Leon: Sevginin G?c?

Amerikan k?lt?r?yle yeti?mi? Frans?z y?netmen Luc Besson?un Amerikan usul? ?iddete bak?? denemesi...


Amerikan k?lt?r?yle yeti?mi? Frans?z y?netmen Luc Besson?un Amerikan usul? ?iddete bak?? denemesi... Ac?mas?z katil Leon, sadece ?talyan patronunun emirlerini yerine getirmek i?in d??ar? ??kan, kimli?i olmad??? ve arkas?nda iz b?rakmad??? i?in bir t?rl? ele ge?irilemeyen bir hayalet gibidir. Leon?un ya?am?, 11 ya??ndaki Mathilde ile birlikte de?i?ir. Ailesi, narkotik ?ubesi polisi Stansfield taraf?ndan ?ld?r?len Mathilde, bir geceli?ine Leon?a misafir olur. Sonras?nda Leon?un evine iyiden iyiye yerle?en Mathilda, intikam almak i?in Leon gibi ?adam temizleme?yi ??renmek ister...
www.evrensel.net