Butto ev hapsine al?nd?

Pakistan?da s?k?y?netim ilan eden Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref?in ikinci darbesine kar?? d?n ?b?y?k bir g?steri? yapmay? planlayan eski Ba?bakan Benazir Butto,


Pakistan?da s?k?y?netim ilan eden Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref?in ikinci darbesine kar?? d?n ?b?y?k bir g?steri? yapmay? planlayan eski Ba?bakan Benazir Butto, ?slamabad?dan Ravalpindi?deki eyleme gitmeye haz?rland??? s?rada evinde al?konuldu ve direnmesi ?zerine de 30 g?nl???ne ev hapsine al?nd??? s?ylendi. Ancak bu bilgi do?rulanmad?.
Ravalpindi?de OHAL?i protesto etmek i?in miting d?zenlemeye haz?rlanan Butto ile polis aras?nda g?n boyunca arbede ya?an?rken, ?lke genelinde de olaylar s?rd?.
M??erref kar??tlar?n?n ard?ndan, Butto?nun lideri oldu?u ?Pakistan Halk Partisi? (PPP) ?yelerine de y?nelen General?in polisi, ?slamabad, Pe?aver ve Kara?i?de PPP ?yeleriyle ?at??t?. PPP a??klamas?na g?re eylem ?ncesinde ?en az 5 bin PPP ?yesi g?zalt?na? al?nd?.
Bu arada Pe?aver?de bir bakan?n evine d?zenlenen bombal? sald?r?da 4 ki?inin ?ld??? duyuruldu, bakan sa? kurtuldu.
Evden ??kt?, ??kamad?
PPP lideri Benazir Butto?nun ev hapsi s?ras?nda eski Ba?bakan??n ?slamabad?daki evi ilgin? g?r?nt?lere de sahne oldu.
ABD?nin arabuluculu?unda General ile ?g?? payla??m?? anla?mas? yapm?? olan Butto?nun, evde al?konulmas?na ra?men iki kere d??ar? ??kmay? ba?ard??? aktar?l?rken, ard?ndan yeniden eve al?nd??? belirtildi. Megafonla polise ve PPP ?yelerine seslenen Butto, ?Bu demokrasi i?in bir sava?. ?ekilin yolumdan. Babam hayat?n? sizler ve ulusu i?in feda etti. Direni?i s?rd?rece?iz ve t?m g?c?m?zle sava?aca??z? diye konu?tu.
Ravalpindi?deki eyleme ?kesinlikle engel olaca??n?? bildirmi? olan ?slamabad ise bunun ?zerine Butto hakk?nda, 30 g?n s?reyle g?zalt? karar? al?nd???n? a??klad?. Karar?n ard?ndan Butto?nun evi sar?ld?. Ancak Enformasyon Bakan? Tar?k Azim yasa??n ?g?nl?k? oldu?unu belirterek, bug?n serbest kalaca??n? s?yledi. Ravalpindi Emniyet M?d?r? Saud Aziz ise, ?sekiz kadar intihar sald?rgan?n?n mitingi hedef almak i?in bekledi?ini? iddia ederek, bunu ?Butto?nun kendi g?venli?i? i?in yapt?klar?n? ileri s?rd?.
General?in ikinci darbesinin ilk g?nlerinde ?c?l?z? ??k??larda bulunan Butto, ge?en g?nlerde baz? muhalif partileri toplayarak, ?b?y?k eylem? karar? alm??t?. ABD ve ?ngiltere?den ?tam destek? ald??? bilinen Butto?nun bu giri?imleri, ??lkedeki kriz ile M??erref kar??t? histeriyi kendi lehine ?evirmeye ?al???yor? yorumlar?na neden oluyor.
Pentagon: ??birli?ine devam
?te yandan ABD Savunma Bakanl??? (Pentagon) ise Pakistan?daki duruma ili?kin yapt??? a??klamada, ?OHAL?in, bu ?lkeyle askeri i?birli?ini etkilemeyece?ini? a??klad?.
Pentagon yetkilisi Tu?general Carter Ham, Pakistan?daki durumun, bu ?lke ile Afganistan s?n?r?nda y?r?t?len i?birli?ini etkilemeyece?ini ifade ederken, ?Operasyonel bak?? a??s?ndan, b?lgedeki komutanlar ili?kilerde herhangi bir de?i?iklik oldu?unu bildirmedi? ifadelerini kulland?.
M??erref, ABD bask?s?yla ?lkedeki genel se?imlerin en ge? 15 ?ubat?ta yap?laca??n? ilan etmi?ti. ABD, ?ter?rle sava??taki sad?k m?ttefiki Pakistan?a son 5 y?lda 10 milyar dolarl?k yard?mda bulundu. (DI? HABERLER)
Pakistanl? muhalifler m?cadelede kararl?

Pakistan?da General Pervez M??erref?in ikinci darbesinin ard?ndan ?lkede ba?lat?lan muhalif av? kapsam?nda y?zlerce ki?i g?zalt?na al?n?rken, muhalif liderler, t?m olumsuz ?artlara ra?men ?m?cadeleye devam? mesaj? veriyor.
OHAL?in ilan edilmesinin ard?ndan ev hapsine al?nan, ancak General?in polisinden ka?may? ba?aran eski kriket?i muhalif lider ?mran Han, BBC?ye verdi?i deme?te, ?M??erref?e kar?? durmal?y?z. San?r?m bu, Pakistan tarihinin d?n?m noktalar?ndan biri? derken, d?ne kadar ev hapsinde bulunan ve d?n ?bilinmeyen? bir yere g?t?r?len Pakistanl? insan haklar? savunucusu Esma Cihangir ise tutuklanmadan ?nce NTV?ye yapt??? son a??klamada, ?Bu duruma tolerans g?sterilmemeli? dedi.
Firari muhalif lider Han??n, aranmas?na ra?men ?rahat? g?z?kt???n? belirten BBC, eski kriket?inin, ?Neyin gelmekte oldu?unu hissedebildim ve konu?mak i?in ?zg?r kalmak zorundayd?m. O g?nden beri kentin de?i?ik yerlerini dola??yorum ve halk?, General M??erref?in idaresine kar?? aya?a kalkmaya ?a??r?yorum? ifadelerini aktard?.
Han, ?(Eski Ba?bakan Benazir) Butto, ?u an kitleleri soka?a d?ken tek Pakistanl? siyaset?i. Ama o da, bunu kendini kurtarmaya ?al??t??? i?in yap?yor? diye konu?tu.
Cihangir?in son feryad?
NTVMSNBC?nin telefonla g?r??t??? Esma Cihangir ise NTV muhabiriyle konu?urken polis bask?n?na u?rad?. Konu?ma, ?O (Cihangir) polisin elinde? s?z?yle kesilirken, Cihangir?in son feryad? ise ??yle oldu:
?Uzun s?redir diktat?rl?k alt?nda ya??yoruz. S?k?y?netim ?lkede neleri de?i?tirdi? Her ?eyden ?nce art?k mahkemeler ortada yok. ?kinci olarak, bas?n susturulmu? durumda. D?nya buradan habersiz. Sans?r var. General M??erref g?c?n? kaybetmemek i?in her ?eyi yapabilir. O, ?lkeyi ve insanlar? umursam?yor. Sadece kendisini ve g?c?n? ?nemsiyor.? (DI? HABERLER)
www.evrensel.net