09 Kasım 2007 00:00

DTP Kongresi?nde ?at? vurgusu

Demokratik Toplum Partisi (DTP) 2?nci Ola?an?st? Kongresi, Park Otel?de ?ola?an?st?? ko?ullarda topland?.

Paylaş

Demokratik Toplum Partisi (DTP) 2?nci Ola?an?st? Kongresi, Park Otel?de ?ola?an?st?? ko?ullarda topland?. Olas? bir provokasyona kar?? yo?un ?nlemlerin al?nd???, polisin otele ve salona giri?te iki ayr? arama yapt??? kongreye medyan?n da ilgisi ola?an?st? oldu.
Medyan?n ilgi oda??n? e?i da?da olan Fatma Kurtalan olu?tururken, yap?lan konu?malarda K?rt sorununun ??z?m?n?n ?iddet ve operasyonlarda de?il, bar?? ve diyalogda aranmas? gerekti?i ifade edildi. Kongrede ?ne ??kan talep ise emek ve demokrasi g??lerinin ortakla?mas?, ?Demokratik ?at? Hareketi?ni yaratmas? oldu. Kongrede e? ba?kanl?k i?in Nurettin Demirta? ve Emine Ayna aday oldu.
Kongre, Orhan Do?an ve Hakkari eski Belediye Ba?kan? Hatem ?ke nezdinde t?m demokrasi ve bar?? ?ehitleri an?s?na sayg? duru?unun ard?ndan ba?lad?. Divan Ba?kanl????na getirilen Nursel Aydo?an, toplumun yay gibi gerildi?i, milliyet?i-?oven dalgan?n y?kseltildi?i, halk?n sokaklara d?k?ld???, halklar?n ayr??maya s?r?klendi?i ortama dikkat ?ekti. ?zellikle metropollerde K?rtlere ve onlara destek verenlere kar?? y?r?t?len lin? kampanyalar?na, y?neticilerinin hedef g?sterilmesine dikkat ?eken Aydo?an, ?Ama u?runa b?y?k bedeller ?dedi?imiz demokrasi ve bar?? m?cadelesini b?y?k bir kararl?l?k ile y?r?tmeye kararl?y?z? dedi. AKP?nin, demokrasi, bar??, s?n?r ?tesi operasyon yapmama vaatleri ile oy ald???n?, ancak ?imdi bu oylara ihanet etti?ini, ?s?n?r ?tesi operasyon yapaca??m? diye yat?p kalkt???n? kaydeden Aydo?an, ??ocuklar? ABD?de ya?ayan ve okuyanlar?n, s?n?r karakollar?nda askerlik yapmayanlar?n b?yle bir kayg?s? olamaz. ??lerinden biri sizin ?ocu?unuz olsayd? b?yle diyebilecek miydiniz? dedi.
??nsanl???n bitti?i nokta?
DTP E? Ba?kan Vekili Nurettin Demirta?, T?rkiye?de siyasetin ?iddet ile yap?ld???n?, ?iddet dilini reddettiklerini belirterek, ?Yollardaki her may?n, da?lara at?lan her bomba y?re?imizde patlamaktad?r. Bu ac?y? sadece can?ndan bir par?a yitiren analar de?il her g?n ?ocuklar?n?n yolunu g?zleyen on binlerce T?rk ve K?rt anas? ya?amaktad?r? dedi.
8 askerin serbest b?rak?lmas?na ili?kin DTP?li vekillere te?ekk?r eden, Bakan ?ahin?in s?zlerini de ?insanl???n bitti?i son nokta? olarak de?erlendiren Demirta?, ?iddet ?reten zihniyetin T?rkiye?nin kamburu oldu?unu s?yledi. ?iddet ikliminden beslenen partilerin, sadece kriz, ?at??ma, kan ve g?zya?? ?rettiklerini kaydeden Demirta?, ?Oysa siyaset diyalog, uzla?? ve ??z?m dilidir. Bunun d???ndaki her t?rl? yakla??m ?iddet do?urucudur ve siyaset olarak reddediyoruz? dedi.
Diyarbak?r?daki Demokratik Toplum Kongresi?ne at?fta bulunarak, K?rtlerin burada ?asla de?erlerimizden vazge?meyece?iz? dediklerini belirten Demirta?, bu sese kulak verilmesini istedi.
K?rt sorununun ??z?m?n?n hayli zorla?t???n?, nedeninin, AKP?nin geleneksel ret ve ?iddet politikalar?n? s?rd?rme anlay??? oldu?unu vurgulayan Demirta?, toplumun bu gerginli?i daha fazla kald?ramayaca??n? s?yledi. ??z?m i?in Bulgaristan ?rne?ini veren Demirta?, demokratik ?zerklik, demokratik anayasa, toplumsal bar?? projesi ile bu sorunun ??z?lebilece?ini dile getirdi.
?Ba?bakan hedef g?sterdi?
AKP?nin IMF?ci ve militarist, do?aya, kad?na ve genel olarak insanl??a kar?? politikalar izledi?ini kaydeden Demirta?, ?Hatta Ba?bakan her g?n partimizi hedef g?stererek, ?rk?? sald?r?lar? k?r?kl?yor. S?rf K?rt oldu?u, hatta do?ulu oldu?u i?in insanlar?n ev ve i?yerleri bas?l?yor, arabalar?na sald?r?yorlar, canlar?na kastediliyor. Ba?bakan??n bizi hedef g?steren her demecinden sonra partimiz sald?r?ya u?ram??, silahl? sald?rganlara bile bir ?ey yap?lmam??t?r? diye konu?tu.
T?m provokasyon ve sald?r?lara ra?men bug?ne kadar sa?duyular?n? koruduklar?n? ve koruyacaklar?n? hat?rlatan Demirta?, ?Ancak Ba?bakan?dan da ayn? sorumlu yakla??mlar? g?rmek isteriz. Aksi halde yanl?? yere d??ecek bir k?v?lc?m?n vebalini hi? kimse kald?ramaz? dedi.
Meclis?i ??z?m yeri olarak g?rd?klerini, ancak kendilerine kar?? inan?lmaz bir tahamm?ls?zl?k oldu?unu kaydeden Demirta?, lin? kampanyalar?n?n sonu?lar?n?n ne olaca??n? bilemeyeceklerini, ama sonu?ta kaybedecek olan?n demokrasi ve T?rkiye olaca??n? s?yledi.
?lkede a??rla?an sorunlar? bir tek partinin ??z?me kavu?turmas?n?n zorlu?undan bahseden Demirta?, emek, bar?? ve ?zg?rl?kten yana olan g??lerin da??n?kl???n?n da halk? gerici partilere mahkum etti?ini s?yledi. ?lerici, devrimci, demokrat t?m partilerin, ?rg?tlerin, t?m dinamiklerin birle?ik bir emek cephesi i?inde olmas?n?n ka??n?lmazl???ndan s?z eden Demirta?, herkesin kendi rengi ve kimli?iyle kat?ld??? bir emek ortakla?mas? i?in, bir ?at? hareketi olarak ??k?? yap?labilece?ini, bunun zamanla kendini ?at? partisine d?n??t?rebilece?ini s?yledi.
Sava?lar?, y?k?mlar? beraberinde getiren k?resel sermaye g??lerinin sald?r?lar?na ve ?lkemizdeki i?birlik?ilerinin pervas?zl???na kar?? zaman yitirmeden Demokratik ?at? Hareketi?ni olu?turma ?a?r?s? yapan Demirta?, 22 Temmuz?da bunun eksikli?ini yak?c? olarak g?rd?klerini s?yledi. (Ankara/EVRENSEL)
Irmak: Ortak m?cadele en acil ihtiya?

