K?RVEME MEKTUPLAR

 • Kirvem,Senin de bildi?in gibi ge?enlerde serbest b?rak?lan sekiz asker i?in Adalet Bakan? ?ahin ?zetle ??yle buyurmu?tu:


  Kirvem,
  Senin de bildi?in gibi ge?enlerde serbest b?rak?lan sekiz asker i?in Adalet Bakan? ?ahin ?zetle ??yle buyurmu?tu:
  ?TSK ?yeleri bu duruma d??memeliydi. Kurtulmalar?na sevinmedim. Bir T?rk askerinin birka? tane ?apulcuyla birlikte gitmi? oldu?u bir izlenim beni rahats?z etti. O nedenle ter?r ?rg?t?n?n propagandas?na zemin haz?rland?. Bizim askerimiz, bizim Mehmet?i?imiz vatan? korurken gerekti?inde ?ehit olmay? g?ze alan bir askerdir. Tabii onlar?n ?u anda yurda d?nm?? olmalar? ailelerini, kendilerini mutlu etmi?tir, vatanda?lar?m?z da bundan memnuniyet duymu? olabilirler ama benim i?imde b?yle bir ukde kald?. Bu benim T?rkiye Cumhuriyeti vatanda?? olarak bu olaylarla ilgili bir de?erlendirmemdir.?
  Kirvem,
  Bakan ?ahin?in bu ??ahin?ce ??k??? kar??s?nda sen ne dersin, nas?l d???n?rs?n bilemem ama, ?z?m?n de t?pk?s?n?n ayn?s?yla Bakan beyin buyurdu?u gibi ?T?rkiye Cumhuriyeti vatanda?? olarak? bu olaylarla ilgili de?erlendirmeme gelince; demem o ki, Say?n ?ahin oturdu?u koltu?un hakk?n? tam lay?k?yla vermi?, bu hamaset kokan beyanat?yla da hepimizin g??s?n? palamut ya da ceviz yutmu? hindi misali fazlas?yla kabartm??t?r! ?yle ya! Her hal?k?rda ve her ahvalde ??ehit? olmak varken, ?birka? tane ?apulcu?nun pe?ine tak?l?p b?yle bir ?izlenim?i koskocaman bir Bakan Hazretlerine ya?at?p, hele hele i?inde b?yle bir ?ukde? kalmas?na sebebiyet vermek olacak i? miydi! Hadi s?radan ?vatanda??lar olarak biz garibanlara belki bu t?r ?eyler reva g?r?lebilirdi ama, s?z konusu olan bir Bakan?n ?hissiyat?? ve de derunundaki ?ukde? idiyse, gerisi, yani yakim insanlar?n ?lmesi nas?l ?teferruat? olmazd? ki!?
  Kirvem laf? daha fazla uzatmadan s?ylemek gerekirse ben ?z?m yine merak ediyor ve diyorum ki; esir al?nan bu ?Mehmet?ik?lerden birisi hani kazara da olsa ?ok say?n bakan?m?z?n o?lu veya karde?i olsayd?, (kazara diyorum ??nk? bu t?r ?kaza?lara ?lkemizde nedense pek rastlanmaz) o zaman bol kep?eden at?p tutan, mangalda k?l b?rakmayan, esip savuran Bakan ?ahin, bu kadar celallenip, ayn? ?de?erlendirme?yi bu kadar rahatl?kla ger?ekten de kendi ?can?lar? i?in de yapar m?yd? tabii ki yine bilemem, ancak bu t?r benzer durumlar i?in halk?m?z?n deneyimlerinden imbik imbik s?z?l?p dilimize perseng olmu? ?u deyimler, tam da ?ahin Bakan??m?z?n bu afra tafralar?na san?r?m en g?zel cevap niteli?inde:
  ?Ate? d??t??? yeri yakar!?
  Ayn? konu hakk?nda Ba?bakan Yard?mc?s? ?i?ek hazretleri de keza d???ncelerini ?u s?zlerle dile getirmi?:
  ?DTP?lilerin askerleri teslim al?rken PKK?l?larla ?mutabakat? imzalamalar?, ter?r ?rg?t?yle beraber olduklar?n?n mutabakat?d?r.?
  Hangi taraftan bak?l?rsa bak?ls?n her iki bakan?m?z da yerden g??e kadar hakl?lar! Onlar?n bu hassasiyetleri kar??s?nda ?apka ??karmamak kimin haddine! Ha bu arada askerlerin sa? salim kurtar?lmas? i?in olaya ?insani ama?la? yakla??p arabuluculuk giri?imlerini DPT Grup Ba?kan? Ahmet T?rk ??yle dile getirmi?:
  ?Ke?ke di?er gruplar bize kalmadan gidip ??zebilselerdi. Amac?m?z sadece annelere destek vermek, evlatlar?na kavu?malar?n? sa?lamakt?. ?lgisiz kalsak da, ilgilensek de ayn? tepki ile kar??la??yoruz. Bir taraftan ?l?lere a??t yak?yorlar, bir taraftan da bu olaya sevinemedik diyorlar. Do?rusu bu durumu anlamakta zorluk ?ekiyorum?
  Bu ?lkede Kart-Kurt?la ba?lay?p daha sonralar? ?birka? ?apulcu? te?hisiyle ve netekim k?r bir inat u?runa on binlerce gen?, t?f?l delikanl?lar ?eyrek as?rdan beri ?l?rken, analar?n g?zya?lar? sular seller gibi ?a?larken, bu ?ac??lar? dindirmek i?in ??z?m ?retmeyip sadece bayra?a sar?l? tabutlar kar??s?nda timsah g?zya?lar?yla ?g?rev?lerini d?n oldu?u gibi bug?n de ayn? zihniyetle yerine getirmeyi h?ner belleyenlerin bu kafa yap?lar? ve de ne id??? belli olmayan ?hissiyat?lar?yla ?ukde?leri yine ayn? minvalde devam etti?i m?ddet?e; bu co?rafyan?n, bu ?lkenin bir vatanda??, ?stelik etnik ?K?rt? kimli?inin yan? s?ra ?T?rk? soyad?yla da sanki ?et ile t?rnak? kesilen Ahmet T?rk bile ?Bir taraftan ?l?lere a??t yak?yorlar, bir taraftan da bu olaya sevinemedik? diyenleri anlamakta hakl? olarak zorluk ?ekiyorsa, ol zaman halimiz ger?ekten i?ler ac?s? Kirvem!
  M?g?rdi? Margosyan
  www.evrensel.net