ZEUS SUNA?I

 • Ger?i Argos kral? Akrisyos (Akrisios) pek?ok ?ocu?u olsun istiyordu istemesine. Ne var ki topu topu bir tek k?z ?ocu?uyla kald?! Ve Danae ad?n? verdi?i bu ?ocuk da serpildik?e g?zelle?ti.


  Ger?i Argos kral? Akrisyos (Akrisios) pek?ok ?ocu?u olsun istiyordu istemesine. Ne var ki topu topu bir tek k?z ?ocu?uyla kald?! Ve Danae ad?n? verdi?i bu ?ocuk da serpildik?e g?zelle?ti. Ve bu g?zelli?i k?sa s?rede b?t?n ?lkede oldu?u gibi kom?u krall?klarda da dillere destan oldu... Danae?nin anne ve babas?, b?ylesine g?zel k?zlar? olmas?ndan onur da duymuyor de?illerdi. Ama bunca g?zelli?i pek hayra da yormuyorlard?!.. Bu g?zellikte ola?an?st?, tanr?sal bir gizem y?kl?ym?? gibi geliyordu onlara. Birg?n k?z?yla ilgili daha geni? bilgiler edinmek ?zere kral Akrisyos, Bilicilik Merkezi Delfoy?a gitti. Oradaki tanr? bilicisine, biraz dolamba?l? yoldan bir torunu olup olmayaca??n? sordu. Kral?n i?inden ge?enleri zaten az ?ok sezinleyen bilici de; ?Senin bir torunun olacak, ama o seni ?ld?r?p taht?na kurulacak!? uzg?r?s?nde bulundu!...
  Hem ?z?nt?den hem korkudan eli aya??na dola?an kral, ne yapaca?? ?zerinde uzun uzun d???nmeye ba?lad?. Tek kurtulu? yolu var gibi geliyordu ona; o da k?z?n? ?ld?rmek!...Ama bu kadar ?nl? bir k?z? bu yolla yok etmek de pek olas? de?il gibi geliyordu ona. ?stelik tanr?lardan da ?ok korkuyordu!... Gene nice uzun ve uykusuz gecelerden sonra kral Akrisyos, kafas?na yatan bir d???nceyi uygulamaya koydu: K?z?n? erkeklerle ili?kiden ?rak tutmak...Bu ama?la hemen, ma?arams? ve derin bir vadide, tun?tan bir ev yapt?rd?. Evin dam?nda da yaln?zca ufak bir delik vard?... Hava ve solgun bir ayd?nl???n girebilmesi i?in.... Ama di?er taraflar? t?mden kapal?yd?... Kapat?ld??? bu karanl?k ve kimsesiz evde Danae; biraz a?lamakla, biraz da tanr?lar duysun diye ac? ve mahzun ezgiler yakmakla ge?iriyordu g?nlerini... Bu yan?k ve ?ks?z ezgileri duyan Ba?tanr? Zeus, Olimpos?taki saray?n?n penceresinden izlemeye ald??? Danae?nin g?zelli?iyle ?a?k?na d?nd?!. . O ana dek nas?l olup da b?ylesi bir g?zelli?in ay?rd?na varamam?? olmas?na kendisi de pek bir anlam veremedi... Onunla hemen bulu?mak istedi. Bunun i?in de hem Olimposlu tanr?lar?n g?z?nden ka?mak, hem de Danae?nin gaddar ailesine duyurmamak i?in kendince bir y?ntem uygulad?: Tun?tan evin bulundu?u vadinin ?evresinde estirdi?i r?zg?rlarla, sis ve bulut k?melerini savurduk?a savurdu; sonra da kendisi alt?n sar?s? ya?murlara d?n???p evin tavan?ndaki delikten, mavi bulutlar i?inde damla damla ya?maya ba?lad? g?zel Danae?nin odas?na. Yaln?zl?ktan zaten ??lg?na d?nm?? Danae, odas?na aniden dolmaya ba?layan mavi bulutlara sar?ld? hemen; alt?n ya?murlarla ve onlardan yans?yan sapsar? ???klarla oyna?t? ???l?k ???l??a; i?i d??? ?sland?..
