Baykal kendi K?rd?ne ?Irak?

K?rt sorununa yakla??m? ve s?n?r ?tesi operasyon talebi nedeniyle MHP?yle ayn? s?ylemleri kullanan CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal, s?rpriz bir ??k?? yapt?.


K?rt sorununa yakla??m? ve s?n?r ?tesi operasyon talebi nedeniyle MHP?yle ayn? s?ylemleri kullanan CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal, s?rpriz bir ??k?? yapt?. Baykal, H?rriyet ve Sabah gazetelerine yapt??? a??klamalarda, kendisinden beklenmeyen ?nerilerde bulundu.
?Kuzey Irak ile ili?kinin sadece ter?r ba?lam?nda tutulmamas?n?; 10, 20, 30 y?l sonras?na y?nelik hedefler ?er?evesinde yeni ili?kiler kurulmas?n?? isteyen CHP lideri, bu ama?la, b?lgeye y?nelik leh?eleriyle K?rt?e, Arap?a ve T?rk?e yay?ndan Il?su Baraj??n?n yap?lmas?na, bin kadar Kuzey Irakl? gencin T?rkiye?de e?itilmesine kadar bir dizi ?neri getirdi.
Ter?r d???nda g?r?lmeli
Baykal, ayr?nt?lar?n? ?n?m?zdeki g?nlerde a??klayaca??n? belirtti?i ?nerileri kapsam?nda, ?Art?k sorun sadece s?n?r ?tesi operasyon ba?lam?nda g?r?lemez. Kuzey Irak ile Suriye?yi bir g?rmemek gerekir. Suriye?deki durum mekan sa?lamakla ilgiliydi. Burada ise uluslararas? destek, otonom bir h?k?met, ayn? etnik k?kenden n?fus var. O zaman ne yapmal?? Kuzey Irak?la ili?kiyi ter?r ba?lam? d???nda da g?rmeli. Bunlar? g?n?birlik de de?il; 10, 20, 30 y?l sonras?na y?nelik planlama i?inde yapmal?? diye konu?tu.
500 veya bin genci Kuzey Irak?tan getirip okutma ?nerisi sunan Baykal, ?K?rt de olsun, Arap da. Bizi ya?ay?p tan?s?nlar, iyi e?itim als?nlar. 15 y?l sonra o ?lkenin y?neticisi olacaklar. ?imdi bunu biz yapm?yoruz, Barzani yap?yor. Orayla kavga d?v?? de?il, b?ylesi ili?kiler kural?m. B?lgeye y?nelik yayg?n radyo ve TV yay?n? yapal?m. Bunu ABD, ?ngiltere yap?yor da biz niye yapm?yoruz? Sadece ?zel yay?nlar? kastetmiyorum, devlet yay?nlar?n? s?yl?yorum? dedi.
K?rt?e, Arap?a ve T?rk?e yay?nlar yap?lmas?n? isteyen Baykal, ?K?rt?e yay?nlar? leh?elerine g?re de yapal?m. Bahsetti?im, bug?n yap?lan gibi de?il. Daha ciddi, i?i dolu, bilgi aktarabilen, interaktif yay?nlar. Yoksa bizim televizyonlar?n e?lence programlar?n?n orada fazla izlendi?ini biliyorum. ?zel kanallar?n izlenme oran? nas?l artar, ona da bakal?m. Sadece askeri ?at??malarla sorun ??z?lmez. Daha geni? konseptte, uzun vadede d???nmek laz?m. Bu yay?nlardan bizim vatanda??m?z da yararlanacaksa yararlan?r? ?nerisini sundu.
Sevecen yakla??m
Il?su Baraj??n?n bir an ?nce bitirilmesi, Dicle?nin suyunun ba??bo? akmamas? gerekti?ini s?yleyen Baykal, ?F?rat gibi Dicle de kontrol alt?nda olmal? ki, Irak taraf? da d?zenli su olana??na kavu?sun. Bunu Suriye ile yap?yoruz, Irak?la niye yapmayal?m? Su art?k ?ok ?nemli ve titizlikle korunmas? gereken bir kaynak. ??nk? art?k bir ?lkenin g?c? haline geldi su. Ortak?y Kap?s??n? hemen a?, niye a?m?yorsun? Habur da kals?n. Ekonomik, kar??l?kl? ba??ml?l?k arts?n. Bu kom?ular aras? iyi bir olayd?r. Sadece kap? ile de?il; yollar birbirine ba?lans?n, barajlar yap?ls?n, yat?r?mlar arts?n... ?li?ki ?e?itlensin? dedi.
?nsanlar?n T?rk?yle K?rd?yle birbirini sevdi?ini belirten Baykal, ?E?er b?lgede yanl?? kararlar sonucu bir d??lanm??l?k duygusu varsa, bu insanlar da g?r?yor ki, o b?lgenin d???na ??k?ld???nda hi? b?yle bir ?ey yok. Evleniyoruz, kom?u oluyoruz, i? yap?yoruz. B?lgeye daha fazla yat?r?m, daha fazla i?, daha fazla e?itimle gidelim. Ama bunlara ra?men b?l?c? ter?r olacakt?r. Bununla beraber ya?ayaca??z. Yaln?z komplekse kap?lmayal?m, ?iddeti ola?anla?t?rmayal?m. Herkes yeterince dikkatli ve kararl? olmal?. ??nk?, cayd?r?c? olmazsak bar?? da yok. Sab?r ve ger?ek sevecenlikle olaya yakla?al?m? diye konu?tu. Baykal, ?Bu da yetmez. Bu s?ylenenlerin ?tesinde de bir ?eyler yap?lmas? laz?m. Sadece operasyonlara dayal? ??z?m de?il; k?lt?rel haklar?n da ?tesinde bir ?eyler? dedi. (HABER MERKEZ?)
DTP: Bize g?ven vermiyor

