DTP?de yeni d?nem

Demokratik Toplum Partisi (DTP) Nurettin Demirta? ve Emine Ayna?n?n e? ba?kanl???nda, yeni bir Parti Meclisi (PM) ve yeni kararlarla yola devam edecek.


Demokratik Toplum Partisi (DTP) Nurettin Demirta? ve Emine Ayna?n?n e? ba?kanl???nda, yeni bir Parti Meclisi (PM) ve yeni kararlarla yola devam edecek. ?Demokratik ?zerkli?i? t?z???ne koyan DTP, ??at??mas?zl?k hali? i?in de eylem plan? belirleyecek.
DTP, 22 Temmuz se?imleri nedeniyle yasal olarak zorunlu oldu?u ola?an?st? kongresini ?nceki g?n tamamlayarak, yeni bir y?netim ve yeni kararlarla ?yola devam? edece?ini ilan etti.
2?nci Ola?an?st? Kongre, toplam 878 delegeden 456?s?n?n kat?l?m? ile yap?ld?. Ancak kongrenin uzun s?rmesi baz? delegelerin erkenden Ankara?dan ayr?lmas?n? getirirken, bu, genel ba?kan (e? ba?kan) se?imini de zora soktu. Genel Ba?kan Nurettin Demirta?, ilk turda 432 oy almas?na ra?men, se?ilmesi i?in gerekli 440 oya ula?amad?. Demirta?, ???nc? turda, 234 oyla genel ba?kan se?ildi.
Mardin Milletvekili Emine Ayna da PM?de 390 ile en ?ok oyu alarak, fiili e? ba?kan se?ildi. DTP?nin yeni PM?sine, aday olmayan Ak?n Birdal d???nda t?m DTP?li milletvekilleri se?ildi. PM?de ayr?ca Abdullah ?calan??n karde?i Mehmet ?calan da ilk kez se?ilenler aras?nda yer ald?. ?eyh Said?in torunu Bedri F?rat da PM?ye se?ildi.
?ar?af liste y?ntemi ile yap?lan ve 80 ki?ilik PM?nin belirlenece?i se?imlere 148 ki?i aday oldu. DTP?nin yeni PM?sinde kad?nlar, kotay? da a?acak say?da se?ildiler. En ?ok oyu alanlar aras?nda, Emine Ayna, Sabahat Tuncel, Pervin Buldan, Selma Irmak ba?ta olmak ?zere kad?nlar yer ald?.
?at??mas?zl?k eylem plan?
Kongrede ?zerinde durulan ve kararlar al?nan en ?nemli konu, K?rt sorununun ??z?m? ve ?lkede devam eden ?at??mal? hal oldu. ??at??mas?zl?k hali i?in eylem plan?? kabul edilerek, parti olarak s?recin geli?tirilmesinde ?nc?l?k rol?n? oynayacaklar? vurguland?.
Sorunlar?n ??z?m?nde rol oynayabilecek g?? odaklar?n?n, ?lkenin en temel ve yak?c? sorununu g?rmezden geldi?i kaydedilen s?z konusu ?nergede, neredeyse 30 y?l? bulan ?at??ma ortam?n?n, sorunlar? daha da derinle?tirdi?i, sorunun h?l? bir ter?r ve g?venlik sorunu olarak ele al?nd??? ele?tirisi yap?ld?.
?On y?llard?r sorunu ayn? zihniyet ve tedbirlerle ??zme aray??lar?n?n kesin ba?ar?s?zl??? ortaya ??km??t?r? denilen bildirgede, ??z?m i?in ?ncelikle ?at??mas?zl?k ortam?n?n sa?lanmas?, ard?ndan da kal?c?la?t?racak ad?mlar?n at?lmas?n?n hayli ?nemli oldu?unun alt? ?izildi.
?ift tarafl? ate?kes
Parti olarak ?at??malar?n durmas? ve sorunun ??z?m?ne elveri?li ortam?n olu?mas? i?in bir?ok giri?imde bulunuldu?u, bunun olumlu kar??lan?p, umut da yaratt??? kaydedilen ?nergede, ?ancak bu giri?imlerimiz her seferinde ?at??ma ve gerilimden beslenen yap?lar taraf?ndan sekteye u?rat?larak, sonu?suz b?rak?ld?? denildi. Daha ciddi ve sonu? al?c? bir s?recin geli?tirilmesine ?nc?l?k rol?n? oynayacaklar? vurgulanan ?nergede, deneyimlerin tek tarafl? ate?kes ilanlar?n?n kal?c? ve pozitif sonu?lar yaratmad???n?, iki tarafl? bir ?at??mas?zl?k s?recinin ba?lat?lmas? gere?inin alt? ?izildi.
Yeni anayasa ?al??malar?nda K?rt sorununa d?n?k, kapsay?c? yakla??mlar?n geli?tirilmesinin, bar????l ortam?n sa?lanmas?na katk? sunaca??na dikkat ?ekilen ?nergede, bunun etraf?nda t?m g?? ve yap?larla bir bulu?ma ve ortakla?man?n geli?tirilmesi ?nerildi. Parti olarak arabuluculuk misyonu da ?stlenilece?i vurgulanan ?nergede, ?sivil toplum ?rg?tleri, demokratik kurum ve yap?larla kal?c?la?abilecek bir ?at??mas?zl?k ortam?n?n geli?tirilmesi i?in ortakla?ma giri?imlerinin ba?lat?laca??? ifade edildi. ?nergede, ?t?m bu ?al??malar? y?r?tmek i?in, siyasi parti, Bar?? Meclisi, kitle ?rg?tleri temsilcileri ve ki?ilerin de i?inde yer alaca?? bir ?al??ma grubunun olu?turulmas? i?in? DTP?nin ?zerine d??en g?revleri yerine getirece?i ilan edildi. (Ankara/EVRENSEL)
DTP Parti Meclisi