DTP E? Ba?kan Vekili Selma Irmak a??l?? konu?mas?nda, K?rt halk?n?n iradesinin k?r?lmak istendi?ini belirterek, ?E?er irademiz k?r?l?yorsa, etraf?m?z ?embere al?n?yorsa, irademize ipotek konuluyorsa o zaman ?ncelikle bu duvarlar? par?alamam?z gerekiyor? dedi.
?Bar??, karde?lik ve ?zg?rl?k bitmez t?kenmez bir d??t?r halklar?m?z i?in. Bizler, umudu m?cadelede b?y?tmek ve d??? ger?e?e d?n??t?rmek i?in bir araday?z? diyen Irmak, demokrasi istemeyen, ?zg?rl?klerden korkan, ??z?ms?zl?kte ?srar eden g??lerin ?lkeyi s?r?klemek istedikleri batakl??a dikkat ?ekti. Bu batakl??a kar?? demokrasi g??lerinin g?? birli?i, dayan??ma ve ortak m?cadelesinin en acil ihtiya? oldu?unu kaydeden Irmak, ??z?m?n Meclis oldu?unun da alt?n? ?izerek, DTP?yi i?aret etti. Irmak ?bu sorunu bir de muhataplar?ndan dinleyin, taleplerini g?r???n? derken, tek isteklerinin e?it, ?zg?r yurtta?lar olarak bir arada ya?amak oldu?unun da alt?n? ?izdi.
Farkl?l?klar?n zenginlik olarak g?r?lmesini, tek tiple?tirmeden vazge?ilmesini isteyen Irmak, ?teklik yerine ?oklu?un esas al?nmas?n?? ?nerdi.
T?rkiye?yi her ?e?it ?i?e?in bulundu?u b?y?k bir ?i?ek bah?esine benzeten ve ?Bu bah?ede rengarenk a?an g?ller gibiyiz? diyen Irmak, b?yle bir bah?e yaratman?n da demokratik cumhuriyet ile olaca??n? s?yledi. Demokratik cumhuriyet ?er?evesinde demokratik ?zerklik projesi ?nerdiklerini belirten Irmak, herkesin kendi K?rd?n? yaratmas?n? da ele?tirerek, ?Bir tek K?rt vard?r, o da onurlu K?rtt?r? dedi. ?B??ak s?rt? bir d?nem?e i?aret eden Irmak, bu s?reci a?man?n yolunun demokrasi cephesini g??lendirmekten ge?ti?ini ifade etti.
Kongreye kat?lanlar

