Sa?l?k skandal?na skandal ??z?m!

?zmir Ye?ilyurt Atat?rk E?itim Hastanesi Radyoloji Klini?i?nde kullan?lan r?ntgen tetkik cihazlar?n?n lisanss?z oldu?u ve r?ntgen ?ekim odalar?n?n yasa, t?z?k ve y?netmeliklere ayk?r? oldu?u ortaya ??kt?.


?zmir Ye?ilyurt Atat?rk E?itim Hastanesi Radyoloji Klini?i?nde kullan?lan r?ntgen tetkik cihazlar?n?n lisanss?z oldu?u ve r?ntgen ?ekim odalar?n?n yasa, t?z?k ve y?netmeliklere ayk?r? oldu?u ortaya ??kt?.
T?rkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) taraf?ndan inceleme alt?na al?nan hastanede r?ntgen cihazlar?n?n hizmet vermesi durduruldu. Ancak ya?anan bu skandala hastane y?netimi yine skandal bir kararla yan?t verdi. Hastane laboratuarlar?n kapanmas? ile do?an hizmet a????n? acil servisteki r?ntgen cihaz? ile giderme yolunu tuttu. Lisans?z cihazlarla ?ekim yapmak zorunda b?rak?lan ?stelik mesai saatleri 9 saate ??kar?lan sa?l?k emek?ileri ve hastalar?n bu durumdan ne kadar zarar g?rd?kleri ise merak konusu.
Lisanslar? yok
SES ?zmir ?ubesi, ?zmir ?l Sa?l?k M?d?rl????ne bir yaz? g?ndererek Ye?ilyurt Atat?rk E?itim Hastanesi Radyoloji Klini?i?nde bulunan r?ntgen ?ekim odalar?n?n yasa, t?z?k ve y?netmeliklere ayk?r? olmalar? nedeniyle kapat?lmas?n? istedi. R?ntgen ?ekim odalar?ndaki eksikliklerin s?raland??? yaz?da, buralar?n lisanss?z oldu?unun tespit edildi?inin alt? ?izildi. Sendikan?n yaz?s?na yan?t veren ?l Sa?l?k M?d?rl???, hastane y?netimleri ve Sa?l?k Bakanl????n?n ilgili birimleri ortaya konan eksiklikleri kabul eden bir ?slupla, ?eksiklikleri gidermek i?in gerekli ?al??malar?n s?rd?r?ld???? yan?t?n? verdiler.
TAEK ise hastaneye g?nderdi?i uzmanlarla radyoloji klini?indeki r?ntgen cihazlar?n? inceledi. TAEK uzmanlar? bu incelemelerinde hastanenin radyoloji klini?indeki laboratuarlarda bulunan r?ntgen cihazlar?nda, kur?una e?de?er cam bulunmad??? ve hi?bir laboratuar?n havaland?rmas?n?n ?al??mad???n? belirlediler. Ayr?ca laboratuarlar?n TAEK?ten almas? gereken lisanslar?n?n da olmad??? g?r?l?r. TAEK uzmanlar? bu eksiklikler giderilinceye kadar laboratuarlar?n ?al??malar?n?n durdurulmas?n? isterdiler. TAEK?in bu yaz?s?n?n ard?ndan radyoloji laboratuarlar?nda r?ntgen ?ekimlerini durduran hastane ise laboratuarlar?n kapanmas? ile do?an hizmet a????n? acil servisteki r?ntgen cihaz? ile giderme yolunu tuttu.
SES ?zmir ?ube Y?netim Kurulu ?yesi Ahmet Ula?o?lu, acil serviste ?ekim yap?lan yerin ko?ullar?n?n daha k?t? oldu?unu s?yledi. Ula?o?lu, buran?n lisans?n?n da bulunmad??? s?ylerken ?TAEK?in acil servisin baz? b?l?mlerine lisans verdi?i s?yleniyor. B?yle bir durum varsa TAEK de su? i?lemi? demektir? dedi. Laboratuar?n saatte en az on kez havaland?rmas?n?n yap?lmas? gerekti?ini s?yleyen Ula?o?lu, aksi halde herkesin sa?l???n?n risk alt?na at?ld???n? s?yledi. (?zmir/EVRENSEL)
Bir?ok hastane bu ?ekilde

