DTP?li Kurtulan: Hedef g?steriliyorum

DTP Van Milletvekili Fatma Kurtulan, e?i Salman Kurtulan??n PKK ?yesi oldu?u iddialar?yla ilgili yay?nlar? ele?tirerek, ?Irk??, ?ovenist kesimlere hedef olarak g?sterilmekteyim? dedi.


DTP Van Milletvekili Fatma Kurtulan, e?i Salman Kurtulan??n PKK ?yesi oldu?u iddialar?yla ilgili yay?nlar? ele?tirerek, ?Irk??, ?ovenist kesimlere hedef olarak g?sterilmekteyim? dedi.
DTP?li Kurtulan yapt??? yaz?l? a??klamada, bas?n organlar?nda yer alan e?iyle ilgili haberleri ki?ilik haklar?na yap?lan bir sald?r? olarak de?erlendirdi.
Salman Kurtulan ile yakla??k 13 y?ld?r ayr? ya?ad?klar?n? ancak resmi olarak evliliklerinin devam etti?ini kaydeden Fatma Kurtulan, ?unlar? belirtti: ??a?da? d???nce yap?s?, ?zel ya?amda birliktelikleri olan bireylerin, ayr? ayr? tercihlerde bulunmalar?n? ola?an kar??lamay? gerektirir. Herkes gibi ben de, hele hele bir kad?n olarak kendimden sorumluyum ve yapt?klar?mla an?lmay? tercih etmekteyim. Kald? ki bu ?zg?nl???m?n, ??z?mlenmeyen K?rt sorununun yaratt??? bir sonu? olarak ele al?nmas? gerekti?ini d???n?yorum. Bu bir toplumsal ger?ekliktir. ?stelik ba?ka partilerin milletvekilleri aras?nda da bu toplumsal ger?ekle ya?ayan milletvekilleri olabilir. Sonu? olarak ki?ilik haklar?ma bir sald?r? olarak de?erlendirdi?im kimi bas?n organlar?n?n bu yakla??mlar?n? g?zden ge?irmeleri beklentisi i?erisinde oldu?umu, aksi takdirde kar??la?aca??m ?rk?? ?ovenist tepkilerin sorumlulu?unun kendilerinde olaca??n? kamuoyumuzla payla?mak isterim.? (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net