Erdo?an ?talyan bas?n?nda

Resmi ziyaret i?in ?talya?da bulunan Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n ?talya Ba?bakan? Romano Prodi ile d?n d?zenledi?i ortak bas?n toplant?s?nda verdi?i mesajlar, ?talyan medyas?nda geni? yank? uyand?rd?.


Resmi ziyaret i?in ?talya?da bulunan Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n ?talya Ba?bakan? Romano Prodi ile d?n d?zenledi?i ortak bas?n toplant?s?nda verdi?i mesajlar, ?talyan medyas?nda geni? yank? uyand?rd?.
La Repubblica gazetesi, ?PKK ile m?cadelede Prodi-Erdo?an ittifak?? ba?l???yla verdi?i haberinde, ?Roma, Ankara?ya yard?m s?z? verdi, Yeniden Kom?nist Yap?lanma Partisi isyan etti. ?calan krizinden dokuz y?l sonra, istihbarat konusunda i?birli?i karar? al?nd??? duyuruldu? ifadelerini kulland?.
Corriere della Sera gazetesi de Erdo?an-Prodi g?r??mesini, ?Erdo?an Prodi?yle PKK?y? konu?tu? ba?l???yla duyurdu. La Stampa gazetesi de ba?l?k olarak ?Erdo?an: Avrupa?da PKK?ya kar?? hi?bir ?ey yapmayanlar da var? ifadesini kulland?.
?talyan gazeteleri, konuya ili?kin haberlerinde, Erdo?an??n ?B??ak kemi?e dayand?? ifadesini kulland???na da dikkati ?ektiler.
?Reformlar? ger?ekle?tiriyoruz?
?te yandan Erdo?an d?n ?talyan Sanayicileri Genel Birli?i?nde d?zenlenen ?T?rkiye-?talya ?? Forumu?nda, T?rkiye?nin, Avrupa Birli?i s?recini de?erlendirdi. Erdo?an, ?Reformlar?m?z? kararl?l?kla ger?ekle?tiriyor ad?mlar?m?z? cesaretle at?yoruz? dedi.
S?recin objektif kriterler ?er?evesinde s?rd?r?lmesi gerekti?ine inand???n? ifade eden Erdo?an, ?Her zaman bir ifade kullan?yorum, oyun ba?lam??t?r, oyunun kurallar? bellidir, oyun esnas?nda yeni kurallar icat edilmez. Biz, penalt? kurallar?n?n oyun i?inde de de?i?ti?ini g?r?yoruz. Tabii bu ?ok garibimize gidiyor. Ma? ba?lad?, devam ediyor. Oyun esnas?nda penalt?n?n kurallar? de?i?mi?. Bir pusula hakemin eline geliyor. Olmaz b?yle ?ey? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net