Vize i?lemleri kolayla?t?r?lmal?


T?rkiye-AB Karma ?sti?are Komitesi e? ba?kanlar? AB Komisyonu ?yelerine g?nderdikleri mektupta, vize sorununun sivil toplum diyalogunu engelleyici unsurlardan biri oldu?unu belirterek, vize ba?vurular? i?in gerekli olan i?lemlerin minimize edilmesi ve kolayla?t?r?lmas?n? istediler.
T?rkiye-AB Karma ?sti?are Komitesi (K?K) e? ba?kanlar?, vize sorununun ??z?lmesine katk?da bulunmak i?in bir mektup haz?rlayarak, AB ?lkelerinin Ankara b?y?kel?iliklerine, Geni?lemeden Sorumlu Avrupa Komisyonu Ba?kan? Olli Rehn olmak ?zere di?er t?m komisyon ?yelerine, Avrupa Komisyonu T?rkiye Delegasyonu Ba?kan? B?y?kel?i Pierini?ye ve Portekiz?in AB daimi temsilcisine g?nderdiler.
Vize zorunlulu?unun sivil toplum diyalogunu engelleyici unsurlardan biri oldu?una dikkat ?ekilen mektupta, ?ye ?lkelerden T?rk temsilciler hakk?ndaki vize i?lemlerinin kolayla?t?r?lmas? istendi.
Mektupta, m?zakere s?recine paralel olarak T?rk sivil toplumunun AB i?erisindeki muadilleri ile ili?kilerinin ?nemli derecede artt??? ifade edilirken, ?B?t?n bu ili?kiler ?ok yo?un ve zorunlu bir seyahat trafi?i gerektirmektedir. Buna ra?men, kendi muadiliyle bulu?mak ?zere AB ?lkelerine seyahat etmeden ?nce, T?rk i? adamlar?, i??iler, bas?n g?revlileri, ??renciler ve akademisyenlerin hepsi, uzun ve kar???k bir prosed?r olan vize i?lemlerine muhatap oluyorlar. Di?er bir ifadeyle; uzun, masrafl?, karma??k bir prosed?r olan vize i?lemleri, Karma ?sti?are Komitesi?nin de ?stlenmi? oldu?u sivil toplum diyalogunu geli?tirmenin ?n?nde olduk?a ciddi bir engeldir? denildi.
?A?a??lay?c? sorular?
Her defas?nda vize i?lemleri s?ras?nda uzun ve kar???k bir prosed?rden ge?ilmek zorunda kal?nd???n?n alt? ?izilen mektupta, vize talep edenlerin ?ok k?t?, ho? olmayan uygulamalara ve a?a??lay?c? sorulara maruz kald??? vurguland?. Bu sorunun ??z?m? i?in vize zorunlulu?unun y?r?rl?kten kald?r?lmas? gerekti?i belirtilen mektupta, bunun k?sa s?rede sonu?lanamayaca?? kaydedildi.
Mektupta, AB Komisyonu?ndan, vize ba?vurular? i?in gerekli olan i?lemlerin minimize edilmesi ve kolayla?t?r?lmas? talep edildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net