Kongreye medya ordusunun kat?l?m? dikkat ?ekerken, konuklar da ilgi g?sterdi. Bar?? Meclisi?nden Seydi F?rat, Mustafa Kahya, Hakan Tahmaz; Asr?n Hukuk B?rosu?ndan ?mer G?ne?, ?inasi Tur; Bar?? Anneleri, G??-Der, K?rt-Der, ?ocuk-Der y?neticileri. ?DP Genel Ba?kan? Ufuk Uras, SDP Genel Ba?kan? Filiz Ko?ali, EMEP MYK ?yesi ?lhan ?lbay, KADEP Genel Ba?kan? ?erafettin El?i. HAK-PAR Genel Ba?kan Yard?mc?s? Re?it Deli, T?HV Ba?kan? Yavuz ?nen.
Uras: Hepimiz K?rd?z, hepimiz DTP?liyiz

DTP kongresinde konu?ma yapan ?DP Genel Ba?kan? ve ?stanbul milletvekili Ufuk Uras, demokrasinin temel al?nmas?yla ?niter devlet yap?s? i?inde ??z?m?n m?mk?n oldu?unu, ?iddetten ar?nd?r?lm?? bir arada ya?ama k?lt?r?n?n hayata ge?irilebilece?ini s?yledi. Uras, ?Bu ?lkede demokrasi ve bar?? isteyenler kar??s?nda birileri lin?, inkar, imha politikas? s?rd?r?rse, g?n ?hepimiz K?rd?z, hepimiz DTP?liyiz? deme g?n?d?r? diye konu?tu.
Bar?? Meclisi ad?na konu?an T?HV Ba?kan? Yavuz ?nen, bar?? i?in ?tek bir siyasal hareket ya da yap? yetmez. ?ok bile?enli olmak zorundad?r? dedi. Ger?ek bar???n tesisinde devlete b?y?k g?rev d??t???n? belirten ve K?rt halk?n?n DTP kongresinde ?bar??? elini uzatt???n? belirten ?nen, buna kulak verilmesini istedi.
SDP Genel Ba?kan? Filiz Ko?ali ise tezkerenin sadece kan ve ?l?m de?il, ba?ka bir ?lkeyi istila tezkeresi, K?rt ve b?lge halk?na sava? karar? oldu?unu s?yledi. Ko?ali ??z?m?n bar??ta ?srar etmekte oldu?unu ifade etti.
?lbay: Ortak m?cadele

EMEP MYK ?yesi ve Diyarbak?r ?l Ba?kan? ?lhan ?lbay, Bin Umut vekillerinin Meclis?teki ?al??malar?n?n kolayla?t?r?lmas? i?in bar?? ve demokrasi m?cadelesinin g??lendirilmesi, K?rt sorununun ter?r sorunu olmad??? anlay???n?n kabul?, operasyonlar?n durdurulup silahlar?n susmas? i?in i?in ?aba sarfedilmesi gere?ine dikkat ?ekti. ?lbay, akl?selim ??z?m i?in bir platform olu?turulmas?n?n ?nemini vurgulad?. ?lbay, ortakla?a m?cadeleyi g?nl?k hayat?n her alan?nda ihtiyaca cevap verecek ?ekilde geli?tirmek gerekti?ini s?yledi.
T?rk ve Tu?luk ?zele?tiri yapt?

