Grev k?r?c?lar?n?n su?lu oldu?u belgelendi

?stanbul ?al??ma B?lge M?d?r? Atakan Tan??, Telekom grevi nedeni ile olu?an ar?zalar?n ta?eron veya ba?ka ki?iler taraf?ndan yap?lamayaca??n? a??klad?.


?stanbul ?al??ma B?lge M?d?r? Atakan Tan??, Telekom grevi nedeni ile olu?an ar?zalar?n ta?eron veya ba?ka ki?iler taraf?ndan yap?lamayaca??n? a??klad?. ?stanbul ?al??ma B?lge M?d?rl??? taraf?ndan, Haber-?? Anadolu Yakas? ?ubesi?nin ba?vurusuna verilen cevapta, grevci i??ilerin yapmas? gereken i?lerin ba?kalar?na yapt?r?lmas?n?n su? oldu?u dile getirildi.
?ubenin ?ikayetleri ve m?fetti?lerin tuttu?u raporlar nedeni ile verilen yaz?da, kapsam d??? i??iler ile greve kat?lmayan i??ilerin de kendi i?leri d???nda ba?ka i?lerde ?al??t?r?lamayaca?? a??kland?. Yaz?da, ?Greve kat?lan i??ilerin i?lerinin de hi?bir ?ekilde alt i?veren i??ilerine yapt?r?lamayaca?? da belirtilmi?tir. Grev ve lokavta kat?lamayacak i??ilerin, ?retim ve sat??a y?nelik i?lerde ?al??t?r?lamayaca??, ?ebekelerdeki ar?zalar?n giderilmesi ile ilgili i?lerin ?retime y?nelik i?ler oldu?u, bu nedenle bu i?lerdeki g?revlendirmelerin 2822 say?l? Yasa?n?n 39. maddesine ayk?r?l?k te?kil etti?i tespit edilmi?tir? denildi. Bu yaz?ya ra?men ta?eronlar polis e?li?inde grev k?r?c?l???na devam ederken, grevci i??iler de bu giri?imleri engellemek i?in yo?un ?aba harc?yorlar.
Ta?eron veya ba?kalar? ?al??amaz
Haber-?? Avukat? Ali Bal?k??, 2822 say?l? Grev ve Lokavt Yasas??n?n ilgili maddeleri gere?ince grevdeki i??inin i?inin ba?kalar?na yapt?r?lamayaca??n?n a??k?a belli oldu?unu dile getirdi. Ayn? yaz?lar?n bir?ok ilde al?nd???n? dile getiren Bal?k??, ta?eronlar?n ve Telekom yetkililerinin su? i?lemekte ?srar ettiklerini dile getirdi. M?fetti? raporlar? ve sendika ?ubelerinin ba?vurular? ile al?nan yaz?lar?n, mahkemeler taraf?ndan aksi bir karar verilene kadar ge?erli oldu?unu ifade eden Bal?k??, i??ilere bask? yap?lmas?n?n da sendikal faaliyeti engellemek anlam?na geldi?ini ve su? oldu?unu ifade etti. Grevin ba??ndan bu yana T?rkiye genelinde 400?den fazla su? duyurusunda ve ?ikayette bulunduklar?n? belirten Bal?k??, ???verenler bug?ne kadar hak hukuk tan?mamakta ?srarc? oldular? diye konu?tu. Telekom yetkililerinin kendi su?lar?n? ?rtmek i?in sendikay? su?lay?c? a??klamalar yapmaya devam etti?ini belirten Bal?k??, patronun di?er hukuksuzluklar?na kar?? da bir?ok su? duyurusunda bulunduklar?n? ifade etti.
Yasa tan?mazl?k devam ediyor
Haber-?? Anadolu Yakas? ?ube Ba?kan? Turgut Akta?, ?al??ma B?lge M?d?rl????ne yapt?klar? ?ikayetlerin ve m?fetti?lerin raporlar?n?n ard?ndan b?lge m?d?r?nden b?yle bir yaz? ald?klar?n? dile getirdi. Yaz?da ta?eron ?al??t?r?lamayaca??n?n a??k?a yaz?lmas?na ra?men yetkililerin buna uymad???n? dile getiren Akta?, ?Bir tarafta a??k?a ?al??amaz denirken, di?er tarafta yasa tan?mazl?k devam ediyor? diye konu?tu. Anadolu Yakas??nda Kurtk?y, Altunizade, ?rnek Mahallesi ve ?mrarniye?de ta?eronun kural tan?madan ar?zalar? gidermeye ?al??t???n? anlatan Akta?, ??yle devam etti: ?Yanlar?na polis al?p geliyorlar. Polis yasalara uymayanlar?n ?can g?venliklerini? sa?l?yor. Bize de engel olamazs?n, tutanak tut ?ikayet?i ol diyorlar.? Ta?eronun sorunlar? ??zemedi?ini, ar?zalar?n b?y?k b?l?m?n?n gizlendi?ini ve sorunlar?n her ge?en g?n artt???n? ifade eden Akta?, Oger?in vatanda?? ma?dur etmeye devam etti?ini, i??ilerin talepleri kar??lanmadan ar?zalar?n giderilmesinin m?mk?n olmad???n? dile getirdi. Yetkilileri yasalar? uygulamaya davet eden Akta?, ta?eronun ?al??mas?na izin vermemeyi s?rd?receklerini dile getirdi. (?stanbul/EVRENSEL)
Muzaffer ?zg? grevcilerle bulu?tu

Ekin Yay?nc?l?k ve E?itim Sen ?aycuma Temsilcili?i i?birli?iyle d?zenlenen 1. ?aycuma K?lt?r ve Sanat ?enli?i etkinlikleri kapsam?nda ?aycuma?ya gelen Yazar Muzaffer ?zg?, grevdeki Telekom i??ileriyle bir araya geldi.
?enlik kapsam?nda servislerle k?y ve kasabalardan gelen 2 binin ?zerinde ilk??retim ve lise ??rencisi, Muzaffer ?zg??yle tan??ma f?rsat? buldu. 7-8 Kas?m tarihlerinde ??rencilerle s?yle?i yap?p kitaplar?n? imzalayan ?zg?, ?aycuma?da g?rd??? yo?un ilginin kendisini umutland?rd???n? belirterek, ???rencilerin sordu?u sorular, bilin?li sorulard?. Kitap okuduklar? belli oluyordu? dedi.
Muzaffer ?zg?, ??rencilerle bulu?mas?n?n ard?ndan grevdeki ?aycuma Telekom i??ilerini ziyaret etti. Telekom grevini ba??ndan beri yak?ndan takip etti?ini belirten ?zg?, ?Telekom i??ilerine y?nelik ?irkin iftiralara hi? inanmad?m. ???i ?al??t???, ekme?ini yedi?i kuruma zarar vermez. Eme?in d?nyada tek silah? vard?r. O da grevdir. Onu eme?inin kar??l??? i?in kullan?r. Sizi kutluyor ve yan?n?zda oldu?umu belirtmek istiyorum. Ayd?n ve yazarlar?n i??inin yan?nda olmas? olduk?a ?nemli. Siz mutlaka kazanacaks?n?z? dedi. (?aycuma/EVRENSEL)
Ercan Karakaya
www.evrensel.net