DTP?nin bu kongresi de kurtulamad?!

Medya, gelenek oldu?u ?zere DTP?nin son kongresinde de hedef alacak y?nler buldu.


Medya, gelenek oldu?u ?zere DTP?nin son kongresinde de hedef alacak y?nler buldu. ?stiklal Mar???ndan giren haberler, kongre kararlar?nda ter?r kokusu arad?.
Milliyet, man?etinden ?DTP, Sofya modeli istedi? dedi ve bunu ??yle bir ?st ba?l?kla sundu: ?Ankara?daki kongrede dikkat ?eken geli?meler?. Sabah ise ?Yine ?zerklik? haberinde DTP?nin ?mar?s?z? kongresini yazd?.
Star??n man?etinin iddias? ise ?Siyaset da?a teslim oldu? ?eklindeydi. Bu ?teslim? olman?n unsurlar? gazeteye g?re, mar? okunmamas?, ?zerklik talebi, ?calan??n karde?inin parti y?netimine girmesi gibi ?da?? ile nas?l bir ba?lant?s? oldu?u anla??lamayan unsurlard?...
Terc?man??n man?eti ?Savc?lar? g?reve ?a?r?? diyordu. MHP?li Mehmet ?and?r??n DTP?ye y?nelik s?zlerini ?ne ??karan gazete, ?Bunun hesab? sorulmal?? ifadesini kulland?.
G?ne??in man?eti ?Lanet olsun? diyordu. G?ne??in tepkisinin tek nedeni, kongrede ??zerklik? talebinin dile getirilmi? olmas?yd?.
Fatma Kurtulan?a y?nelik kampanya da d?nk? gazetelerde devam etti. Posta, ???te DTP?li milletvekilinin Kale?nikoflu ter?rist kocas?? haberinde b?y?k?e bir foto?raf kulland?.
B?t?n haberler, ?srarla Kurtulan??n davas?n?n devam etti?inden s?z etmesine kar??n, ?ter?rist?, ?da?daki koca? gibi ifadelerden de vazge?medi.
(MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net