Washington?dan AB ?irketlerine ?antaj

N?kleer program? nedeniyle Bat? bask?s? alt?nda olan ?ran?da i? yapan AB ?irketlerinin, ABD bask?s?yla bu ?lkeyi terk etmeye zorland?klar? ??renildi.


N?kleer program? nedeniyle Bat? bask?s? alt?nda olan ?ran?da i? yapan AB ?irketlerinin, ABD bask?s?yla bu ?lkeyi terk etmeye zorland?klar? ??renildi.
?ngiliz ?The Guardian? gazetesi, ABD?nin, AB ?lkelerinin b?y?k ?irketlerinden, y?r?tt??? n?kleer program nedeniyle ?ran?? terk etmelerini istedi?ini yazd?. Tahran ile ticaret yapmay? s?rd?ren ?irketlerin, ABD?deki faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesi tehdidiyle kar?? kar??ya kald???n? da belirten gazete, ?zellikle Fransa, Almanya ve ?ngiltere?nin, ABD?nin bu kampanyas?n? destekledi?ini belirtti. Ge?en haftalarda, ?ran?da i? yapan ?irketlere ambargo karar? alm?? olan ABD?nin bu giri?imi, olas? sald?r?ya haz?rl?k olarak yorumlan?yor.
Siemens ?ekildi bile
Bask?lar ?er?evesinde Alman firmas? Siemens?in, ABD ve Alman h?k?metlerinden gelen bask?lar ?zerine ?nceki gece ?ran ile yap?lacak t?m yeni s?zle?melerden vazge?ildi?ini a??klad??? belirtilen haberde, Siemens?ten ?nce ?? b?y?k Alman bankas?n?n da ?ran?dan ?ekildiklerini hat?rlatt?.
Guardian, s?z konusu bankalar olan Deutsche Bank, Commerzbank ve Dresdner Bank??n, ABD Ba?kan Yard?mc?s? Dick Cheney taraf?ndan, ?ran?da kalmalar? halinde ABD?de i? yapmalar?n?n g??le?ece?i ?eklinde tehdit edildiklerini de belirtti.
?ngiltere D??i?leri Bakanl????n?n da Shell ve BP gibi ?ngiliz ?irketlerini, Tahran?la i? yapmay? s?rd?rmenin ?riskleri? konusunda uyard???n? kaydeden gazete, Fransa Cumhurba?kan? Nicholas Sarkozy?nin de Total ve GDF?ye ayn? y?nde uyar?da bulundu?unu yazd?.
Sald?r?ya haz?rl?k
ABD?nin ?ran ?zerindeki ekonomik bask?s?n? art?rmaya ?al??t???n? ve AB ?lkelerinin, Tahran ile i? yapmay? s?rd?rerek bu bask?y? etkisizle?tirmesinden yak?nd???n? yazan gazete, ekonomik yapt?r?mlar?n gelecek y?l itibariyle etki g?stermemesi halinde Cheney?nin, ?ran?a y?nelik hava harekat? bask?s?n?n artaca?? g?r???n? de dile getirdi.
AB ?irketlerine y?nelik uyar?n?n, ge?en hafta AB?yi ziyaret eden ABD D??i?leri Bakanl??? M?ste?ar? Nicholas Burns taraf?ndan dile getirildi?ini belirten gazete, ?Burns, ?irketleri, e?er ?ran?da ?al??maya devam ederlerse ABD?deki i?lerini kaybedecekleri y?n?nde tehdit etti? ifadelerini kulland?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net