?T?rk? Telekom grevi

T?rk Telekom, kamu hizmeti veren di?er kurumlar?m?z gibi hepimizin eme?i, al?n teri ve ?z kaynaklar?m?zla kurulmu?,


T?rk Telekom, kamu hizmeti veren di?er kurumlar?m?z gibi hepimizin eme?i, al?n teri ve ?z kaynaklar?m?zla kurulmu?, ?lkemiz a??s?ndan da stratejik ?neme sahip, ekonomimiz i?in de adeta alt?n yumurtlayan tavuk diye adland?rabilece?imiz bir kurumdu.
?zelle?tirilen ya da kapat?lan b?t?n fabrika ve kurumlar?m?z gibi T?rk Telekom da k?t? y?netildi?i, zarar etti?i bu nedenle de mutlaka ?zelle?tirilmesi gerekti?i aldatmacalar?yla ?zelle?tirilen bir kurumumuzdur. ?lkemizin telekom?nikasyon altyap?s? yerli ve yabanc? tekellere g?m?? tepside sunulmu?tur. Son derece ?nem arz eden bir kurum olan Telekom 6 milyar 550 milyon dolara Oger Telecoms grubuna adeta pe?ke? ?ekilmi? oldu.
Ya?anan ?zelle?tirme sonucu T?rk Telekom ?al??an? memurlara, ya s?zle?meli ?al?? ya da kamudaki ba?ka kurumlara ge? dayatmas? sonucu zorunlu tercih yapmak zorunda b?rak?lm??lard?r. Toplam 25 bin 680 ?al??an?n ?yesi oldu?u T?rk ???e ba?l? Haber-?? Sendikas?, Telokom patronu ile yap?lan toplu g?r??meler patronun uzla?maz tavr? nedeniyle grevle sonu?lanm?? ve sendikan?n alm?? oldu?u grev karar? sonucu grev ba?lam?? oldu.
May?s 2007 itibar? ile d?rt ki?ilik bir ailenin yoksulluk s?n?r?n?n 2 bin 40 YTL, olarak a??kland??? ?lkemizde aldatmacalarla yaln?zla?t?r?lmaya ?al???lan Telekom?da ?rg?tl? Haber-?? Sendikas??n?n talepleri de kar??lanamaz de?ildir. Telekom i??ilerini grev noktas?na getiren dayatmalara bak?l?rsa ba?ka bir se?enek de kalmam?? g?r?n?yor. ??yerinde yetkili olan Haber-?? ile patron aras?nda s?rd?r?len T?S g?r??melerinde patronun s?zle?mede yer almas?n? dayatt??? maddeler sermayenin, emek s?m?r?s?nde geldi?i noktan?n insanl?k s?n?rlar?n? zorlad???n? g?stermektedir.
Telekom ve haberle?me tarihinde ilk kez ??k?lan grev nedeniyle de tarihi bir ?neme sahip bu grev bir?ok a??dan ?nemsenmesi ve de?erlendirilmesi gerekiyor.
Hava-?? Sendikas??n?n grev oylamas?ndan ?HAYIR? ??kaca??n? uman ama yan?lan ve kazanan Hava-?? Sendikas? ?yesi i??iler gibi Telekom i??ilerinin de geri ad?m ataca??n? uman s?n?f d??manlar? bir kez daha yan?lm?? oldular ve olmaya devam edeceklerdir!
Haber-?? Sendikas? ?stanbul 1 No?lu ?ube Ba?kan? Levent Dokuyucu?nun da belirtti?i gibi ?bu grev sadece Haber-???in de?il, t?m i??ilerin grevidir.?
?nan ERCAN BES Kars ?l Temsilcilik Sekreteri
www.evrensel.net