ABD, ?g?l??ne arka ??kt?

ABD D??i?leri Bakanl??? M?ste?ar Yard?mc?s? Matthew Bryza, 2003 y?l?ndaki ?g?l? darbesiyle G?rcistan?da iktidara gelen yanda?? Mihail Saaka?vili?ye sahip ??karak, ?Rusya?n?n, G?rcistan??n i?i?lerine m?dahale etmemesi gerekti?ini? belirtti.


ABD D??i?leri Bakanl??? M?ste?ar Yard?mc?s? Matthew Bryza, 2003 y?l?ndaki ?g?l? darbesiyle G?rcistan?da iktidara gelen yanda?? Mihail Saaka?vili?ye sahip ??karak, ?Rusya?n?n, G?rcistan??n i?i?lerine m?dahale etmemesi gerekti?ini? belirtti.
Bryza, h?k?met kontrol?ndeki G?rcistan devlet televizyonuna yapt??? a??klamada, G?rcistan?da son d?nemde meydana gelen siyasi olaylardan ve i? kar???kl?ktan rahats?zl?k duyduklar?n? belirterek, t?m sorunlara demokratik anlay?? i?inde ??z?m bulunmas?n? istediklerini savundu.
G?rcistan?daki siyasi gerginlikten kimsenin ??kar elde etme ?abas?na girmemesini istediklerini kaydeden Bryza, ?Rusya, G?rcistan??n i?i?lerine m?dahale etmemeli? dedi.
G?rcistan?daki siyasi gerginli?in sona erdirilmesi i?in cumhurba?kan? se?iminin ?ne al?nmas?ndan memnuniyet duyduklar?n? kaydeden Bryza, ancak ola?an?st? hal uygulamas? karar?n?n al?nmas? ve medyan?n faaliyetlerine k?s?tlama getirilmesinin ciddi rahats?zl?k veren geli?meler oldu?unu ifade etti.
Bryza, ?lkesinin ve AB?nin G?rcistan?daki t?m taraflarla diyalog kurmaya haz?r oldu?unu, ancak bunu ?lkedeki siyasi partilerin istemesinin de ?nemli oldu?unu kaydetti.
OHAL ilan?
Cumhurba?kan? Mihail Saaka?vili, cumhurba?kan? se?iminin ?ne al?narak 5 Ocak 2008 tarihinde yap?laca??n? ayn? zamanda milletvekili se?imlerinin tarihinin halk taraf?ndan belirlenmesi i?in referanduma gidilebilece?ini a??klam??t?.
G?rcistan?da muhalefet partilerinin erken se?im talebiyle parlamento ?n?nde 6 g?n s?ren h?k?meti protesto g?sterileri, polisin sert m?dahalesiyle son bulmu?tu. Polisin ve ?evik kuvvet ekiplerinin, parlamento ?n?ndeki g?stericilere m?dahalesi s?ras?nda biber gaz? ve tazyikli su kullanmas? nedeniyle y?zlerce g?sterici yaralanm?? ve hastanelerde tedavi alt?na al?nm??t?.
Saaka?vili, ?lkede meydana gelen t?m bu geli?meler ?zerine, ?lke genelinde 15 g?nl?k ola?an?st? hal ilan etmi?ti.
Polisin tutumu
Siyasi g?zlemciler, polisin G?rcistan tarihinde ilk defa bir toplumsal g?steriye bu kadar sert m?dahalede bulundu?una, g?steride kad?nlar?n da d?v?ld???ne i?aret ediyor. Polisin, halka kar?? ?iddet uygulamas?n?n uzun y?llar haf?zalardan silinmeyece?ine dikkati ?eken siyasi g?zlemciler, bunun da Saaka?vili iktidar?n? gelecek se?imlerde zor durumda b?rakabilece?ini belirtiyor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net