Uras: ??z?m d??ar?da de?il, T?rkiye?de

?DP Genel Ba?kan? ve ?stanbul Milletvekili Ufuk Uras, son geli?melere ili?kin Adana?da bas?n toplant?s? d?zenledi.


?DP Genel Ba?kan? ve ?stanbul Milletvekili Ufuk Uras, son geli?melere ili?kin Adana?da bas?n toplant?s? d?zenledi.
Adana ?DP ?l binas?nda a??klama yapan Uras, t?m T?rkiye?de AKP?nin kar??s?nda bir sol se?enek yaratmak i?in toplant?lar d?zenleyeceklerini, bunun ilkini Adana?da yapt?klar?n? belirtti.
Birlikte m?cadele
?Bize dayat?lan g?ndeme kar??, kendi temel g?ndemlerimizi ?ne ??karmal?y?z? diyen Uras, solun son genel se?imlerde bir daralma ya?ad???n? s?yleyerek, bunun a??lmas? i?in toplumsal bir g?? yarat?lmas? gerekti?ini dile getirdi. Yakla?an yerel se?imler ?ncesi alanlarda birlikte olduklar? t?m sol g??lerle birlikte hareket edeceklerini aktaran Uras, ?Bizler otel lobilerinden m?cadele etmeyece?iz. 3 Kas?m?da alanlarda olanlarla birlikte m?cadele edece?iz. 1 May?s?ta Taksim i?in inatla orada olanlarla birlikte m?cadele edece?iz? diye konu?tu.
DTP?yle dayan??ma
Son d?nemde DTP ?zerindeki bask?lara da de?inen Uras, DTP ?zerinden bir lin? kampanyas? y?r?t?ld???n? belirterek, bu kampanyaya kar?? dayan??ma ?rne?ini g?stereceklerini dile getirdi. K?rt sorununun demokratik bar????l y?ntemlerle ??z?lmesi gerekti?ini ifade eden Uras, bug?ne kadar uygulanan inkar ve imha politikalar?n?n bir ??z?m ?retmedi?ini aktard?. Kuzey Irak?a yap?lmas? planlanan operasyona hay?r demeye devam edeceklerini vurgulayan Uras, K?rt sorununun ??z?m?n?n d??ar?da de?il T?rkiye?de oldu?unu belirtti. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net