Teknik A??den 8 i??i at?ld?

Hava-?? Sendikas??n?n ?rg?tl? oldu?u THY Teknik A??de biri sendika temsilcisi 8 i??i performanslar? d???k oldu?u gerek?esi ile i?ten at?ld?.


Hava-?? Sendikas??n?n ?rg?tl? oldu?u THY Teknik A??de biri sendika temsilcisi 8 i??i performanslar? d???k oldu?u gerek?esi ile i?ten at?ld?. Teknik A? i?inde d?n i??ilerle bir toplant? yapan Hava-?? Genel Ba?kan? Atilay Ay?in, daha sonra bas?na a??klama yapt?. Haber-?? 1 No?lu ?ube Ba?kan? Levent Dokuyucu ve ?ube Sekreteri Ali K???kko?kaya?n?n da kat?ld??? a??klamada Ay?in, ?Ba?ar?l? bir T?S imzalad?k. Grev oylamas?nda ?evet? karar? ??kmas? i?verenlerin sald?r?s?n? pervas?zla?t?rd?. Haz?ms?zl?k yapt?. Y?netimin de?i?ece?i y?n?nde duyumlar al?yoruz. Giderayak intikam al?yorlar. At?lanlardan birisi daha bir ay ?nce ?M?d?r olabilirsin? denilen u?ak m?hendisi. Bir ay ?nce m?d?r olaca?? s?ylenen ki?inin performans? ne kadar d???k olabilir?? diye konu?tu.
??ten at?lan i??ilerin savunmalar?n?n bile al?nmad???n? vurgulayan Ay?in, as?l amac?n ?al??anlara g?zda?? vermek oldu?unu belirtti. ??yeri temsilcisinin i?ten at?lmas?n?n sendikal faaliyetleri tasfiye anlam?na geldi?ini kaydeden Ay?in, ?T?m ?al??anlar? bu yasal olmayan haks?z k?y?ma kar?? birlik olmaya ve tepkimizi ortaya koymaya ?a??r?yoruz? dedi.
Yap?lacaklarla ilgili kararlar? kamuoyuna duyuracaklar?n? ifade eden Ay?in, ya?anacaklar?n sorumlusunun kendileri olmad???n? s?yledi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net