  Bu ya?mur ve ???k ??leninden sonra da Danae gebe kald?. Belli bir s?re sonra da, kimselere bir?ey duyurmadan, bu karanl?k evde nur topu gibi bir o?lan ?ocu?u getirdi d?nyaya. Ne var ki Perseus ad?n? verdi?i bu bebe?i tek odada saklamak olanaks?zd?... Arada bir yan?na u?rayan babas? geldi?inde haliyle bebe?i g?rd?. Olup bitenlere ?ok ?a??ran babas? kral Akrisyos, bir de torununun o?lan oldu?unu ??renince b?sb?t?n ??lg?na d?nd?; ?Demek bilicinin s?yledikleri ger?ekle?meye ba?l?yor!..? diye b?y?k bir ?z?nt?yle s?ylendi kendi kendine. ?lerde kendisini ?ld?r?p taht?na kurulaca?? s?ylenen bu bebe?i o an kendi elleriyle ?ld?rmek istedi... Tabii tanr?lardan korktu hemen!..
  Saraya d?nd???nde ?ok g?vendi?i iki yard?mc?s?na sa?lam bir sand?k yapmalar?n? s?yledi. S?yledi?i yerine gelince de k?z?yla birlikte bebek Perseus?u bu sand???n i?ine kapatt?r?p gizlice denize att?rd?. Ba?tanr? Zeus?un sald??? hafif dalgalarla denizde bir s?re yol alan sand?k, Serifos (Seryphos) adas?n?n sakin bir sahilinde kumsala vurdu... Sahildeki ?nl? bal?k?? Diktis de hemen g?rd? sand???. ??inden birtak?m sesler gelince sand??? k?rd? ve i?inen ??kan bebekle g?zel kad?n?, bunlar tanr?lar?n arma?an? diyerek, al?p evine g?t?rd?...
  Bal?k?? ya?l? Diktis?in kar?s? da ?ok konukseverdi. Zaten ?ocuklar? olmayan bu ya?l? bal?k?? ailesi, g?zel Danae ile bebe?i Perseus?u kendi ?z ?ocuklar? gibi ba??rlar?na bast?lar. Ve k?sa s?rede Perseus, kocaman bir delikanl? olup ??kt?! O da Diktis gibi usta bir bal?k?? oldu.
  ?lkenin kral? Polidektes (Polydektes) de bal?k?? ya?l? Diktis?in karde?iydi. Nas?lsa bir g?n kral, karde?i Polidektes?in evine u?rad?. Evde Danae denen, yaln?zca ad?n? duydu?u g?zel kad?n? g?r?nce i?i bir tuhaf oldu. Ona ilk anda duydu?u bu yak?nl?k, k?sa s?rede b?y?k bir a?ka d?n??t? ve onunla evlenmeye karar verdi. Ne var ki Danae?nin o?lu Perseus, krala g?ven duymuyor, anas?yla evlenmesinin ard?nda birtak?m k?t? niyetler sezinliyordu. Perseus?un bu d???ncesini ??renen kral da haliyle onu bir ?ekilde devreden ??karmak istedi...
  Polidektes?in y?netti?i ?lkenin yak?nlar?ndaki bir adada, Gorgon denen korkun? canavarlar ya??yordu. Ve hi?bir insan onlara yakla?am?yordu bile! Kral bir sabah Perseus?u yan?na ?a??rd?. Ona ?vg?ler ya?d?rd?... Sonra da s?zkonusu Gorgon canavarlar?ndan s?z a?t?. ?Ya?am?mda tek istedi?im, kesilmi? bir Gorgon ba?? g?rmek!? dedi. Perseus gen?li?ine ve zek?s?na g?venerek bu Gorgonlar? yak?ndan g?rmek i?in adadan ayr?ld?... Kral da bu arada hemen d???n haz?rl?klar?na ba?lad?.
  Ve d???n g?n? gelince de konuklar, g?zel Danae?ye ve krala d???n arma?anlar?n? sunmak ?zere s?raya girdiler... Haliyle tanr?lar ad?na bu ?ok de?erli arma?anlar? sunan konuklar?n her birinin, saraydan ?zel beklentileri vard?...
  O y?zden arma?anlar?n i?ine kendi adlar?n? yazm??lard?...
  Ya?ar Atan
  www.evrensel.net