Ege B?lgesine hizmet veren en b?y?k hastanelerden olan Ye?ilyurt?un y?llard?r lisanss?z ?al??t?r?ld???na dikkat ?eken sendika avukat? Olgun Soydan ise ?zmir?deki bir?ok hastanedeki durumun da farkl? olmad???n? aktard?. Radyasyon tehlikesi alt?nda ?al??an radyoloji uzmanlar?na bu tehdide daha az maruz kalmalar? i?in 1930?larda ??kar?lan kanunla tan?nan en fazla 5 saat ?al??ma hakk?n?n al?narak, ge?ti?imiz g?nlerde 9 saate ??kar?ld???n? aktaran Soydan, ?Buna gerek?e olarak geli?en teknoloji ve yeni cihazlar?n daha az radyasyon yaymas? g?steriliyor. Oysa ?zmir?deki radyoloji laboratuarlar?ndaki cihazlar hep y?ksek radyasyon yayan, eski teknoloji cihazlar?. Bakanl?k g?nderdi?i yaz?da ?ncelikle ?al??anlar?n ?al??ma s?relerinin 5 saatten 9 saate ??kar?lmas?n? istiyor. Yaz?n?n ancak ???nc? maddesinde buralar?n ?al??ma ko?ular?n?n uygun hale getirilmesinden bahsediliyor. Yani ?al??anlar?n ?nce radyasyona maruz kalmas?, ?nleminin ise daha sonradan al?nmas? isteniyor. Oysa radyasyonu fazla alman?n telafisi yok? diye konu?tu. Ege ?niversitesi N?kleer T?p B?l?m??nde insanlara radyasyon verildikten sonra bunlar?n rahat?a ortalarda gezmelerine g?z yumuldu?u bilgisini veren Soydan, N?kleer T?p B?l?m??nde ?l??len radyasyon miktar?n?n Hollanda?daki t?m n?kleer t?p laboratuarlar?ndaki radyasyona e?it oldu?u bilgisinin buran?n y?neticileri taraf?ndan bizzat kendisine iletildi?ini dile getirdi. Soydan, yine Ege ?niversitesi?ndeki radyoloji ?ekimlerinin yap?ld??? b?l?m?n di?er b?l?mlerden al??panla ayr?ld???n?, oysa ay?rma i?leminin kur?un kapl? duvarlarla yap?lmas? gerekti?inin alt?n? ?izdi. ?al??an ve hastalar?n sa?l???n? do?rudan etkileyen bu eksikliklerin giderilmesi gerekti?ine vurgu yapan Soydan, ??zmir?deki kamu-?zel t?m hastanelerin radyoloji laboratuarlar?n?n lisansl? olup olmad??? incelenmeli. Buradaki cihazlar?n kalibrasyon ?l??mleri, laboratuarlar?n havaland?rmalar?n?n uygun olup olmad???, teknisyenlerin r?ntgenini ?ekti?i hasta say?s? gibi unsurlar g?z ?n?ne al?nmal?d?r? diye konu?tu. T?rkiye?de radyasyon g?venli?ini izleyecek TAEK d???nda ba??ms?z bir kurumun olmas? gerekti?ine i?aret eden Soydan, TAEK?in etkin bir denetim yapamad???n? kaydetti. Soydan, b?ylesi sa?l?k riski ta??yan ko?ullar alt?nda ?al??an radyoloji teknisyenlerinin ?cretlerindeki d???kl??e de dikkat ?ekti.
?zer Akdemir
www.evrensel.net