10 Kasım 2007 00:00

???ilere her kesimden destek var

Telekom?daki grevci i??ilere ziyaretler aral?ks?z devam ediyor. ?zmir?de EMEP, ?DP, DTP, E?itim Sen, Emekli-Sen, Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i ?zmir ?ubesi, Yazarlar Sendikas? ?yeleri ve Yamanlar Mahallesi Muhtar?, Kar??yaka Merkez Telekom i??ilerini ziyaret etti.

Paylaş

Telekom?daki grevci i??ilere ziyaretler aral?ks?z devam ediyor.
?zmir?de EMEP, ?DP, DTP, E?itim Sen, Emekli-Sen, Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i ?zmir ?ubesi, Yazarlar Sendikas? ?yeleri ve Yamanlar Mahallesi Muhtar?, Kar??yaka Merkez Telekom i??ilerini ziyaret etti. Kar??yaka ?stasyonu?nda toplanan ziyaret?iler, Telekom binas?na kadar y?r?d?.
EMEP Kar??yaka ?l?e Ba?kan? Nurettin Kap?k?ran, Telekom?un ?zelle?tirilmesinin hata oldu?unun grevle ortaya ??kt???n? belirterek, Telekom?un derhal kamula?t?r?lmas? gerekti?ini s?yledi. Emekli-Sen Kar??yaka ?ube Ba?kan? Sevim Kirpiksiz de grevin ba?ar?ya ula?mas? ve sendikalar?n?n kapat?lmamas? i?in Telekom i??ileri ile birlikte m?cadele etme ?a?r?s? yapt?. Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i ?zmir ?ube Ba?kan? Temel ?enol, ?Grevin i??ilere ?ok ?ey kazand?rd???n? g?r?yoruz ve grevinizi destekliyoruz? dedi. ?air-Yazar As?m G?nen de organize sanayi b?lgelerinde ta?eron olarak ?al??t?r?lan i??iler sendikaya kazan?lmadan, di?er i??i ve emek?ilerin kurtulu?unun m?mk?n olmad???n?, ger?ek kurtulu?un t?m emek?ilerin g??lerini birle?tirmesinden ge?ti?ini s?yledi.
Telekom i??ilerine liseli deste?i
Emek Gen?li?i ?yesi lise ve dershane ??rencileri, Telekom ?zmir ?l M?d?rl????ne giderek Telekom i??ileri ile bir araya geldi. Ellerinde, ?Gelece?imizi satmayaca??z? yaz?l? pankart ve ??SS kald?r?ls?n. Hayat 3 saatlik s?nava s??maz? yaz?l? d?vizler ta??yan gen?ler, ya?anan sorunlar?n kendilerini de ilgilendirdi?ini ifade ederek Telekom grevini desteklediklerini belirttiler. Gen?ler ad?na a??klama yapan Erdem ?etrez, ??SS?ye hay?r? kampanyas? y?r?tt?klerini ifade ederek, ?Bizler Telekom direni?ini destekliyoruz, ??nk? ?ok iyi biliyoruz ki bu ?lkedeki b?t?n kazan?mlar, i??i-emek?i kesimin m?cadeleleri ile olmu?tur? dedi. ?etrez, ?Okullar?m?zda arkada?lar?m?za sizlerin direni?ini anlataca??z; ??retmenlerimize, anne-babalar?m?za sizleri anlataca??z? dedi.
Grev g?zc?s? Telekom i??ileri de ??rencilerin ziyaretinden duyduklar? memnuniyeti dile getirdiler. (?zmir/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Teknik A??den 8 i??i at?ld?

SONRAKİ HABER

Gazeteci Kürşat Akyol, memleketi Ödemiş'te toprağa verildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa