2007 hedefi tutmad? ac?s? 2008?de ??kacak

Y?l?n 9 ayl?k d?nemindeki ger?ekle?meler de?erlendirildi?inde; merkezi y?netim b?t?esi vergi gelirlerinin, y?l sonunda b?t?e hedefinin alt?nda kalaca?? kesinle?ti.


Y?l?n 9 ayl?k d?nemindeki ger?ekle?meler de?erlendirildi?inde; merkezi y?netim b?t?esi vergi gelirlerinin, y?l sonunda b?t?e hedefinin alt?nda kalaca?? kesinle?ti. H?k?met, yeni zam ve vergilerle gelirlerini art?r?rken vatanda?a yeni y?kler getiriyor.
2008 hedeflerinin de ger?ek?i olmad???, sava? hali vb. nedenlerle ?imdiden sapma olaca?? ?ng?r?l?rken, vatanda??n y?k? daha da artacak.
Devlet Planlama Te?kilat??n?n (DPT) ?Ekim 2007 Ekonomik Geli?meler Raporu? a??kland?. Rapora g?re, y?l?n ikinci ?eyre?inde tar?m sekt?r? katma de?eri ?hava ko?ullar?n?n? etkisiyle gerilerken, sanayi katma de?erinde ?nceki ?eyreklere oranla daha d???k oranl? bir katma de?er art??? kaydedildi. S?z konusu d?nemdeki b?y?mede in?aat, ula?t?rma-haberle?me sekt?r? katma de?eri ve ithalat vergisindeki art??lar belirleyici oldu.
B?y?me d??ebilir
2007 y?ll?k program?nda 2007 i?in GSY?H ve GSMH b?y?mesi y?zde 5 olarak hedef al?nd?, ancak 2007 y?l?nda meydana gelen kurakl?k ve mevsim normalleri ?zerinde seyreden hava s?cakl?klar?, tar?msal ?retimde d????lere yol a?t?.
Buna g?re ?retim y?ntemiyle hesaplanan milli gelir verileri y?n?nden, tar?m katma de?erindeki d?????n boyutu, y?l sonu b?y?me hedefini a?a??ya y?nde etkileyecek bir fakt?r olarak g?r?l?yor.
Rapora g?re 2007 y?l?n?n ikinci ?? ayl?k d?neminde; mal ve hizmet ithalat?n?n y?zde 8.4 oran?nda, bundan ?nceki di?er ?? d?nemde oldu?u gibi mal ve hizmet ihracat art?? oran?ndan daha az oranda artmas?n?n etkisiyle, net mal ve hizmet ihracat?n?n GSY?H b?y?mesine katk?s? y?zde 0.9 puan olarak ger?ekle?ti.
Vergi tahsilatlar?
Y?l?n dokuz ayl?k d?neminde uluslararas? ticaret ve muamelelerden al?nan vergi tahsilat?, ge?en y?l?n ayn? d?nemine g?re y?zde 3.6 oran?nda art?? g?sterdi. Bu d?nemde ithalden al?nan KDV geliri, y?zde 2.3 oran?nda artarak 19.2 milyar YTL olarak ger?ekle?ti. ?thalde al?nan KDV tahsilat?n?n d???k seyreden kurdan ve baz? enerji K?T?lerinin mali y?k?ml?l?klerini tam olarak yerine getirememelerinden olumsuz etkilendi?inin g?r?ld??? kaydedildi.
2007 y?l?n?n Ocak-Eyl?l d?neminde genel b?t?e; vergi d??? gelirleri, ?zellikle 2006 y?l?nda bir defal?k gelirler sebebiyle olu?an baz etkisi sonucunda y?zde 15 oran?nda azalarak 19 milyar YTL; sermaye gelirleri, T?rk Telekom A??nin sat???ndan kalan ?zelle?tirme taksitlerinin bir defada ?denmesi sebebiyle 6 milyar YTL; al?nan ba??? ve yard?mlarla ?zel gelirlerse, gayrimenkul sat?? gelirlerinin etkisiyle 1.6 milyar YTL olarak ger?ekle?ti.
Bu d?nemdeki ger?ekle?meler de?erlendirildi?inde; merkezi y?netim b?t?esi vergi gelirlerinin, y?l sonunda b?t?e hedefinin alt?nda kalaca??, ancak vergi d??? gelirlerde g?r?len olumlu performans?n katk?s?yla toplam gelirler a??s?ndan b?t?e hedefinin tutturulaca??n?n tahmin edildi?i vurguland?. (EKONOM? SERV?S?)
www.evrensel.net