Kaynak Teknolojisi Kongresi d?n ba?lad?


TMMOB?a ba?l? Makina M?hendisleri Odas? (MMO) taraf?ndan d?zenlenen ?Kaynak Teknolojisi VI. Ulusal Kongresi ve Sergisi?nde, kaynak teknolojisi sekt?r?nde bilgi ve deneyim sahibi uzman ve bilim adamlar?, sekt?r sahipleri bulu?tu. Yap?lan konu?malarda, Sanayi Bakanl???, T?RKAK, MMO, KOSGEB, TSE, sekt?r dernekleri ve ?niversiteler aras?ndaki i?birli?inin geli?tirilmesi istendi.
Kongrenin a??l?? konu?mas?n? yapan MMO Genel Sekreteri Ali Ekber ?akar, k?reselle?me s?re?leri e?li?inde sekt?rde olduk?a ?nemli ad?mlar at?ld???n?, ?retim teknolojisindeki ilerlemelerle birlikte kontrol y?ntemleri, kalite g?vence sistemleri, e?itim, belgelendirme, akreditasyon konular?nda yeniliklerle kar??la?t?klar?n?, ancak bu konularda ulusal ?rg?tlenmelerinin bulunmad???n? ya da ?ok yetersiz oldu?unu anlatt?.
Bu alanda g?zlenen eksikliklerin, ulusal bir politikan?n geli?tirilmi? olmamas?ndan ve buna uygun yasal d?zenlemelerin yap?lmamas?ndan kaynakland???n? kaydeden ?akar, ?lkemizde kaynak teknolojisi ve ?zellikle e?itim-belgelendirme alan?nda uluslararas? organizasyonlarda e?it haklar elde edilmesi i?in ulusal ?rg?tlenmenin gereklili?inin dile getirilmesine kar??n, h?l? ortada durdu?unun alt?n? ?izdi.
?akar bu alanda gerekli d?zenlemelerin yap?lmas? i?in Sanayi ve Ticaret Bakanl???, T?RKAK, MMO, KOSGEB, TSE, sekt?r dernekleri ve ?niversiteler ba?ta olmak ?zere kurum ve kurulu?lar aras?nda mutlaka yeterli d?zeyde i?birli?inin sa?lanmas?n? istedi.
TMMOB Ba?kan? Mehmet So?anc? da sekt?r?n uluslararas? ?st derecede ?neminin artmas?n?n ?lkemiz a??s?ndan da birtak?m zorunluluklar? beraberinde getirdi?ini, bunlar?n en ba??nda da e?itim ve sertifikaland?rma oldu?unu dile getirdi. Ulusal bir ?rg?tlenme zorunlulu?una da dikkati ?eken So?anc?, b?ylesi bir olu?umda MMO?nun gerekli sekreterya hizmetlerini y?r?tebilece?ini de hat?rlatt?.
So?anc?, konu?mas?nda mevzuat ?al??malar?nda iktidar?n, ?zellikle sekt?r?n t?m kesimlerine a??k bir tart??ma s?re?leri yaratmas?n? da istedi.(Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net