G?rcistan?da bask?n se?im karar?

G?rcistan?da iktidara 2003 y?l?ndaki Bat? destekli ?g?l? darbesiyle gelmi? olan ABD yanl?s? Devlet Ba?kan? Mikhail Saaka?vili, ?lkedeki muhalefet eylemlerini bast?rmak i?in OHAL ilan edip, ikinci darbeye imza atmas?ndan k?sa s?re sonra ani kararla erken se?im ?a?r?s? yapt?.


G?rcistan?da iktidara 2003 y?l?ndaki Bat? destekli ?g?l? darbesiyle gelmi? olan ABD yanl?s? Devlet Ba?kan? Mikhail Saaka?vili, ?lkedeki muhalefet eylemlerini bast?rmak i?in OHAL ilan edip, ikinci darbeye imza atmas?ndan k?sa s?re sonra ani kararla erken se?im ?a?r?s? yapt?.
Eylemler kar??s?nda ?nce ba?kent Tiflis, daha sonra ?lke genelinde OHAL ilan eden Saaka?vili, devlet televizyonundan yay?nlanan konu?mas?nda, ?Se?imi erken istiyordunuz, istedi?inizden de erken yapaca??z? dedi. Saaka?vili, 2008 y?l? sonunda yap?lmas? planlanan devlet ba?kanl??? se?imlerinin ocak ay? ba??nda yap?laca??n? ilan etti.
Darbeci lider b?ylece, ge?en haftadan bu yana istifa etmesi talebiyle Tiflis?te eylemler d?zenleyen muhalefetin taleplerine boyun e?erken, ?te yandan baz? g?zlemciler ise Saaka?vili?nin ?bask?n se?im? karar?yla muhalefeti haz?rl?ks?z yakalama niyetinde olabilece?ini vurgulad?.
Kremlin ile gerilim
G?rcistan?da ?g?l? darbesinden bu yana ?lkede g?r?len en geni? kat?l?ml? eylemlerde art?k ba?l?ca hedef, Saaka?vili?yi istifaya zorlamak haline gelmi?ti.
G?rcistan??n ABD yanl?s? Devlet Ba?kan? Saaka?vili, 2003 y?l?nda kendisini iktidara ta??yan ?g?l? darbesi s?ras?nda, selefi Eduard ?evardnadze?yi benzer sokak eylemleriyle koltuktan uzakla?t?rm??t?. 4 y?l ?nce ?kadife? vaatler ve ABD ile Yahudi as?ll? ABD?li finans spek?lat?r? George Soros?un mali deste?iyle G?rc?leri soka?a getiren Saaka?vili?nin kaderi de benzer bir y?ne evriliyor.
Ancak Saaka?vili, ?lkedeki siyasi gerilim nedeniyle her zaman oldu?u gibi yine Kremlin?i su?lamay? da ihmal etmedi. Saaka?vili, muhalefet eylemlerinin arkas?nda Rusya ile istihbarat servislerinin oldu?unu iddia ederken, 10 partili muhalefet ittifak? ise sorunun ?hayat pahal?l???, i?sizlik ve ulusal demokrasi? gibi sorunlar oldu?unu vurgulad?.
Bu arada Rusya ile gerilim diplomatik alana da ta??nd?. Tiflis, iki g?n ?nce 3 Rus diplomat? s?n?r d??? ederken, buna misilleme olarak Rusya?n?n da 3 G?rc? diplomattan ?lkeyi terk etmesini istedi?i bildirildi.
Saaka?vili?nin iddialar?n? yalanlayan Rus D??i?leri Bakanl????n?n bir s?zc?s? ?nceki g?n, ?G?rcistan misyonundan 3 ?st d?zey diplomat? s?n?r d??? ediyoruz? ifadelerini kulland?.
Tiflis y?netimi, Rusya?y? ku?atan ?kadife darbe ku?a???ndan bu yana Kremlin ile gerilimli bir d?nem ge?iriyor.
?Demokrasinin zaferi?
Bu arada ABD, G?rcistan devlet ba?kanl??? se?imlerinin 5 Ocak?a al?nmas?ndan memnun olmasa da ?memnuniyet? duydu?unu a??klad?.
Bir haftad?r eylemde olan muhalefet ise Saaka?vili?nin erken se?im karar?n? ?demokrasinin zaferi? olarak niteledi.
?lkede OHAL?in ard?ndan geni?letilen muhalif av? kapsam?nda 600?e yak?n ki?inin g?zalt?na al?nd??? ifade edilirken, muhalif Cumhuriyet?i Parti s?zc?s? ise erken se?im karar?ndan ?memnun? olduklar?n? s?yledi.
S?zc?, ?Ba?kan??n (Saaka?vili) yabanc? dostlar? nihayet ?lkede olanlar?n me?ru olmad???n? ona iletti? diye konu?tu.
Se?im ortada
?te yandan g?zlemciler ise erken se?imin sonu?lar?n? ?imdiden kestirmenin zor oldu?u g?r???nde. Kimi uzmanlar, Saaka?vili?nin bask?n se?im ile ?ne ??kan bir lideri olmayan muhalefeti ?haz?rl?ks?z? yakalamaya ?al??t???n? belirtirken, kimileri ise ABD destekli liderin b?y?k bir risk ald???n? ifade ediyor.
?Georgian Messenger? Gazetesi Genel Yay?n Y?netmeni Zaza Ga?e?iladze, ?D?r?st olmak gerekirse (Saaka?vili) b?y?k ihtimalle kaybedecek. Muhaliflerin de karizmatik bir rakibi yok. Saaka?vili, eski ??hretine oynuyor, ama muhalefet, tarafs?z bir isim ?zerinde anla??rsa; kesinlikle kazan?r? dedi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net