Bel?ika?da ?suni kriz? b?l?nmeyi h?zland?r?yor

Bel?ika?da 10 Haziran?da yap?lan genel se?imlerden bu yana, partiler aras?nda ba?lat?lan koalisyon h?k?meti kurma temaslar? sonu? vermezken, ?federal? Bel?ika?n?n yak?n gelecekte ?haritadan silinece?ine? y?nelik i?aretler giderek art?yor.


Bel?ika?da 10 Haziran?da yap?lan genel se?imlerden bu yana, partiler aras?nda ba?lat?lan koalisyon h?k?meti kurma temaslar? sonu? vermezken, ?federal? Bel?ika?n?n yak?n gelecekte ?haritadan silinece?ine? y?nelik i?aretler giderek art?yor.
Bel?ika bas?n? ve uzmanlar, Valon ve Flaman politikac?lar?n uzla?mazl???ndan kaynaklanan, 5 ayd?r s?ren krizin ?suni? oldu?unu, bu krizin, ?kamuoyunu, ?lkenin b?l?nmesi gere?ine ikna amac?yla? yarat?ld???n? savunuyor.
H?k?met kurmakla g?revlendirilen, Flaman kesiminin g??l? isimlerinden H?ristiyan Demokrat Parti (CDV) ?yesi Yves Leterme, Valon partileriyle koalisyon aray??lar?nda ba?ar?l? olam?yor. M?zakereleri s?k s?k ask?ya alan ve bizzat devreye giren Bel?ika Kral? II. Albert?in temaslar? da somut sonu?lar getirmiyor.
Bu arada Bel?ika ile yak?n ekonomik, sosyal ve k?lt?rel ili?kileri olan, geli?melerden olumsuz etkilenen L?ksemburg?un Ba?bakan? Jean-Claude Juncker da, Bel?ika?da 5 ayd?r devam eden siyasi krizin bu ?lkeye uluslararas? alanda b?y?k itibar kaybettirdi?ini, b?l?nme ad?mlar?ndan endi?e duydu?unu a??klad?.
Flamanlar?n ba??ms?zl?k hayali
H?ristiyan demokratlar ile liberaller aras?nda ise Sosyalistleri muhalefete iterek olu?turulmak istenen koalisyonun pazarl?klar?, Flaman-Valon ?eki?mesini ve etnik gruplar aras?nda b?y?k g?r?? ayr?l?klar?n? g?zler ?n?ne seriyor.
Flamanlar, derin kurumsal reformlarla b?lgesel y?netimlerin yetkilerini art?rmay?, b?l?nme ad?mlar?n? h?zland?rmay? hedefliyor. Bu alanda, a??r? sa?c? politikac?larla uzla?maya gidildi?i g?zlemleniyor. Uzmanlar, ?Ba??ms?zl?k ilan?na haz?r olan Flamanlar, Bel?ika?n?n sonunu getirmenin sorumlulu?unu tek ba??na ?stlenmek istemiyor. Valonlar? da, bu sorumlulu?u payla?maya itiyor? diye konu?uyor.
Bel?ika?n?n haritadan silinmesi olas?l???n?n giderek artmas?, gelece?i me?hul bir hal alan Kraliyet ailesini de endi?elendiriyor. Bel?ika?n?n eski ba?bakanlar?ndan, bug?nk? Devlet Bakan? Marc Eyskens, ?lke ekonomisinin a??r darbeler yedi?ini, y?ll?k enflasyonun y?zde 1.5?tan y?zde 5?e f?rlayabilece?ini vurgulad?.
AB ise geli?meleri ?sessiz, yak?ndan ve endi?eli bir ?ekilde? izliyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net