??zelle?tirilecek bir ?ey neredeyse kalmad?'

T?rk M?hendis ve Mimar Odalar? Birli?i (TMMOB), "T?rkiye'de ?zelle?tirme Ger?e?i" konulu sempozyumun ikincisini d?zenleyecek.


T?rk M?hendis ve Mimar Odalar? Birli?i (TMMOB), "T?rkiye'de ?zelle?tirme Ger?e?i" konulu sempozyumun ikincisini d?zenleyecek. TMMOB Ba?kan? Mehmet So?anc? bu sempozyumla ?zelle?tirmede gelinen noktan?n foto?raf?n? ?ekeceklerini belirtirken, T?rkiye'de art?k neredeyse ?zelle?tirilecek bir ?eyin kalmad???n? da s?yledi.
TMMOB'un organize etti?i sendikac?lar, akademisyenler, bilim insanlar? ve meslek ?rg?tleri temsilcilerini bir araya getirecek olan "T?rkiye'de ?zelle?tirme ger?e?i" konulu sempozyum 13-14 Kas?m g?nlerinde yap?lacak. TMMOB Ba?kan? Mehmet So?anc?'n?n a??l?? konu?mas?n?n ard?ndan, K?GEM Genel Sekreteri Ayla Y?lmaz'?n "T?rkiye'de ?zelle?tirme uygulamalar?na toplu bir bak??" sunaca?? sempozyumda, iki g?n boyunca "?zelle?tirme konusunda s?ylenenler, yap?lanlar, yap?lmas? gerekenler, sekt?rlerde ?zelle?tirme uygulamalar?, enerji ve telekom?nikasyon alanlar?nda ?zelle?tirmeler" gibi konular irdelenecek. Sempozyum, yap?lacak forum ve sonu? bildirgesinin a??klanmas?yla sona erecek.
Sempozyuma ili?kin gazetemize a??klama yapan TMMOB Ba?kan? Mehmet So?anc?, ama?lar?n?n ?zelle?tirmede gelinen noktan?n bir foto?raf?n? sunmak oldu?unu s?yledi. ?ki y?l ?nce i??i konfederasyonlar?, KESK ve K?GEM'in de aralar?nda bulundu?u ?rg?tlerle, ?zelle?tirmenin 20'nci y?l?nda bir durum tespiti yapt?klar?n? kaydeden So?anc?, "?zelle?tirmelerin sonu geldi. T?rkiye'de neredeyse ?zelle?tirilecek bir ?ey kalmad?" dedi.
AKP'nin, "uyum" ad? alt?nda ??kard??? yasalarla her alanda ?zelle?tirme yapt???n? ve yapmaya devam etti?ini kaydeden So?anc?, sempozyum ile "?zelle?tirmelerin geldi?i boyutu, sendika ve meslek ?rg?tlerinin ?zelle?tirmeye kar?? tavr? neydi, ne olmal?yd?" sorular?na yan?t arayacaklar?n? s?yledi.
Sempozyumu tek ba?lar?na d?zenlediklerini ancak geni? bir kat?l?mla ger?ekle?ece?ini, her alandan konuk oldu?unu vurgulayan So?anc?, "?zelle?tirmelerin daha fazla refah, payla??m getirece?ine" ili?kin iddialar?n yalan oldu?unun Telekom grevi ile ortaya ??kt???n?n alt?n? ?izdi. Bu sempozyumlar? iki y?lda bir tekrarlamay? planlad?klar?n? da belirten So?anc?, sempozyum sonunda ortaya koyacaklar? foto?raf?n, muhalif siyaset i?in iyi bir veri olaca??n? s?yledi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net