DTP Meclis Grup Ba?kan? Ahmet T?rk, yapamad?klar? i?in halktan ?z?r dileyerek ba?lad??? konu?mas?nda, m?cadelelerinin uzun soluklu, ?zg?rl?k m?cadelesi oldu?unu ve partiye hizmet etmenin halk?na hizmet anlam?na geldi?ini s?yledi. Y?neticiler kim olursa olsun halk? i?in siyaset ?retme zorunluluklar?na dikkat ?eken T?rk, ?DTP bir misyon partisidir. Bir siyaset?i i?in halk?na g?venmek ve halk?n gelece?ine ortak olmak ?ok ?nemlidir? dedi. DTP eski E? Ba?kan? ve Diyarbak?r Milletvekili Aysel Tu?luk da g?revleri gere?i gibi yapamad?klar? i?in halktan ve kongreden ?z?r diledi. K?rt sorunu i?in demokratik federalizmin demokratik bir ??z?m olaca??n? s?yledi.
?srail-Filistin uyar?s?
Milliyet?ili?in ve ulus?ulu?un toplumsal de?erinin kalmad???n? kaydeden Tu?luk, K?rt-T?rk ili?kisinde yeni bir strateji geli?tirmek gerekti?ini, T?rkiye?nin ?retece?i en do?ru ??z?m?n e?it, ?zg?r birliktelik olaca??n? s?yledi. Siyasette milliyet?ili?i kullanman?n tehlikeli oldu?unu, T?rk ve Arap milliyet?ili?ine kar?? K?rt milliyet?ili?i ile de?il, demokratik K?rt politikalar?n?n savunulmas?n? isteyen Tu?luk, ABD?nin Ortado?u?da iyi K?rt, k?t? K?rt ikilemi ile kendisine yer edinmek istedi?ini, bu ikilem ve ?eli?kinin derinle?mesinin Ortado?u?da yeni bir ?srail-Filistin yarataca?? uyar?s? yapt?.
?Muhatap DTP?dir?
K?rt sorununun ??z?m?n?n, eyalet ve federal yap? gibi tart??malar?yla de?il, cumhuriyetin demokratikle?tirilmesiyle m?mk?n olabilece?ini belirten Tu?luk, s?zlerini ?DTP K?rt sorununun ??z?m?nde muhatapt?r. DTP?nin Meclis?te bulunmas? muhatapl?k sorununu gidermi?tir? diye bitirdi.
DTP?den kapsaml? ??z?m ?nerileri

DTP, kongrede, ?T?rkiye?nin demokratikle?mesi ve K?rt sorununda ??z?me dair siyasi tutum belgesi?ni de tart??maya a?t?. ?zellikle b?lgede ya?anan sorunlara ili?kin ?nerilerin yer ald??? belgedeki konular ?zetle ??yle:
Demokratik ?zerklik
 • Salt ?etnik? ve ?toprak? temelli ?zerklik anlay??? yerine k?lt?rel farkl?l?klar?n ?zg?rce ifade edildi?i b?lgesel ve yerel bir yap?lanmay? savunur.
 • Her b?lge ve ?zerk birimin kendi renkleri ve sembolleriyle demokratik ?z y?netimini olu?turmas?n? ?ng?r?r.
 • Birbiriyle yo?un sosyo-k?lt?rel ve ekonomik ili?ki i?inde bulunan kom?u illeri kapsayan ve se?imle i? ba??na gelen bir b?lgesel meclis olacakt?r.
 • B?lgelerin her biri o b?lgenin ?zel ad? veya b?lge meclisinin yetki s?n?rlar? i?inde bulunan en b?y?k ilin ad?yla an?lacakt?r.
  Anayasa ve vatanda?l?k
 • Anayasadaki mevcut ?ulus? kavram?, ?T?rkiye ulusu? ortak aidiyetiyle yeniden tan?mlanacak.
 • Herkesi T?rk olarak tan?mlayan bir vatanda?l?k tan?m? yerine k?lt?rel kimlikleri kabul eden ?T?rkiyelilik? ?st kimli?i ?er?evesinde T?rkiye Cumhuriyeti vatanda?l???n? esas al?nacak.
 • Yeni Anayasa?da ?T?rkiye Cumhuriyeti Anayasas?, b?t?n k?lt?rlerin demokratik bir ?ekilde varl???n? ve kendini ifade etmesini kabul eder? h?km? yer alacak.
 • K?rt dili ba?ta olmak ?zere di?er diller ve de k?lt?rler ?n?ndeki engellerin kald?r?lacak.
 • T?rk?e resmi dil olmakla beraber; di?er dillerin kamusal alanda ve e?itim dili olarak kullan?labilmesi anayasal g?vence alt?na al?nacak.
 • Kendi kimli?i ile siyaset yapma hakk? dahil, b?t?n k?lt?rlerin kendini ?zg?rce ?rg?tleyip sivil kurumlar?n? yaratmas? olana?? anayasal g?venceye ba?lanacak.
  Ekonomi politikalar
 • Yerel kaynaklar?n bir b?l?m? yerel ve b?lgesel meclislere b?rak?lacak.
 • B?lgeler aras? geli?mi?lik fark?n? ortadan kald?rmak i?in ?zellikle madencilik, tar?ma dayal? sanayi, hayvanc?l?k, turizm ve emek yo?un sekt?rlerde kalk?nmay? hedefleyen ?b?lgeye ?zel? bir te?vik yasas? ??kart?lacak.
 • Trabzon, Diyarbak?r, Van, Erzurum gibi ?ehirlerimiz b?lgesel metropol kent olarak yap?land?r?lacak.
 • Habur s?n?r kap?s?n?n kapasitesi artt?r?larak Irak ve K?rdistan Federe y?netimi ile dostane ve ticari ili?kiler geli?tirilecek ve serbest b?lgeler yarat?lacak.
 • Zorunlu g?? sorununun genel ??z?m? i?in k?ylerine d?nmek isteyenler i?in uygun ko?ullar haz?rlanacak, kalmak isteyenlerin kentle b?t?nle?mesi i?in tedbirler al?nacak.