Emine Ayna (390), Sabahat Tuncel (380), Pervin Buldan (361), Selma Irmak (356), Selahattin Demirta? (355), Aysel Tu?luk (347), Orhan Miro?lu (346), Fatma Kurtulan (340), Osman ?z?elik (337), Sevahir Bay?nd?r (332), Ahmet T?rk (320), ?erafettin Halis (311), Ayla Akad Ata (307), Do?an Erba? (305), G?lten K??anak (299), S?rr? Sak?k (292), Mehmet ?calan (282), Nursel Aydo?an (275), Mustafa Sar?kaya (274), Pelg?zar Kaygusuz (272), Hasip Kaplan (265), Alaedin Erdo?an (249), Selma Tanr?kulu (243), ?brahim Binici (242), Mizgin Irgat (226), Y?cel Gen? (225), ?ilan Emiro?lu (225), Pero D?ndar (223), Mustafa Avc? 220), Vakas Dalk?? (217) Bengi Y?ld?z (215), ?mer A??n (214) Abdulkerim Bing?l (211), ?amil Altan (202), ?imen I??k (197), Filiz Mete (196) Zeynep Karaman (195), Cemal ?o?gun (194), Nurullah ?akar (193), Fethi G?m?? 193), Mazlum Tekda? (189), Kamuran Y?ksek (189), ?zdal ??er (187), Bedri F?rat (185), Salih Akdo?an (184), Medeni K?r?c? (181), ?zzet Belge (181), Emine ?zmen (178), Bayram Altun (178), Siracettin Irmak (176), Selma S?ker (175) H?seyin Da? (174), Fatma Ka?an (174), G?lay Calap (172), Fad?l Bedirhano?lu (172), Zarife K?ran (168) Zeynep Demir (166), Y?ld?z Akta? (166), Alican Buldan (165), Osman Ergin (164) Nuri Yaman (164), Murat Avc? (162), Tacettin Karag?z (157) M. Nezir Karaba? (157), Aynur ?o?gun (155), Salih Karaaslan (142) M. Selim ?zalp (142), Mesut Be?ta? (141), Ayfer Ekin (140), Mustafa Rolas (136), Besime Gonca (136), Pervin Oduncu (135), Nametullah Ep?zdemir (135), H?seyin Cengiz (135), Sadun Do?an 134), Serhat Y?ld?r?m (129), Kamile Kandal (124), Emir Ali ?elebi (123), Adnan Sincar (123), Ferhat Tarhan (121)
Sultan ?zer
www.evrensel.net