DTP Siirt Milletvekili Osman ?z?elik, CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal??n Kuzay Irak politikas?ndaki yeni a??l?m?n? de?erlendirdi. DTP?li ?z?elik, ANKA?ya yapt??? a??klamada, ?Baykal?? anlamakta zorluk ?ekti?ini? ifade etti ve Baykal??n s?zlerine ?g?venmediklerini? s?yledi. ?z?elik, ?Daha ?nce CHP genel sekreteriyken K?rt raporu yay?nlanm??t?. ?neriler bize de uygun gelmi?ti ve ?stelik o zaman CHP, b?lgede y?ksek oy alm??t?. Ancak Baykal, Ecevit?e ?zendi ve iktidar olmak i?in milliyet?i s?ylemler kullanmaya ba?lad?. Hi?bir ?eyin kopyas? iyi de?ildir. O alan doluydu. Sa?a y?neldi ve ?rk?? s?ylemler kullanmaya ba?lad?. Tezkere i?in MHP?den de ileri s?ylemler kulland?. ?imdi bizim s?ylediklerimizi kendisi s?yl?yor. K?lt?rel haklar?n ?tesinde ??z?m ?nerilerinden bahsediyor. Memnuniyet duyar?z. CHP?nin taban?nda ger?ek sosyal demokratlar var ama Baykal bize g?ven vermiyor. Her an 180 derece d?nebilir? diye konu?tu.
DTP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Mustafa Sar?kaya da Baykal??n s?zlerini, ?Ne demek istedi?ini tam anlamad?k. CHP?nin son 2 y?ld?r geli?tirdi?i politikan?n yarars?z oldu?unu d???n?yoruz. Irk?? s?ylemler kullan?yor. Bu s?ylemlerin yanl??l??? ortaya ??kt?. CHP?de demokratik bir geli?imin T?rkiye?ye de Ortado?u?ya da yararl? olaca??n? d???n?yorum? diye de?erlendirdi.
KYB?den Baykal?a destek

CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal??n T?rkiye?nin Kuzey Irak politikas?yla ilgili ?nerilerine K?rdistan Yurtseverler Birli?i?nden destek geldi.
K?rdistan Yurtseverler Birli?i?nin Ankara Temsilcisi Bahroz Galali, yaz?l? a??klamas?nda CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal??n ?neri paketine destek olabilmek i?in ellerinden gelen her ?eyi yapmaya haz?r olduklar?n? s?yledi.
Bu politikan?n uygulanmas? halinde Irakl? K?rtler ve T?rkiye?nin daha ?ok yak?nla?aca??n? vurgulayan Galali, ?Bir sosyal demokrat olarak, Say?n Deniz Baykal?? tebrik ediyorum. Irak Cumhurba?kan? Celal Talabani ve K?rdistan B?lgesel Y?netim Ba?kan? Mesud Barzani, bu yakla??m i?in bir el uzatacaklard?r? dedi.
www.evrensel.net