Fotoğraf: Evrensel

Salih ??g?ren?de neler oluyor?

Yakla??k 15 g?n ?nce bir h?rs?zl?k olay? ile ilgili olarak 62 ??rencinin parmak izinin al?nmas? ile g?ndeme gelen Konak Salih ??g?ren ?lk??retim Okulu?nda,


Yakla??k 15 g?n ?nce bir h?rs?zl?k olay? ile ilgili olarak 62 ??rencinin parmak izinin al?nmas? ile g?ndeme gelen Konak Salih ??g?ren ?lk??retim Okulu?nda, ?ocuklar?n ruh sa?l???n?n d?zeltilmesi ile ilgili olarak herhangi bir ad?m at?lmazken, y?neticilerin ve uygulamay? ger?ekle?tiren ??retmenlerin ?ocuklara ve velilere bask? uygulad??? belirtildi.
E?itim Sen ?zmir 1 No?lu ?ube?de yap?lan bas?n toplant?s?nda konu?an ?ube Ba?kan? Mahir Ulus, ?l Milli E?itim m?d?r?n?n s?z konusu olayla ilgili ?zerine d??eni yapmad???n? ve olay? ?rtbas etme ?abas? i?erisinde oldu?unu belirtti. Rehber ??retmenin, parmak izi olay?n? do?rulad??? ve travmaya neden olabilece?i y?n?nde rapor verdi?i i?in Okul Aile Birli?i y?neticisi taraf?ndan tehdit edildi?ini belirten Ulus, ?Okul m?d?r?, parmak izi alan ??retmenlere bunun hesab?n? sormak yerine, kendisinin keyfi uygulamalar?na kar?? ??kan di?er ??retmenler su?luymu? gibi onlarla u?ra?makta, onlar? bask? alt?nda tutarak sindirmeye ?al??makta, tehditler savurmaktad?r? dedi.
Okulda uzun zamand?r ya?anan ba?ka ak?l almaz uygulamalar?n da oldu?unu belirten Ulus, Okul Aile Birli?i?nin her ?? ayda bir yay?nlanmas? gereken gelir-gider cetvelinin, 20 ay i?inde sadece bir kere yay?nland???n? ve bu belgenin de muhasebeciler taraf?ndan bile a??klanamad???n? ifade etti.
Okul y?netimi ve Okul Aile Birli?i Y?netim Kurulu ?yelerinin yirmi ayl?k s?re i?erisinde, d?rt kez yurti?i, bir kez yurtd??? olmak ?zere be? kez gezi, iki kez kermes, iki kez y?l sonu gecesi d?zenledi?ini dile getiren Ulus, ancak bunlardan elde edilen gelirlerin hi?bir yerde g?sterilmedi?ini belirtti.
Ge?en ??retim y?l?nda ??renci ba??na 15 YTL topland???n? ve velilerin 2 bin YTL?ye kadar ba??? yapt???n? kaydeden Ulus, buna ra?men okulun durumunun i?ler ac?s? oldu?unu belirtti. Okul M?d?r? Makbule Ta?k?n??n, Milli E?itim m?d?r?n?n e?inin yak?n arkada?? oldu?unu, eski bir bakanla yak?n arkada? oldu?unu, bu nedenle kimsenin kendisine bir ?ey yapamayaca??n? ?evresine s?yleyerek ??retmenlere g?zda?? verdi?ini anlatan Ulus, ?Yetkililere sesleniyoruz; bu son olay, tamamen ?ocuklar?m?za y?neliktir. E?er birazc?k e?itimci yanlar? kald?ysa, derhal 62 ??rencimizin ruh sa?l???n? korumaya y?nelik tedbirler als?nlar. E?er bir soru?turma ba?lat?lm??sa, okul y?netimi ve su?a kar??anlar bu okuldan al?narak soru?turma derinle?tirilsin? dedi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net