Suudi krala ?eref madalyas? verilecek

Suudi Arabistan Kral? Abdullah Bin Abd?laziz El Suud?a, ?Devlet ?eref Madalyas?? verilecek.


Suudi Arabistan Kral? Abdullah Bin Abd?laziz El Suud?a, ?Devlet ?eref Madalyas?? verilecek. Ba?bakanl???n Suudi Arabistan Kral? Abdullah Bin Abd?laziz El Suud?a Devlet ?eref Madalyas? Verilmesi Hakk?nda Tebli?, d?n Resmi Gazete?de yay?mland?.
Tebli?de, Suudi Arabistan ile T?rkiye aras?ndaki ili?kilerin her alanda g??lendirilmesi ve b?lgenin bar?? ve istikrara kavu?mas? i?in sorunlar?n ??z?m?ne y?nelik ?ahsi ?aba ve katk?lar?ndan dolay?, Suudi Arabistan Kral? Abdullah Bin Abd?laziz El Suud?a, Devlet ?eref Madalyas? verilmesinin Bakanlar Kurulu karar?yla uygun g?r?ld??? bildirildi.
Suudi Arabistan Kral? Abdullah Bin Abd?laziz El Suud, T?rkiye taraf?ndan Bakanlar Kurulu karar?yla Devlet ?eref Madalyas? alan 8. yabanc? devlet adam? olacak.
Kral bug?n geliyor
Suudi Arabistan Kral? Abdullah Bin Abd?laziz El Suud, bir y?l aradan sonra bug?n Ankara?ya geliyor. Krala yakla??k 300 ki?ilik heyet ve 117 ara? e?lik edecek. Krala e?lik edecek heyette bakanlar, kraliyet ailesi, b?rokratlar, i? adamlar? ve emrinde ?al??anlar yer alacak.
Son olarak 2006 y?l?n?n A?ustos ay?nda T?rkiye?ye gelmi? olan Suudi Arabistan Kral? Abdullah?a, Cumhurba?kan? Abdullah G?l ev sahipli?i yapacak. Kral, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ve D??i?leri Bakan? Ali Babacan?la da g?r??ecek. (HABER MERKEZ?)
Sezer?e verilmedi

T?rkiye?de Devlet ?eref Madalyas?, son 8 y?ld?r g?rev s?resi sona eren cumhurba?kanlar? ile genelkurmay ba?kanlar?na veriliyor olmas?na ra?men, 10. Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer?e hen?z bu en y?ksek madalyan?n verilmedi?i ortaya ??kt?.
Bir cumhurba?kan? ve ?? genelkurmay ba?kan?na Devlet ?eref Madalyas? takmas?na kar??n Sezer?e bu madalya h?l? verilmedi.
Devlet ?eref Madalyas? ilk olarak 28 ?ubat d?neminin Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral ?smail Hakk? Karaday??ya verildi.
Devlet ?eref Madalyas? alan ikinci isim, 9. Cumhurba?kan? Demirel oldu. S?leyman Demirel?in madalyas?, cumhurba?kanl??? g?revinden ayr?lmas?ndan bir ay sonra, 16 Haziran 2000?de d?zenlenen t?renle halefi Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer taraf?ndan verildi.
www.evrensel.net