Ula??m sorunlar?na ??z?m ar?yorlar

?zmir Y?ksek Teknoloji Enstit?s? ??rencileri uzun zamand?r ya?ad?klar? ula??m sorununa bug?ne kadar bir ??z?m getirilmemesi ?zerine seslerini duyurman?n yeni yollar?n? ar?yorlar.


?zmir Y?ksek Teknoloji Enstit?s? ??rencileri uzun zamand?r ya?ad?klar? ula??m sorununa bug?ne kadar bir ??z?m getirilmemesi ?zerine seslerini duyurman?n yeni yollar?n? ar?yorlar. ?YTE ??rencileri d?n kamp?slerinden kalkan otob?slerle ??renci konseyi ?nc?l???nde toplad?klar? dilek?eleri vermek i?in B?y?k?ehir Belediyesi ?n?nde topland?lar.
??renci Konsey Ba?kan Yard?mc?s? G?rhan ?zsabanc? topluluk ad?na yapt??? a??klamada, bug?ne kadar belediyeye yapt?klar? t?m ba?vurular?n sonu?suz kald???n? y?llard?r bu sorunun var oldu?unu ancak kimsenin seslerini duymad???n? ifade etti. ?zsabanc? s?zlerine ??yle devam etti: ?Akademik ?al??malar?n yan? s?ra sosyal ?al??malarla ?zmir?e katt??? de?eri art?rma ?abas?ndaki Enstit?m?z?n ve bizlerin ?u andaki en b?y?k s?k?nt?s? hi? ??phesiz ula??md?r. Bulundu?umuz konumun ?ehir merkezine olduk?a uzak olmas?ndan dolay? b?y?k sorunlar ya?amaktay?z. Dolmu?, servis vb. ula??m ara?lar?n?n var olmas?na kar??n sorunun ??z?m? B?y?k?ehir Belediyemiz taraf?ndan ba?lat?lmas? gereken ?YTE- Fahrettin Altay aras?nda d?zenli otob?s seferleridir. B?yle bir seferin ba?lamas? halinde 2500?? a?k?n ?YTE?linin ve b?lgede ya?ayan 5000?i a?k?n hem ?ehrimizin ula??m kalitesi artacak. S?k?nt?m?z b?y?k ?l??de ??z?lecektir. Bizler; ?zmir Y?ksek Teknoloji Enstit?s? ??rencileri olarak ?YTE- Fahrettin Altay aras?nda d?zenli otob?s seferleri talebimizi i?eren dilek?elerimiz B?y?k?ehir Belediyesi?ne toplu halde ilettik ve art?k ??z?m bekliyoruz.? ??renciler alk??larla B?y?k?ehir Belediyesini protesto ettikten sonra okullar?na d?nd?ler. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net