?Demokrasi feneri?nin maskesi ?abuk d??t?

G?rcistan Cumhurba?kan? Mihail Saaka?vili, ba?kent Tiflis?te bir haftad?r s?ren protesto g?sterilerine sert m?dahalesinin ard?ndan ?lke genelinde s?k?y?netim ilan etti.


G?rcistan Cumhurba?kan? Mihail Saaka?vili, ba?kent Tiflis?te bir haftad?r s?ren protesto g?sterilerine sert m?dahalesinin ard?ndan ?lke genelinde s?k?y?netim ilan etti. Saaka?vili, s?k?y?netimin ard?ndan Ocak ay?nda devlet ba?kanl??? se?imi yap?lmas? ?a?r?s?nda bulundu.
Saaka?vili?nin ekonomik problemler ve antidemokratik uygulamalar nedeniyle istifas?n? ve erken se?im yap?lmas?n? talep eden binlerce ki?iye cevab?, s?k?y?netim oldu. B?ylece Pakistan Devlet Ba?kan? M??erref?ten sonra ?koltu?unu kaybetme korkusuyla s?k?y?netime sar?lan liderler? kervan?na, bir di?er s?k? ABD m?ttefiki G?rcistan Cumhurba?kan? Mihail Saaka?vili de eklendi.
2003?teki ?g?l? darbesinden bu yana yap?lan en b?y?k g?steriler nedeniyle iktidar? kaybetme tehlikesi ile kar?? kar??ya olan Saaka?vili, devlet televizyonunda antidemokratik s?k?y?netim karar?n? savundu. ?H?k?mete kar?? darbe giri?iminde bulunmak isteyen g??ler oldu?unu? iddia eden Saaka?vili, bunu ?nlemek amac?yla anayasan?n 73. maddesine g?re ?lke genelinde s?k?y?netim uygulama karar? ald?klar?n? a??klad?.
Erken se?im karar?
Saaka?vili, s?k?y?netim ilan?n?n ard?ndan Ocak ay?nda se?im yap?lmas? ?a?r?s?nda bulundu. Saaka?vili, 2008 sonunda yap?lmas? gereken devlet ba?kanl??? se?imi i?in "Benim ?nerim, devlet ba?kanl??? se?iminin 5 Ocak'ta yap?lmas?d?r" dedi.
G?rcistan Ekonomi Kalk?nma Bakan? Giorgi Arvaladze yapt??? a??klamada, 15 g?n s?reli ilan edildi?i bildirilen s?k?y?netim s?resince medya organlar?n?n faaliyetlerinin k?s?tland???n?, haber programlar?na yasak getirildi?ini, devlet televizyonu d???ndaki hi?bir televizyon ve radyonun haber veremeyece?ini a??klad?.
S?k?y?netime tepki g?steren muhalefet lideri Salome Zurabi?vili, ?E?er demokrasi bar????l g?sterilerin yan?ndaysa, h?k?met, uygulad??? demokrasinin ne ?e?it bir demokrasi oldu?unu g?sterdi? diye konu?tu.
?Demokrasi timsali? diktat?r
G?rcistan??n, 2003 y?l?nda ABD ve AB destekli ?g?l? darbesiyle iktidara gelen lideri Saaka?vili, ge?ti?imiz aylarda ABD Devlet Ba?kan? George Bush taraf?ndan ?demokrasi feneri? olarak selamlanm??t?.
Tiflis?te hayat durdu
Parlamentonun d?n yap?lan oturumuna hi?bir muhalefet milletvekilinin kat?lmad??? ve muhalefetin ?nde gelen liderlerinden eski Devlet Bakan? Giorgi Haindrava?n?n, h?k?meti protesto etmek amac?yla a?l?k grevine ba?lad??? bildirildi.
Parlamento Ba?kan? Nino Burcanadze?nin baz? muhalefet liderleriyle g?r??me yapt??? belirtilirken, meydana gelen olaylar nedeniyle Tiflis?teki ilk??retim okullar?nda ??renime 2 g?n ara verildi?i ??renildi. Ayr?ca Tiflis?teki toplu ta??ma ara?lar?n?n ?al??mas?n?n k?s?tland??? ve metronun kapat?ld??? belirtildi. Yabanc? ?lkelerin Tiflis?teki b?y?kel?iliklerinin de ?lkedeki ola?an?st? hal durumuyla ilgili bilgilendirildi?i kaydedildi.
Bu arada s?k?y?netim nedeniyle d?n sabahtan itibaren televizyon kanallar? haber programlar?n? yay?ndan kald?r?rken, sadece devlet televizyonu iki saatte bir haber yay?nlayabiliyor. ?lkede uluslararas? yay?n yapan ?medi televizyon kanal?n?n da yay?n? durduruldu. ??i?leri Bakanl????na ba?l? ?zel kuvvetlerin, televizyonun Tiflis?teki merkez binas?na bask?n d?zenleyerek yay?n?n? durdurdu?u kaydedildi. ?medi Televizyonu?nun, muhalefete finansal destekte bulunaca??n? a??klayan G?rc? milyarder Badri Patarka?vili ile ili?kili bir kanal oldu?u iddia ediliyor.
Saaka?vili Rusya?y? su?lad?
S?k?y?netim ilan?n? ?muhalefetin Rusya destekli darbe planlar? yapt???? iddias?na dayand?ran Saaka?vili, Rusya?n?n, G?rcistan?daki siyasi istikrar? bozma ?abas?nda oldu?unu ileri s?rd?. Muhalefet partisi Cumhuriyet?i Parti S?zc?s? Nino Kevli?li, mitinglerin arkas?nda Kremlin?in oldu?u iddias?n?, ??aka yap?yor olmal?s?n?z, ge?en hafta 70 binimiz meydanlardayd?k? ?eklinde cevaplad?. Rusya D??i?leri Bakanl???, Saaka?vili?nin, Tiflis?teki protesto g?sterilerinin arkas?nda Moskova?n?n oldu?u yolundaki a??klamas?na tepki g?stererek iddiay? yalanlad?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net