Kurtulan?a kar?? lin? kampanyas?

Medyada bir s?redir y?r?t?len, DTP Grup Ba?kan Vekili ve Van Milletvekili Fatma Kurtulan??n e?i Salman Kurtulan??n, PKK ?yesi oldu?u iddialar? Fatma Kurtulan?a kar?? lin? kampanyas?na d?n??t?.


Medyada bir s?redir y?r?t?len, DTP Grup Ba?kan Vekili ve Van Milletvekili Fatma Kurtulan??n e?i Salman Kurtulan??n, PKK ?yesi oldu?u iddialar? Fatma Kurtulan?a kar?? lin? kampanyas?na d?n??t?. H?rriyet ve Vatan gazeteleri Salman Kurtulan??n PKK ?yesi oldu?una ve ?da??da bulundu?una dair iddialar? man?etlerinden duyurdu. CHP ve MHP Grup Ba?kan Vekilleri de iddialar ?zerine zehir zemberek a??klamalarda bulundu.
CHP Grup Ba?kan Vekili Kemal K?l??dao?lu, iddialar ?zerine, ?Parlamento ?at?s? alt?nda herkesin Anayasal yeminine sad?k kalmas? gerekir? diye konu?tu. Meclis?te gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan K?l??dao?lu, ?Parlamento ?at?s? alt?nda herkes PKK?n?n ter?r ?rg?t? oldu?unu kabul edecek. Ancak, DTP hen?z bunu s?ylemedi? yorumunu yapt?.
MHP yarg?y? g?reve ?a??rd?
MHP Grup Ba?kan Vekili Mehmet ?and?r ise Fatma Kurtulan hakk?nda Cumhuriyet savc?lar?n? g?reve ?a??rd?. ?and?r, ?Konu yarg?n?n konusudur, Cumhuriyet savc?lar? gerekeni yapmal?d?r? diye konu?tu.
ANKA?ya a??klama yapan ?and?r, son ya?anan olaylar?n DTP?nin PKK?n?n siyasi s?zc?s? iddias?n? g??lendirdi?ini savundu. ?and?r, ?B?t?n bunlar do?ruysa, b?t?n bu geli?melerin sorumlusu ?lkeyi T?rk Milleti ad?na y?netmek sorumlulu?unda olan siyasi iktidard?r. Siyasi iktidar ne gerekiyorsa onu yapmak durumundad?r. ?zlemekteyiz? dedi.
MHP Genel Sekreteri Cihan Pa?as? ise, ?DTP milletvekillerinin PKK ile ili?kisi oldu?u bilinen bir ger?ek. E?inin de PKK?l? olmas? s?rpriz bir ?ey de?il, gayet do?al. Bunlar se?ilmeden ?nce de bilinen ?eylerdi? iddialar?nda bulundu. DTP?nin PKK ile ili?kisi oldu?unun aleni ?ekilde ortaya ??kt???n? savunan Pa?ac?, ?PKK?n?n siyasalla?ma s?recindeki aya?? DTP. G?ndemde bu kadar yer almas?na ?a??rd?m ben asl?nda. S?zgelimi ba?ka partiden birisinin e?i ?yle ??kar da ?a??r?r?z. Ama DTP?den e?i PKK?l? ??km??. Di?erlerinin e?i farkl? m??? diyerek iftiralar y?neltti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net