DTP kongresine jet inceleme

Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???, ?nceki g?n yap?lan DTP kongresine ili?kin inceleme ba?latt?.


Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???, ?nceki g?n yap?lan DTP kongresine ili?kin inceleme ba?latt?. ?stiklal Mar???n?n okunmad??? kongrede yap?lan konu?malar da mercek alt?na al?nacak. Ba?savc?l?k, kongreyi izleyen h?k?met komiserinin haz?rlayaca?? raporu talep etti. ?te yandan, Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l????n?n da Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l????ndan DTP kongresine ili?kin bir inceleme ba?lat?l?p ba?lat?lmad???n? sordu?u ??renildi. Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l???, DTP kongresinde siyasi Partiler Yasas??na ayk?r? bir durum olup olmad???n? inceleyecek. Da?l?ca?da meydana gelen ?at??mada PKK taraf?ndan al?konulan 8 askeri teslim alan DTP milletvekilleri ile ilgili daha ?nce ba?lat?lan inceleme de s?r?yor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net