7 ??retmene garip soru?turma

Ke?an Kaymakaml???, bir 5. s?n?f ??rencisinin yazd??? kompozisyonda ge?en ?1299?da S???t?te bir bulut olu?tu? c?mlesi nedeniyle yedi ??retmen hakk?nda soru?turma a?t?.


Ke?an Kaymakaml???, bir 5. s?n?f ??rencisinin yazd??? kompozisyonda ge?en ?1299?da S???t?te bir bulut olu?tu? c?mlesi nedeniyle yedi ??retmen hakk?nda soru?turma a?t?.
Cumhuriyetin kurulu?unun 84. y?ld?n?m? nedeniyle ilk??retim okullar? aras?nda d?zenlenen kompozisyon yar??mas?nda Yekta Baydar ?lk??retim Okulu ??rencisi ?.?.?n?n kompozisyonu ikinci oldu. Ke?an Kaymakaml???, ?d?ll? kompozisyonun ?Osmanl? padi?ahlar?na hakaret i?eren ifade? i?erdi?i iddias?yla ??retmenlere soru?turma a?t?.
?zr? kabahatinden b?y?k
Soru?turma a??lmas? ?zerine Yekta Baydar ?lk??retim Okulu M?d?r? Ahmet Alt?n okulu ?Benim okulum her zaman i?in ge?mi?i, tarihi benimseyen bir okuldur. Zaten T?rk b?y?klerimizin de foto?raflar? okulda boy boy as?lm??t?r. Onlar? inkar etmek, asla ve asla kendimizi inkar etmekten ba?ka bir ?ey de?ildir? s?zleriyle savundu. Soru?turma konusu olan ifadenin ba?kas? taraf?ndan eklenmi? oldu?unu iddia eden Alt?n, ?Bu ifade asla ve asla 5. s?n?f ??rencimizin ibaresi de?ildir. Bir ihmalkarl?k vard?r, kesinlikle. ?ocu?un kesinlikle bu olayla bir ilgisi yoktur. Okul m?d?r? olarak ?ok ?zg?n?m. 5. s?n?f ??rencisinin ?ok farkl? bir ?ey yazaca??na imkan vermiyorum. Nihayetinde 11 ya??nda bir ?ocuk? dedi.
??retmenler hakk?nda soru?turmay? ilk olarak kendisinin a?t???n? s?yleyen Alt?n, ??retmenlerin 7 g?n i?inde savunmalar?n? vereceklerini belirtti. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net