Fiskobirlik y?netimine tepki

Fiskobirlik Y?netim Kurulu Ba?kan? Ya?ar Pamuk?un birli?in yeniden yap?land?r?lmas?na ili?kin a??klamas?na tepki geldi.


Fiskobirlik Y?netim Kurulu Ba?kan? Ya?ar Pamuk?un birli?in yeniden yap?land?r?lmas?na ili?kin a??klamas?na tepki geldi. Emek Partisi Ordu ?l Ba?kan? Co?kun ?zbucak, ?As?l ama?, Fiskobirlik?i i?levsizle?tirerek ?lisansl? depoculuk? yapan bir kurulu? durumuna getirmektir. Bug?n Fiskobirlik?in f?nd???n? TMO?ya satmas? da bunun bir benzeridir. F?nd?k TMO?nun ama Fiskobirlik depolar?nda duruyor ve duracak. Acaba Say?n Ya?ar PAMUK, ?yeni yap?land?rma? derken bunu mu s?ylemek istiyor? Lisansl? depoculuk, Fiskobirlik?i bitirir. Umar?z b?yle bir niyet yoktur? ?eklinde konu?tu
Fiskobirlik?in i?ine d??t??? ??kmaz?n kayna??n?n y?neticilerin eksiklik ve yanl??lar? yan?nda as?l olarak sermaye lehine uygulanan politikalar oldu?una i?arete eden ?zbucak ?unlar? s?yledi: ?Her y?l ad?m ad?m ilerletilen olumsuzluklar sonunda ?reticiye k?t?n?n iyisini se?me zorunlulu?u dayat?l?yor. Yani sonu? ?zerinden ??z?m ?retmeye ?al???l?yor. Fiskobirlik bu duruma neden d??t?? Sorumlular kim? Nas?l bir kooperatif?ilik yap?lacak?
Fiskobirlik neden d?? sat?m yapm?yor-yapam?yor ya da yapt?r?lm?yor? Fiskobirlik gibi dev kurulu? varken neden TMO devreye sokuldu? TMO?ya yap?lan kredi deste?i Fiskobirlik?e yap?lamaz m?yd??
Fiskobirlik?in bug?n ya?ad??? s?k?nt?n?n kayna?? olan yasalar de?i?tirilemez mi? Sorular ?o?alt?labilir ama as?l sorun Fiskobirlik gibi ?retici kooperatiflerini yok etmek oldu?u i?in sorunun nedeni ?arp?t?l?yor. Uluslararas? tekellerin, emperyalizmin ?lke tar?m?n? bitirmeye y?nelik giri?imleri bozulmal?, ?reticiyi koruyan kooperatiflerin yeniden in?as? i?in m?cadele edilmelidir.? (Ordu/EVRENSEL)
www.evrensel.net