?Bar??? ya?am?n i?inde ?rmeli?

ODT? Bar?? G?nleri kapsam?nda d?zenlenen ?ODT? Bar??? Tart???yor? panelinde T?rkiye Bar?? Meclisi ile ODT? ??rencileri bulu?tu.


ODT? Bar?? G?nleri kapsam?nda d?zenlenen ?ODT? Bar??? Tart???yor? panelinde T?rkiye Bar?? Meclisi ile ODT? ??rencileri bulu?tu. Bar?? i?in ?at??mal? ortam?n sona ermesi gerekti?inin vurguland??? panelde ?ya?am?n her alan?nda ve s?rekli bar?? i?in ?aba g?sterme? ?a?r?s? yap?ld?. Ayr?ca y?zlerce ??rencinin kat?ld??? karde?lik semah?, flamenko dinletisi, sokak oyunu ve kuma? boyama etkinliklerinde de bar?? talebi dile getirildi.
50?den fazla ??renci toplulu?unun d?zenledi?i ODT? Bar?? G?nleri kapsam?nda ger?ekle?tirilen ?ODT? Bar??? Tart???yor? panelinde T?rkiye Bar?? Meclisi ile ODT? ??rencileri bulu?tu. Panelde, ?ya?am?n her alan?nda ve s?rekli bar?? i?in ?aba g?sterme? ?a?r?s? yap?ld?. Bar?? talebi, y?zlerce ??rencinin kat?l?m?yla ger?ekle?tirilen, karde?lik semah?, flamenko dinletisi, sokak oyunu ve kuma? boyama gibi etkinliklerde de dillendirildi.
Siyaset Bilimi Toplulu?u ile Sosyoloji Toplulu?u?nun d?zenledi?i ?ODT? Bar??? Tart???yor? paneli Solmaz ?zdemir Salonu?nda ?nceki g?n ger?ekle?tirildi. T?rkiye Bar?? Meclisi?nden Mazlum-Der eski Ba?kan? Ayhan Bilgen, T?rkiye ?nsan Haklar? Vakf? Genel Sekreteri Metin Bakkalc?, Bo?azi?i ?niversitesi ??retim ?yesi Nazan ?st?nda? ve ?nsan Haklar? Derne?i MYK ?yesi Y?ksel Mutlu?nun konu?mac? oldu?u panele, 150?den fazla ??renci, ara?t?rma g?revlisi ve ??retim ?yesi kat?ld?.
?at??man?n telafisi m?mk?n olmaz
Panelde ilk konu?may? yapan Ayhan Bilgen, T?rkiye?de ya?anacak bir T?rk-K?rt ?at??mas?n?n telafisi m?mk?n olmayan sonu?lara yol a?abilece?ini vurgulad?. Milliyet?ili?in kendili?inden y?kselmedi?ini, bilin?li olarak y?kseltildi?ini belirten Bilgen, ?Bir ba?kas?n?n d?v?lmesi ile nefes alan bir psikoloji yarat?l?yor. Bu psikoloji toplumsal kampla?may? besliyor? dedi. AKP H?k?meti?nin K?rt sorunu, Irak ve ?ran ?zerinden ABD ile pazarl??a oturdu?unu kaydeden Bilgen, sorunun ancak T?rkiye i?inde ve sorunun muhataplar?n?n diyalog kurmas? ile ??z?mlenebilece?ini ifade etti. Bilgen, bar?? isteyenlerin bir araya gelmesi ve yeni bir bar?? dili ?retmesi gerekti?ini kaydetti.
Nazan ?st?nda? ise sorunun sosyal bilimler ?er?evesinde yeterince ele al?nmad??? ve tart???lmad???na dikkat ?ekerek, ?Toplumsal hayatta dola??ma sokulan bilgiler olduk?a s?n?rl? ve tek kaynakl?? dedi. ?iddeti ve ?at??may? k?r?kleyen bilgilerin hakimiyetinin k?r?lmas? gerekti?ini belirten ?st?nda?, bar?? isteyenlerin ?rg?tlenmesi ve ya?am?n her alan?nda bar??? anlatmas?na ihtiya? oldu?unu kaydetti. ?st?nda?, ?Bu i?in ?znesi biziz. ?ok uza?a gitmeye gerek yok. Somut taleplerle, g?ndelik hayatta bar??? savunmal?y?z? dedi.
Birlikte yol alma ?a?r?s?
Y?ksel Mutlu, T?rkiye Bar???n? Ar?yor Konferans??ndan T?rkiye Bar?? Meclisi?ne uzanan s?reci anlatarak, ODT? ??rencilerini de T?rkiye Bar?? Meclisi ?al??malar?na davet etti. ?at??mal? ortam devam etti?i s?rece ?iddet ve lin? k?lt?r?n?n daha da g??lenece?ini kaydeden Mutlu, ?Bu ?iddet ortam? T?rkiye?yi sava?a ve halklar?n birbirinin bo?az?na sar?lmas?na s?r?kler. Bar??a ula?mak, K?rt sorununda demokratik bir ??z?m yaratmak istiyorsak, sokaktaki yurtta?a hitap edebilmeli, birbirimizi farkl?l?klar?yla kabul ederek birlikte yol alabilmeliyiz? dedi. Mutlu, ?at??ma ortam?n?n kad?nlara ??kard??? faturaya da dikkat ?ekti.
Metin Bakkalc? ise on binlerce insan?n ya?am?n? yitirdi?i, y?z binlerce insan?n i?inde yer ald??? ?at??mal? s?recin topluma a??r hasar verdi?ine i?aret ederek, ??ok b?y?k bir toplumsal travma ya??yoruz? diye konu?tu. ?Ya bendensin ya ter?ristlerden? ?eklinde bir kampla?ma yarat?lmak istendi?ini ve insanlar?n ac?lar?n? bile payla?mas?na izin verilmedi?ini s?yleyen Bakkalc?, ?Sorun ancak toplumun i? dinamikleriyle ??z?lebilir. Birilerinden bar??? istemeden ?nce, bizim sessiz kalmamam?z, ya?am?n i?inde, g?ndelik hayatta sava??n sonu? getirmeyece?ini anlatmam?z gerekiyor. Son g?nlerde soka?a ??kan y?z binlerce insan? ?tekile?tirmeden, onlar? da kazanmay? hedefleyen bir bi?imde silahlar?n susmas?n? ve bar??? istemeliyiz? dedi.
Panelde s?z alan ??renciler de, silahlar?n susmas?, ?at??man?n sona ermesi ve diyalog kanallar?n?n a??lmas? gerekti?ini dile getirildi. Panelin sonunda bar?? m?cadelesinin ODT? Bar?? G?nleri ile s?n?rl? olmayaca?? ve s?rd?r?lece?i de vurguland?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net