AB ?lerleme Raporu?nda ??evre? en gerilerde

TMMOB?a ba?l? ?evre M?hendisleri Odas? (?MO) Genel Sekreteri Bur?ak Karaman Uysal, Avrupa Komisyonu?nun a??klad??? ?T?rkiye 2007 ?lerleme Raporu?na g?re ?evre konusunun bu y?l da en gerilerde bulundu?unu a??klad?.


TMMOB?a ba?l? ?evre M?hendisleri Odas? (?MO) Genel Sekreteri Bur?ak Karaman Uysal, Avrupa Komisyonu?nun a??klad??? ?T?rkiye 2007 ?lerleme Raporu?na g?re ?evre konusunun bu y?l da en gerilerde bulundu?unu a??klad?.
Bur?ak Karaman Uysal, yapt??? yaz?l? a??klamada, AB ?lerleme Raporu?nda yer alan tespit, ele?tiri ve ?nerilerin y?llard?r ?MO taraf?ndan dile getirildi?ine dikkat ?ekerek, AB?nin direktifleri do?rultusunda T?rkiye?nin ??evre?ye yakla??m?n?n de?i?ip de?i?meyece?ini merak ettiklerini ifade etti. T?rkiye?nin 1999 Helsinki s?recinden bu yana, ?zg?n ko?ullar?n g?z ard? edilerek ??evre? politikas? direktifleri ald???n? belirten Uysal, yap?lan yasal d?zenlemelerin havada kald???n? ve uyumsuzlu?a yol a?t???n? kaydetti.
Uysal, ??lerleme Raporu?nda ?Hava Kalitesi, At?k Y?netimi, Su Kalitesi, Do?an?n Korunmas?, End?striyel Kirlenme Kontrol? ve Risk Y?netimi, Kimyasallar Genetik A??dan De?i?tirilmi? Organizmalar ve G?r?lt?? gibi alt ba?l?klarla sorunlar?n ortaya konuldu?unu ancak iyi bir y?netim anlay??? ve planlama olmad??? i?in ?evre sorunlar?n?n ??z?lemedi?ini aktard?. T?rkiye?nin ?evre politikas? olmad???na, ?evresel altyap? yat?r?mlar?na ayr?lan kaynaklar?n yetersiz oldu?una dikkat ?eken Uysal, ?evre politikalar?n?n ?retimine halk kesimlerinin kat?lmamas?n?n da ?nemli bir zaaf oldu?unu ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net