  Sosyal politikalar
  B?lgedeki toplumsal ve iktisadi y?k?m, yoksulluk ve travmalar acil m?dahale gerektiriyor. Bunun i?in:
 • Ya?am alanlar?na d?nmek bir hakk?ndan b?t?n zorunlu g?? ma?durlar? yararlanacak.
 • Hangi k?ylere geri d?n?lece?ini g?venlik g??leri de?il, yurtta?lar karar verecek.
 • Koruculuk sistemi kald?r?lacak. Korucular silahtan ar?nd?r?larak eme?e dayal? istihdam edilecek.
 • Geri d?n?? ?ncesi, bo?alt?lan t?m k?yler, bunlar?n ?evreleri ve yaylalar may?nlardan temizlenecektir.
 • D???k faizli besi projesi uygulamas?nda ?ncelik k?y?ne d?nen yurtta?lar?m?za verilecektir.
 • Mevcut 5233 Say?l? Yasa?n?n tazminat kriterleri ve kapsam? geni?letilecek, ba?vurular etkin ve ?effaf bir ?ekilde y?r?t?lecektir.
  ?at??mas?zl?k hali i?in eylem plan?
 • Yeni Anayasa ?al??malar?nda K?rt sorununa d?n?k kapsay?c? yakla??mlar?n geli?tirilmesi bar????l bir ortam?n sa?lanmas?na ?nemli katk? sunacakt?r.
 • Kal?c? ?at??mas?zl?k i?in, ilgili t?m ?evreler ?zerinde etkili olunmaya ?al???lacakt?r. Ortam? olu?tu?unda ?arabuluculuk? misyonu da ?stlenilebilecektir.
 • Sivil toplum ?rg?tleri, demokratik kurum ve yap?larla ortakla?ma giri?imleri ba?lat?lacak, elveri?li bir ortam ve bask? g?c?n?n olu?mas? giri?imlerinde bulunulacakt?r.
 • Bar?? i?in ?al??an uluslar aras? sivil toplum ?rg?tleri, AB, ABD ve K?rt Federe Y?netimi gibi d?? g??ler ile diplomatik s?re? ba?lat?lacakt?r.
 • Siyasi parti, bar?? meclisi, sivil toplum, demokratik kitle ?rg?t? temsilcileri ve ?ahsiyetlerin i?inde yer alaca?? bir ?al??ma grubunun olu?mas? i?in partimiz, ?zerine d??en t?m g?revleri yerine getirecektir.<
  Sultan ?zer
 • ÖNCEKİ HABER

  Kurtulan?a kar?? lin? kampanyas?

  SONRAKİ HABER

  CHP'li Özel: Tüm diktatörler en çok meydanlardan korkar

  Sefer Selvi Karikatürleri
  Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa