olup, y?lmadan, usanmadan m?cadele edilsin. Deveku?u gibi kafam?z? kuma sokmamal?y?z. Bu haks?zl?klara dur demek i??ilerin ellerinde.
Sinan Oral-?sa ?akan Keskino?lu eski i??ileri (Akhisar-MAN?SA)
www.evrensel.net