L?MAN ARKASI

 • ?K?sa? s?zc???; durum bildiren, tan?mlama yaparken kullan?lan bir s?zc?k. K?sa t?nel, k?sa pantalon, k?sa sa?, k?sa adam, k?sa ?iir... Laf? k?sa kesip, konumuza gelelim. Konumuz; k?sa film.


  ?K?sa? s?zc???; durum bildiren, tan?mlama yaparken kullan?lan bir s?zc?k. K?sa t?nel, k?sa pantalon, k?sa sa?, k?sa adam, k?sa ?iir... Laf? k?sa kesip, konumuza gelelim. Konumuz; k?sa film.
  K?sa film, uzun film gibi de?il. 5-10 dakika s?reli, fazla konu?man?n olmad???, konu ve teman?n asgari olanaklarla da olsa ortaya kondu?u, anlataca?? hikaye i?in eline kamera alan sanatsal d???n i?inde olan her ki?inin kay?t ve montaj yapt???, giderek geli?en ?zg?r bir alan.
  G?n?m?zde, k?sa filmle ilgili de?i?ik yar??malar ve g?sterim programlar? yap?l?yor. Bu programlar konu ba?l?kl? da olabiliyor. Kad?n, emek, ?iddet... vb. Ge?en hafta ?stanbul? da 5. PAM K?sa Film Festivali yap?ld?. Festivale kat?lacak filmlerin konular? serbestti. Biz de, Zonguldak?ta sanat ?evresinden de?i?ik arkada?lar?n destek verdi?i 26 dakikal?k ?Lamba? filmi ile festivale kat?ld?k. Filmimiz g?sterime de?er g?r?ld???nden; hem farkl? bir ?evrede filmi izlemek, hem de sinema ?evresinden yeni dostlar edinmek i?in filmimizin y?netmeni Metin Kaya ile festivalin son iki g?n? Profilo Al??veri? Merkezi?nin sinema salonundayd?k.
  K?lt?r ve Turizm Bakanl???, de?i?ik ?irketler ve medya kurulu?lar?n?n sponsorlu?u ile ger?ekle?en program s?resince, g?sterimler ?cretsiz oldu?u halde, salon koltuklar?n?n be?te birini ancak dolduran izleyicilerin ?o?unlu?unu ?niversitede sinema ve televizyon b?l?m?nde ??renim g?ren gen?ler olu?turdu. Film konular? genelde ?zneldi. Bizim filmimiz ?Lamba? TTK?dan emekli bir madencinin ka?ak ocaklarda ?al???rken, an?lar?na geri d?n??l? dramatik ?yk?s?n? anlatan bir filimdi. De?erlendirmede, kurmaca k?sa film olarak ele al?naca??n? d???nm??t?k. Film, bir madenciyi anlatt???ndan m?d?r, nedir! Belgesel k?sa film stat?s?ne al?nm??. Neyse, biz filmimizi izlerken salondaki gen?lerin filmimize ili?kin verdikleri iki tepkiyi anlatay?m;
  ?Maden i??isi i?ki i?mekten ho?lan?r? mant??? ile filmimizin ba??nda yer verdi?imiz meyhane sahnesinde, emekli i??i duvardaki B?y?k Madenci Grevi?nde ?ekilen Ankara Y?r?y??? foto?raf?na bakarak hayallere dalar. Binlerce i??i sloganlarla y?r?yorlar... Gen?ler sloganlar? ??z?ml?yorlar. ?Geliyor Geliyor Alemciler Geliyor.? Oysa madencilerin yol boyu da?larda yank?lanan sloganlar? ?Geliyor Geliyor Madenciler Geliyor?du. Filmde, slogan gayet net anla??l?yordu. Meyhane sahnesinin pe?ine b?yle bir sahne ve slogan; gen?leri b?y?k bir yan?lg?ya d???rm??t? i?te! Filmimizin sonunda emekli i??i ka?ak k?m?r oca??nda ?l?yor ve kamera binlerce maden ?ehidinin ad?n?n yaz?l? oldu?u mermer duvarlar? g?r?nt?l?yor... Gen?ler bu kez ?a??r?yorlar. ?Ana! Lan, bu kadar adam m? ?lm?? orada!?
  5. PAM K?sa Film Festivali?nde de?erlendirme de yap?larak k?sa film yap?mc?lar?na ?d?lleri verildi. Kurmaca dal?nda; ?Oyun?, ??p?, ?Adres Soran Adam? ilk ???, en iyi belgesel dal?nda; ?St?dyo Osep?, en iyi canland?rma dal?nda: ?Ortalama 40 ??p?, ?zendirmede ise ?D?n??? ve ?G?l?mse? ?d?lleri payla?t?lar.
  De?i?ik ?niversitelerden akademisyenler ve K?sa Film Yap?mc?s? Vural ?avu?o?lu?nun konu?mac? olarak kat?ld??? panel sonras? verilen kokteylde yeni dostlar kazanman?n ortam?n? yakalad?k. Filmimizin kopyas?n? yollad???m?z Say?n K?rel, k?sa s?rede bizi yan?tlayarak, filmimiz ?Lamba?ya ili?kin ele?tirilerini iletti. Bizim de eksik ve hata olarak g?rd???m?z ele?tiriler ?????nda yeni haz?rlad???m?z belgesel i?in daha donan?ml? olmam?z gerekti?ini d???nerek, kollar? yeniden s?vad?k. ?imdi amac?m?z; Hi? kimseyi ?Alemciler mi? Madenciler mi?? yan?lg?s?na d???rmeden, t?m berrakl??? ile ortaya koyan uzun metrajl? bir madenci grevi belgeseli haz?rlamak.
  Fahri Bozba?
  www.evrensel.net