Bergama?n?n belgeseli g?sterildi

Bergamal?lar?n alt?n madenine kar?? m?cadelesini konu alan Hakikat belgeselinin galas? yap?ld?.


Bergamal?lar?n alt?n madenine kar?? m?cadelesini konu alan Hakikat belgeselinin galas? yap?ld?.
Bergama Alt?n Madeni ?al??malar?n? bilimsel veriler ?????nda uzmanlar?yla ve y?re k?yl?lerinin siyan?rl? alt?n ??kart?lmas?na kar?? m?cadeleleriyle ele alan Hakikat adl? belgeselin galas? 8 Kas?m Per?embe ak?am? Bilgi ?niversitesi?nin Ku?tepe kamp?s? B?y?k Salonunuda yap?ld?. ?o?unlu?unu ??rencilerin olu?turdu?u izleyiciler taraf?ndan be?enilen belgesele ili?kin; ayn? ?niversitenin ??retim g?revlisi ve belgeselin mimar? Ethem ?zg?ven ile belgeselde de konu?mas? yans?t?lan ?smail Duman konu?malar yapt?lar.
Belgeselin ard?ndan g?r??t???m?z ?zg?ven; belgesel i?in 1996 y?l?ndan beri ?al??t?klar?n?, Hakikat?in, ?imdiye kadar olu?turduklar? d?rt belgeselin son versiyonu oldu?unu s?yledi.
Dan??tay ve A?HM mahkemesi kararlar?na ra?men madenin ?al??maya devam etmesinin hukuk d???l???n?n da i?lendi?i belgesel d?nyan?n bir?ok ?lkesinde g?sterilmi?. Antalya Alt?n Portakal?da 20 filmle birlikte yar??maya giren belgesel, j?rinin hi?bir belgesele ?d?l vermemeye karar vermesi ?zerine buradan eli bo? d?nm??. ?zg?ven; Alt?n Portakal j?risinin gerek?elerinde belirtilen ?b?t?n belgeseller amat?rd?, ?d?l veremedik? mant???na ?Ben bu gerek?eyi utan? verici buluyorum. Benim de di?er arkada?lar?n da belgesellerine bunu s?yleyemezler? diyerek tepkisini dile getirdi.
Kaz Da?lar?ndaki yeni alt?n arama kaz?lar?na ili?kin baz? tepkilerin uyanmas?na ili?kin, ?Adatepe?de T?rkiye?nin elitlerinin evleri var, i? makinalar? oradan g?r?n?r mesafeye geldi, bunlar o nedenle ?duyarl?l?k? g?stermeye ba?lad?lar? de?erlendirmesinde bulundu.
Konu?tu?umuz ?smail Duman ise; ?D?nyada kendi ?lkesinde alt?n ??kartan 4 ?lke var. ABD, Kanada, Avusturalya ve G?ney Afrika. Bunlar?n k?le ?al??t?rmak ve yerli halklar? yok etmek gibi ortak noktalar? var. Burada yerli halklar yok edildiler, kalanlar?n da boynuna ?elik boyunduruk tak?ld?? diyerek, y?lda 50 bin ton siyan?r?n atmosfere kar??t???n?, bunun da hayat? tehdit etti?ini s?yledi.
?Kaz Da??, bozulmamas? gereken bir ekosistem? diyen Duman; ?37 noktada sondaj yap?lmas?, her sondaj mahalline orman i?inde 30 kilometre yol a??yor; 150-200 bin ?am demek bu. B?yle yap?ld???nda, Kaz Da?lar? olmaktan ??kar buras?? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net