Kalli: Ac? bir yenilgi

UEFA Kupas? 2. Tur (H) Grubu?ndaki ikinci ma??nda evinde ?sve? temsilcisi Helsingborg?a 3-2 yenilerek b?y?k hayal k?r?kl??? ya?ayan Galatasaray?da teknik direkt?r? Karl Heinz Feldkamp, yenilginin kendileri i?in ac? verici oldu?unu s?yledi.


UEFA Kupas? 2. Tur (H) Grubu?ndaki ikinci ma??nda evinde ?sve? temsilcisi Helsingborg?a 3-2 yenilerek b?y?k hayal k?r?kl??? ya?ayan Galatasaray?da teknik direkt?r? Karl Heinz Feldkamp, yenilginin kendileri i?in ac? verici oldu?unu s?yledi.
Alman teknik adam, ?Bu yenilgi bana ?ok ac? verdi. Bunu i?imde hissediyorum. Tam oyunu kontrol ederken goller yedik. Oyunda ?anss?z oldu?umuz konu, yedi?imiz t?m gollerde kendi marifetimizin olmas?? dedi.
Feldkamp, elde edilen sonucun ard?ndan en kolay?n?n oyuncular? su?lamak olaca??n? ifade ederek, ?Bu benim yapt???m bir ?ey de?il. Yar?nki Gen?lerbirli?i ma??n? d???nerek bu konu?may? kendi aram?zda yapaca??z? diye konu?tu.
Sabri?nin oyundan ??karken g?sterdi?i tepkiyle ilgili olarak, ?Sabri, gen? bir oyuncu ve morali de bozuk? diyen Feldkamp, ?Bir oyuncu ?yle bir tepki g?steriyorsa, o an rahat b?rakmak gerekli. Daha sonra tabii ki bu konu konu?ulacakt?r? a??klamas?n? yapt?.
Gruptaki ?anslar?n?n s?rmesi i?in gelecek ma?larda bu kay?plar? telafi etmeleri gerekti?ini vurgulayan Feldkamp, ?Gayet tabii ki kolay bir ortamda de?iliz. Bunu bir bi?imde telafi etmemiz gerekir. Bizim, Helsingborg kar??s?nda skor 3-1?ken bile oyunu ?evirebilecek ?ans?m?z vard?. ?imdi bunlar? unutup ?n?m?ze bakabilmek bizim elimizde? diye konu?tu.
Galatasaray son s?rada
Galatasaray??n da yer ald??? UEFA Kupas? 2. tur (H) Grubu?nda, 2. hafta ma?lar? sonunda Fransa?n?n Bordeaux tak?m?, 6 puanla liderli?ini s?rd?rd?.
?nceki gece yap?lan ma?larda Galatasaray, ?sve? ekibi Helsingborg?a sahas?nda 3-2 yenilirken, gruptaki di?er ma?ta da Bordeaux, Avusturya?n?n Austria Wien tak?m?n? deplasmanda 2-1 yendi. Bu sonu?lar?n ard?ndan Galatasaray hen?z puanla tan??amazken, son s?rada yer ald?.
Sabri?den yalanlama
Bu arada Galatasarayl? futbolcu Sabri Sar?o?lu, Helsingborg kar??la?mas?nda oyundan al?nmas?n?n ard?ndan stattan ayr?l?rken, ?Galatasaray benim i?in bitti? ?eklinde bir ifade kullanmad???n? s?yledi.
Sar?-k?rm?z?l? kul?b?n resmi internet sitesine a??klamada bulunan Sabri, ?Benim i?in Galatasaray bitti? ba?l??? alt?nda yay?nlanan haberlerin tamamen as?ls?z oldu?unu belirterek, ?unlar? kaydetti: ?Ben 10 ya??mdan beri Galatasaray futbol tak?m?na hizmet etmekte ve daha uzun y?llar da hizmet etmeyi arzulamaktay?m. Haberlerde, stad? izinsiz terk etti?imin iddia edilmesine de anlam verememekteyim. Ma? sonras? izin alarak ba?ka arkada?lar?m?n da yapt??? gibi, stad? ailem ile beraber terk ettim. ?Benim i?in Galatasaray bitti? ifadesini kullanm?? oldu?um da tamam?yla ger?ek d???d?r. Galatasaray camias?n?n bir ferdi olarak ya?ad?m ve ya?amaya devam edece?im.?
G.Birli?i haz?rl?klar?
Bu arada Galatasaray, S?per Lig?de yar?n Gen?lerbirli?i ile yapaca?? ma??n haz?rl?klar?na ara vermeden ba?lad?.
Florya Metin Oktay Tesisleri?nde, teknik direkt?r Karl Heinz Feldkamp y?netiminde bas?na kapal? olarak ger?ekle?tirilen antrenmanda, Helsingborg kar??la?mas?nda ilk 11?de g?rev alan oyuncular?n rejenerasyon ?al??mas? yapt?klar?, di?er oyuncular?n ise dar alanda taktik a??rl?kl? ma? oynad?klar? belirtildi.
Sar?-k?rm?z?l? kul?b?n resmi internet sitesinde yap?lan a??klamada, Helsingborg ma??n?n ilk yar?s?nda sol bacak arka grup adalelerinde sertle?me olmas?na kar??n kar??la?may? tamamlayan Hasan??n tedavi alt?na al?nd??? belirtilirken, sakatl??? nedeniyle ma? kadrosunda bulunamayan U?ur U?ar??n tedavisine ise devam edildi?i kaydedildi.
Ayr?ca, sakatl?klar? devam eden Ayhan, ?zg?rcan ve Okan??n tedavilerinin s?rd??? ifade edilirken, Ayhan??n antren?r Cevat G?ler e?li?inde sahada, tak?mdan ayr? bir program do?rultusunda ?al??t???, ?zg?rcan ile Okan??n ise tedavilerinden sonra fizyoterapistler e?li?inde ?zel ?al??malar yapt?klar? ifade edildi.
Galatasaray, bug?n sabah yapaca?? antrenmanla Gen?lerbirli?i ma??n?n haz?rl?klar?n? tamamlayarak kampa girecek. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net