The Independent: Brown?dan KKTC s?z?

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n ?ngiltere Ba?bakan? Gordon Brown ile g?r??mesinde, g?zden ka?an bir konunun da ele al?nd??? ortaya ??kt?.


Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n ?ngiltere Ba?bakan? Gordon Brown ile g?r??mesinde, g?zden ka?an bir konunun da ele al?nd??? ortaya ??kt?. The Independent gazetesi, Brown??n Erdo?an?a, Rumlar?n bloke etti?i, KKTC?deki ?niversitelerin, diplomalar?n denkli?inin kabul edilmesini sa?layacak Bologna Anla?mas??na kat?lmalar? konusunda yard?mc? olma s?z?n? verdi?ini yazd?.
The Independent, ge?en ay Londra?da ger?ekle?en Erdo?an-Brown g?r??mesinde, KKTC?deki ?niversitelerin Bologna Anla?mas??ndan d??lanmas? konusunun ele al?nd???n? belirtti. Bologna Anla?mas??n?n, diplomalar?n denkli?i a??s?ndan ta??d??? ?neme dikkat ?eken gazete, Brown??n , iki ?lke aras?ndaki stratejik ortakl?k ?er?evesinde bu konuda yard?mc? olma s?z? verdi?ini, bu s?z?n Rumlar taraf?ndan ?alarm? ile kar??land???n? belirtti.
K?br?sl? T?rklerin anla?maya taraf olmak i?in ba?vurduklar?n?, ancak KKTC?nin uluslararas? toplum taraf?ndan tam olarak tan?nmad??? gerek?esiyle reddedildi?ini anlatan gazete, K?br?sl? T?rklerin de, akademisyenlerinin ve ??rencilerinin Avrupa?daki serbest dola??m hakk?ndan yararlanamamas?n?n haks?zl?k oldu?unu s?ylediklerine dikkat ?ekti. ?ngiliz gazetesi, KKTC?de alt? ?niversite ve yurtd???ndan gelen 42 bin ??rencinin bulundu?unu belirtirken de KKTC?deki ?niversitelerde ula??lan d?zeye ve yap?lan hamlelere ili?kin ayr?nt?l? bilgi verdi.
Rumlar?n da, Kuzey K?br?s?taki ?niversitelerin Bologna Anla?mas??n?n bir par?as? olmaya izin verilmesi halinde ?k?t? bir emsal? olu?turaca??n? savunduklar?n? belirten gazete, ?Brown, K?br?sl? T?rklerin Bolongna?ya kat?lmalar?n? sa?layacak bir yol bulabilirse, belki ada bar??maya do?ru k???k bir ad?m atabilir? yorumunda bulundu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net