?R?za? ya Fransa?dan ?d?l

Y?netmenli?ini Tayfun Pirselimo?lu?nun yapt??? ?R?za? adl? film, 29. Montpellier Film Festivali?nde ?Ele?tirmenler ?d?l?? ne lay?k g?r?ld?. 29. Montpellier Film Festivali, 26 Ekim-4 Kas?m tarihleri aras?nda Fransa?da d?zenlendi.


Y?netmenli?ini Tayfun Pirselimo?lu?nun yapt??? ?R?za? adl? film, 29. Montpellier Film Festivali?nde ?Ele?tirmenler ?d?l?? ne lay?k g?r?ld?. 29. Montpellier Film Festivali, 26 Ekim-4 Kas?m tarihleri aras?nda Fransa?da d?zenlendi. Festivalde yar??an tek T?rk filmi olan ?R?za?ya, ?Ele?tirmenler ?d?l??n?n verilmesi kararla?t?r?ld?.
Festivalin g?sterim b?l?m?nde, Abdullah O?uz?un ?Mutluluk?, Bar?? Pirhasan??n ?Ademin Trenleri? ile S?rr? S?reyya ?nder ve Muharrem G?lmez?in ?Beynelmilel? filmleri de yer ald?.
Y?netmen Pirselimo?lu, yapt??? a??klamada, festivalde yar??an tek T?rk filmi olarak ?d?l almaktan mutluluk duyduklar?n? s?yledi. ??d?l almak her zaman g?zel. Bu ?d?l, bundan sonraki i?lerimiz i?in motivasyon sa?lad?? diyen Pirselimo?lu, filmin ?u ana kadar 25?in ?zerinde festivale kat?ld???n?, ?n?m?zdeki g?nlerde de ?e?itli festivallere kat?laca??n? belirtti.
G?sterim 28 Aral?k?ta
?R?za?, T?rkiye?de 28 Aral?k?ta g?sterime girecek. Ba?rollerini R?za Ak?n ile Nurcan Erel?in ?stlendi?i ?R?za? n?n d?nya promieri, Almanya?n?n Berlin ?ehrinde yap?lm??, Montpellier Film Festivali?nden ?nce 44. Antalya Alt?n Portakal Film Festivali?nde, ulusal dalda yar??an on iki film aras?nda yer alm??t?.
Film, Adana-?stanbul aras?nda kamyon ?of?rl??? yapan R?za?n?n hikayesini anlat?yor. Hayattaki en de?erli varl??? olan ipotekli kamyonu ?stanbul?da bozulan R?za, tamir i?in para aramaya ba?lar. Bu arada da kendisi gibi hayattan beklentileri olan farkl? ?evre ve ya?lardan insanlarla birlikte bir otelde kal?r. Hikayeye giren bu ki?iler ve kesi?en ya?am ?yk?leriyle zenginle?en film, R?za?n?n bir su?a bula?mas?yla y?n de?i?tirir. R?za, i?ledi?i su?tan sonra i? d?nyas?na d?nerek, vicdan muhasebesi yapmaya ba?lar.
Yeni film: Pusu
?te yandan y?netmen Pirselimo?lu, ?Pusu? adl? yeni bir proje ?zerinde ?al??t???n? da belirtti. Filmde, ?hastal?kl? bir a?k hikayesinin? konu edilece?ini anlatan Pirselimo?lu, filmi T?rk-Yunan ortak yap?m? olarak ?ekmeyi planlad?klar?n? s?yledi. Pirselimo?lu, filmin gelecek y?l bahar veya yaz aylar?nda g?sterime girmesini ?ng?rd?klerini, filmin kadrosuyla ilgili ?al??malar?n da devam etti?ini aktard?. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net