Ye?il kartl?lara ucuz ekmek

Ankaral? f?r?nc?lar?n ald?klar? ortak kararla, ye?il kart sahiplerine f?r?nlardan ekme?in ucuza sat?laca?? bildirildi.


Ankaral? f?r?nc?lar?n ald?klar? ortak kararla, ye?il kart sahiplerine f?r?nlardan ekme?in ucuza sat?laca?? bildirildi.
Ankara Ticaret Odas? (ATO) Ba?kan? Sinan Ayg?n, ye?il kartl?lar?n kartlar?n? g?stererek 150 gram ekme?i 25 YKr, 300 gram ekme?i 50 YKr?den alabileceklerini bildirdi.
Ayg?n, halk?n temel g?das? olan ekmek ?zerinden spek?lasyonlar yap?ld???n? belirterek, kurakl???n etkisi ve maliyet art??lar?n?n, ekmek fiyatlar?n? tehdit etti?ini, 24 ayd?r yap?lmayan ekmek zamm?n? da mecbur etti?ini kaydetti.
Ayg?n, 9 Kas?m 2007 tarihinde Ankara Valili?i?nde yap?lan toplant? sonras?nda, 150 gram ekme?in 30 YKr, 300 gram ekme?in 60 YKr, 400 gram ekme?in 80 YKr?den sat?lmas?n?n onayland???n? ve y?r?rl??e girdi?ini bildirdi.
Tatil ?al??mas? maliyeti art?r?yor
Ekme?in fiyat?n?n belirlenmesinde sadece bu?day fiyat?n?n etkin olmad???n?, di?er girdilerin de ?nemli bir yer ald???n? anlatan Ayg?n, ??Ekme?in maliyetinde i??ilik fiyatlar? da ?nemli unsurdur. 1 Nisan 2007?de Tek G?da-?? Sendikas? ile toplu s?zle?me imzaland?. Bu s?zle?meyle, ustaba??, pi?irici, hamurkar tabir edilen ?cretlere y?zde 13, sosyal yard?mlar olarak da yemek bedeline y?zde 54, ?ocuk paras?na y?zde 89, yakacak paras?na y?zde 29, aile yard?m?na y?zde 139 oran?nda zam yap?ld??? dedi.
Ekmek f?r?n? ?al??anlar?n?n bayram demeden, resmi tatil demeden g?revlerine devam ettiklerini de hat?rlatan Ayg?n, ???reticiler, hafta sonu, ulusal bayram ve dini bayramlarda ?al??an i??ilerinin yevmiyelerini 2.5 kat? ?d?yorlar. 9 g?nl?k uzun tatillerin yap?lmad??? varsay?lsa bile bir y?lda en az 63 tatil g?n? yer al?yor. Bu da ekmek ?reticisinin maliyetine yans?yor?? diye konu?tu.
Girdi zamlar? enflasyonun ?zerinde
Ekme?in girdilerine yap?lan zamlar?n enflasyonun ?ok ?zerinde oldu?una da dikkat ?eken Ayg?n, 2004-2007 y?llar? aras?nda, i??ilik ?cretlerine y?zde 71.2, mayaya y?zde 71, una y?zde 44.4, do?al gaza y?zde 98, akaryak?ta y?zde 85, tuza y?zde 63.2, suya y?zde 25 oran?nda zam geldi?ini s?yledi.
2005 y?l? Aral?k ay?ndan bu yana ise ekme?e yap?lan zamm?n y?zde 33?te kald???n? ifade eden Ayg?n, ??B?t?n bu geli?melerin ?????nda, son 24 ay i?inde ATO ?yesi f?r?nlar ve fabrikalar 30 YKr?ye sat?lan 200 graml?k ekme?in gram?n? 150 grama d???rerek, maliyet art??lar?na kar?? korunmaya ?al??t?lar. Buna kar??l?k Ankara Esnaf ve Sanatk?rlar? Odalar? Birli?i?ne kay?tl? f?r?nlar ise 25 YKr?ye sat?lan 150 graml?k ekme?in fiyat?n? 30 YKr?ye ??kard?lar?? dedi.
Ekmek fiyat?n? kontrol etmek zorla?t?
150 gram ekmek i?in belirlenen 30 YKr?lik fiyat?n 45 g?n ?nce yap?lan maliyet hesaplar?na g?re belirlendi?ini ayn? maliyetin bug?n yap?lmas? durumunda fiyat?n 36 YKr olmas? gerekti?ini belirten Ayg?n, ?Ekmek fiyatlar?n? kontrol etmek zorla?t?. Yap?lan zamlar? f?rsat??l?k olarak de?erlendirmek ger?eklerle ba?da?m?yor. Ekmek ?reticilerimiz maliyetlerine sonuna kadar direnerek hesaplar?n? yapmakta ve fiyatlar?n? belirlemektedirler? diye konu?tu. Ekmek ?reticilerinin, ?zellikle dar gelirli vatanda?lar?n ekmek a??rl?kl? beslendiklerinin bilincinde oldu?unu kaydeden Ayg?n, f?r?nc?lar?n ald?klar? ortak kararla, ye?il kart sahiplerine f?r?nlardan ekme?in ucuza sat?laca??n? s?yledi. (EKONOM? SERV?S?)
26 ilde Ankara?dan ?nce zam

Ankara?da yap?lacak ekmek zamm?n?n t?m T?rkiye?yi etkileyece?i y?n?nde iddialar da oldu?unu kaydeden Ayg?n, aralar?nda ?stanbul, ?zmir, Kocaeli, Mersin?in de bulundu?u 26 ilde ekmek zamm?n?n zaten yap?lm?? oldu?unu ve bu illerde 1 kilograml?k ekme?in 2 YTL?ye sat?ld???n? bildirdi.
A??klamaya g?re, s?z konusu iller ve zam tarihleri ??yle:
?Adana 6 Mart 2006, Rize?de 23 Haziran 2006, ?stanbul 4 Aral?k 2006, Kocaeli 20 Aral?k 2006, Bolu 7 ?ubat 2007, Mersin 2 Mart 2007, Artvin 9 Mart 2007, D?zce 26 Mart 2007, Malatya 9 Nisan 2007, ?orum 13 Nisan 2007, Karab?k 30 Nisan 2007, Samsun?da 12 May?s 2007, Erzurum 3 May?s 2007, Erzincan 18 May?s 2007, Zonguldak?ta 22 May?s 2007, ?zmir, 1 Haziran 2007, Adapazar? 29 Haziran 2007, Gaziantep 16 A?ustos 2007, Ordu 31 Temmuz 2007, Manisa 20 A?ustos 2007, Antalya 21 A?ustos 2007, Siirt?te 22 A?ustos 2007, Ardahan 29 A?ustos 2007, Bursa 1 Eyl?l 2007, Edirne 17 Ekim 2007, Trabzon 17 Ekim 2007.?
www.evrensel.net